- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa. Konferencja Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 16.11.2022

Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa. Konferencja Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 16.11.2022

Lekarze, pielęgniarki, architekci, prawnicy – Polacy ufają zawodom zaufania publicznego, a władze?

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego spotkają się na konferencji i rozmawiać będą o planowanych przez władze zmianach.

Zawody zaufania publicznego to m.in. lekarze, pielęgniarki, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, architekci, czy inżynierowie budownictwa. Zawody te mają szczególnie znaczenie dla funkcjonowania państwa i pomocy obywatelom we wszystkich cywilizowanych państwach.  Profesje te, ze względu na charakter świadczonych usług wymagają spełnienia szeregu istotnych wymogów związanych z odpowiednim wykształceniem, egzaminami i kwalifikacjami, a także etyką i dochowaniem tajemnicy zawodowej o zdrowiu, majątku, czy innych poufnych sprawach swoich pacjentów i klientów. Bo każdy z nas chciałby, aby zajmowali się nim profesjonaliści i aby jego tajemnice były bezpieczne.

O tym, jakie społeczne znaczenie mają te zawody, jaka jest obecna sytuacja oraz obawy przez zamierzeniami władz centralnych, dyskutować będą uczestnicy wielkiej konferencji „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa”, która odbędzie się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w środę 16 listopada 2022 roku

Wydarzenie to będzie wyjątkowym przedsięwzięciem w skali krajowej, ponieważ organizuje go aż 14 samorządów zawodowych, które podjęły się tego zadania w duchu troski o należyte wykonywanie swoich zawodów i interes publiczny, zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależne zawody zaufania publicznego i niezależne od władz samorządy tych zawodów bywają niewygodne dla władzy państwowej, zwłaszcza gdy władza państwowa ma tendencje centralistyczne i ograniczające samorządność i uprawnienia obywateli do samodzielnego decydowania o sobie. Obecnie wiele samorządów zawodowych ma obawy o swoją przyszłość i niezależność. Dlatego samorządy te chcą porozmawiać wspólnie i z naukowcami o szansach i zagrożeniach dla siebie i dla obywateli.

Konferencja jest o tyle istotna, że obecne władze planują zmiany w funkcjonowaniu niezależnych samorządów zawodowych, ale znaczenie ma także współdziałanie wielkopolskich izb w reagowaniu na aktualne społeczne i polityczne wyzwania.

Konferencja będzie wyjątkowym przejawem zacieśniającej się współpracy wielkopolskich samorządów zawodowych, których przedstawiciele dokładają wspólnych starań, odpowiadając na społeczne i polityczne wyzwania oraz działając na rzecz polepszenia dostępności swoich działań dla obywateli, w miarę istniejących możliwości organizacyjnych i finansowych.

Zawsze warto dyskutować o obecnej sytuacji zawodów i usług ważnych dla każdego obywatela, ale w takiej wymianie poglądów i doświadczeń uczestniczyć powinni nie tylko politycy, ale przede wszystkim eksperci i przedstawiciele zainteresowanych podmiotów – uważa dr n. med. Krzysztof Kordel, Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Wśród tematów wystąpień ekspertów z uniwersytetów z całego kraju są zagadnienia związane z samorządem zawodowym w systemie demokracji obywatelskiej, członkostwem w samorządach zawodowych, zasadami etyki, tajemnicą i odpowiedzialnością zawodową, ale także dotyczące wykonywanie zawodów zaufania publicznego, na przykład lekarza, pielęgniarki, czy położnej, przez obcokrajowców, co ma szczególne znaczenie w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej i napływu uchodźców z Ukrainy.

Konferencja ta będzie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wielkopolskie samorządy zawodowe wspólnie organizują wydarzenie naukowe z udziałem grona renomowanych naukowców i praktyków zajmujących się tematami ważnymi dla każdego obywatela, dla jego życia, zdrowia, bezpieczeństw i majątku – informuje mgr Teresa Kruczkowska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu i równocześnie Przewodnicząca Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Przynależność do apolitycznych samorządów zawodowych jest w Polsce obowiązkowa dla wszystkich osób wykonujących zawody zaufania publicznego, dzięki czemu samorządy sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów według kryteriów merytorycznych i etycznych.

Tworząc samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, Państwo Polskie realizuje zapisy naszej Konstytucji i powierza danej grupie zawodowej wykonywanie określonych zadań publicznych oraz wyposaża samorząd zawodowy w określone kompetencje w celu dbałości o odpowiednie standardy profesjonalizmu i etyki. O tym właśnie będziemy rozmawiać podczas naszej ogólnopolskiej konferencji naukowej  – podkreśla dr Andrzej Rataj, Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu i główny organizator konferencji.

Przedstawiciele wielkopolskich samorządów zawodów zaufania publicznego zawiązali porozumienie mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w istotnych sprawach dla profesji wymagających szczególnej dbałości o relacje z obywatelami oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem przyjęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.

Konferencja organizowana jest przez następujące jednostki samorządów zawodowych, działające w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego:

– Wielkopolska Izba Adwokacka

– Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska

– Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów

– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

– Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

– Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Fizjoterapeutów

– Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

– Izba Komornicza w Poznaniu

– Wielkopolska Izba Lekarska

– Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu

– Izba Notarialna w Poznaniu

– Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

– Okręg Wielkopolski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 

Poniżej podajemy link do transmisji i zachęcamy do udziału online:

https://youtu.be/ARjz7knpctY

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram