Poznań

Pielęgniarki i Położne w UE

Pielęgniarki i Położne w UE

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w UE

Informacja dla obywateli państw członkowskich UE ubiegających się o uznawanie kwalifikacji w zawodach pielęgniarki / położnej w Polsce

Akty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174 poz. 1039) |Dokument|
 • Ustawa z dnia 01 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) |Dokument|
 • Informacje ogólne o ochronie zdrowia (dane znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia |Dokument|
 • Uregulowania prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (dane znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |Link|
 • Pielęgniarka i położna jest zobowiązana przestrzegać zasad wykonywania zawodu wynikających z powyższych aktów prawnych oraz zasad etyki zawodowej zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej przyjętym na IV Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych.

System kształcenia pielęgniarek i położnych w Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, prawo wykonywania zawodu położnej
 2. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.112016rw sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2006)
 5. Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja dla polskich pielęgniarek i położnych ubiegających się o uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki/położnej w Unii Europejskiej
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych od grudnia 2016r. nowe wzory zaświadczeń |Link|
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i Położnych – przewodnik |Link|
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarkom i położnym w Unii Europejskiej do 20 października 2007 |Link|
 • Procedura wydawania dla pielęgniarek i położnych zaświadczeń wymaganych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej |Link|
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowe |Dokument|
 • Lista pozostałych załączników wymaganych do wniosku |Link|
 • Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia w sprawie uprawnień Ministerstwa Zdrowia do poświadczania dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, przedkładanych przez osoby zamierzające podjąć pracę w krajach Unii Europejskiej |Dokument|
Informacja dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które ukończyły liceum medyczne

W dniu 25 lutego 2014 r. Pani Wiceprezes NRPiP złożyła zapytanie do Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które ukończyły liceum medyczne, to jest, czy pielęgniarki, które ukończyły liceum medyczne mogą mieć już uznane kwalifikacje na zasadzie praw nabytych (według art. 23 dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych), a więc czy wystarczające będzie wykazanie przez pielęgniarkę wykonywania zawodu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat czy też należy nadal stosować wobec nich ogólny system uznawania kwalifikacji. W dniu 20 marca 2014 r. Pani Wiceprezes otrzymała odpowiedź na ww. zapytanie.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.05.2016r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy |Dokument|