Poznań

Prawo

Rozporządzenia

 1. W SPRAWIE RODZAJU I ZAKRESU ŚWIADCZEŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, DIAGNOSTYCZNYCH, LECZNICZYCH I REHABILITACYJNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ALBO POŁOŻNĄ SAMODZIELNIE BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO
 2. W SPRAWIE WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DORAŹNIE DOSTARCZANE W ZWIĄZKU Z UDZIELANYM ŚWIADCZENIEM ZDROWOTNYM, ORAZ WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWÓW PRZECIWWSTRZĄSOWYCH, RATUJĄCYCH ŻYCIE
 3. W SPRAWIE SKŁADU KOMISJI, TRYBU ORZEKANIA O NIEZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZAWIESZANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU ALBO OGRANICZENIA WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH
 4. W SPRAWIE WZORÓW DOKUMENTÓW O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ – >
 5. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – akt archiwalny – utrata mocy z dniem 01.01.2012r. przez art. 99 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011.174.1038)
 6. W SPRAWIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 7. W SPRAWIE WYKAZU DZIEDZIN PIELĘGNIARSTWA ORAZ DZIEDZIN MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ PROWADZONA SPECJALIZACJA I KURSY KWALIFIKACYJNE
 8. W SPRAWIE STAŻU PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCHakt archiwalny – utrata mocy z dniem 01.01.2012r., brak nowego rozporządzenia
 9. W SPRAWIE WYKAZU DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) – STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ
 10. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO W MOWIE I W PIŚMIE, NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIA ZAWODÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 11. W SPRAWIE REJESTRU PIELĘGNIAREK I REJESTRU POŁOŻNYCHakt archiwalny – utrata mocy z dniem 01.01.2012r., brak nowego rozporządzenia
 12. W SPRAWIE CENTRALNEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCHakt archiwalny – utrata mocy z dniem 01.01.2012r., brak nowego rozporządzenia
 13. W SPRAWIE TRYBU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO STWIERDZANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I ZAWODU POŁOŻNEJ ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA REJESTRU PIELĘGNIAREK I REJESTRU POŁOŻNYCHakt archiwalny – utrata mocy z dniem 01.01.2012r., brak nowego rozporządzenia
 14. W SPRAWIE RODZAJÓW, ZAKRESU I WZORÓW DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA
 15. W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – archiwalne
 16. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PODPMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ – akt obowiązujący od 1 lipca 2012r.
 17. W SPRAWIE KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 18. W SPRAWIE SPOSOBU USTALANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJnormy obowiązujące do 31.03.2014r.
 19. W SPRAWIE SPOSOBU USTALANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI– akt obowiązujący od 01.01.2013r. – obecne normy zatrudnienia obowiązują do 31.03.2014r.
 20. W SPRAWIE SPOSOBU PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA NIEKTÓRE STANOWISKA KIEROWNICZE W PODMIOCIE LECZNICZYM NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ
 21. W SPRAWIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 22. W SPRAWIE W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
 23. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI
 24. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY PRZYGOTOWYWANIU, PODAWANIU I PRZECHOWYWANIU LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNE
 25. W SPRAWIE SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
 26. W SPRAWIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA PODMIOTU LECZNICZEGO WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZE ZWŁOKAMI PACJENTA W PRZYPADKU ŚMIERCI PACJENTA
 27. W SPRAWIE ZADAŃ SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY, KTÓRYCH WYKONYWANIE PRZEZ OSOBY NIEBEDĄCE LEKARZAMI WYMAGA POSIADANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
 28. O PRAWACH PACJENTA
 29. W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 30. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 31. W SPRAWIE ORGANIZACJI PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
 32. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 33. W SPRAWIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I SANITARNYCH DLA POMIESZCZEŃ, W KTÓRYCH MOŻNA WYKONYWAĆ PRAKTYKĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, ORAZ WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY UMOŻLIWIAJĄCY UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 34. W SPRAWIE STANDARDÓW KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH I WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH
 35. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PROWADZENIA STUDIÓW DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I UKOŃCZYŁY LICEUM MEDYCZNE LUB SZKOŁĘ POLICEALNĄ ALBO SZKOŁĘ POMATURALNĄ, KSZTAŁCĄCĄ W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 36. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 37. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
 38. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 39. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z LECZENIA SZPITALNEGO
 40. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO
 41. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ
 42. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
 43. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 44. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
 45. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI
 46. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH
 47. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
 48. W SPRAWIE WZORÓW DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY, LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 49. W SPRAWIE WYKAZU ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ORAZ SPOSOBU FINANSOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WYMAGANYCH MIĘDZYNARODOWYMI PRZEPISAMI ZDROWOTNYMI
 50. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
 51. W SPRAWIE NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH ORAZ KRYTERIÓW ICH ROZPOZNAWANIA
 52. W SPRAWIE KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
 53. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKRESU NIEZBĘDNYCH INFORMACJI GROMADZONYCH PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU REJESTROWANIA TYCH INFORMACJI ORAZ ICH PRZEKAZYWANIA PODMIOTOM ZOBOWIĄZANYM DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 54. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH OBJĘTYCH WPISEM DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOKONYWANIA WPISÓW, ZMIAN W REJESTRZE ORAZ WYKREŚLEŃ Z TEGO REJESTRU
 55. W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU PROWADZENIA REJESTRU UKARANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ SPOSOBU I TRYBU WYKONANIA PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 56. MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 57. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH
 58. W SPRAWIE STAŻU ADAPTACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ
 59. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRZYJĘCIA ORAZ WYPISANIA ZE SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
 60. W SPRAWIE SPOSOBU STOSOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ DOKONYWANIA OCENY ZASADNOŚCI JEGO ZASTOSOWANIA
 61. W SPRAWIE WARUNKÓW, SPOSOBU I TRYBU ZAOPATRYWANIA PACJENTÓW SZPITALA W ZNAKI IDENTYFIKACYJNE ORAZ SPOSOBU POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ICH BRAKU
 62. W SPRAWIE ZAKRESU ZADAŃ LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 63. W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 64. W SPRAWIE LECZENIA KRWIĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ PACJENCI ZE WSKAZANIAMI DO LECZENIA KRWIĄ I JEJ SKŁADNIKAMI
 65. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA ZRANIENIE OSTRYMI NARZĘDZIAMI UŻYWANYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 66. W SPRAWIE WYKAZU WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE – wchodzi w życie z dniem 24.08.2015r.
 67. W SPRAWIE WZORÓW DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY, LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 68. W SPRAWIE WZORÓW OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ KONSULTANTÓW W OCHRONIE ZDROWIA
 69. W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI NAD NOWORODKIEM
 70. W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, WYKAZU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WYKAZU WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYKAZU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
 71. W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO W ŁAGODZENIU BÓLU PORODOWEGO
 72. W SPRAWIE RECEPT WYSTAWIANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
 73. W SPRAWIE MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH I ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
 74. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 75. W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
 76. W SPRAWIE INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH KOORDYNATOROWI SYSTEMU UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAWODACH REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCIACH REGULOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY
 77. W SPRAWIE OKREŚLENIA KWALIFIKACJI ORAZ STAŻU PRACY WYMAGANYCH OD OSÓB ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI ORAZ WYKAZU STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I PRACOWNIACH TYCH JEDNOSTEK