Poznań

Prawo

Rozporządzenia

 1. W SPRAWIE RODZAJU I ZAKRESU ŚWIADCZEŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, DIAGNOSTYCZNYCH, LECZNICZYCH I REHABILITACYJNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ALBO POŁOŻNĄ SAMODZIELNIE BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO
 2. W SPRAWIE WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DORAŹNIE DOSTARCZANE W ZWIĄZKU Z UDZIELANYM ŚWIADCZENIEM ZDROWOTNYM, ORAZ WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWÓW PRZECIWWSTRZĄSOWYCH, RATUJĄCYCH ŻYCIE
 3. W SPRAWIE SKŁADU KOMISJI, TRYBU ORZEKANIA O NIEZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZAWIESZANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU ALBO OGRANICZENIA WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH
 4. W SPRAWIE WZORÓW DOKUMENTÓW O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ – >
 5. W SPRAWIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 6. W SPRAWIE WYKAZU DZIEDZIN PIELĘGNIARSTWA ORAZ DZIEDZIN MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ PROWADZONA SPECJALIZACJA I KURSY KWALIFIKACYJNE
 7. W SPRAWIE WYKAZU DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) – STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ
 8. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO W MOWIE I W PIŚMIE, NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIA ZAWODÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 9. W SPRAWIE TRYBU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO STWIERDZANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I ZAWODU POŁOŻNEJ ORAZ SPOSOBU
 10. W SPRAWIE RODZAJÓW, ZAKRESU I WZORÓW DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA
 11. W SPRAWIE KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 12. W SPRAWIE SPOSOBU PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA NIEKTÓRE STANOWISKA KIEROWNICZE W PODMIOCIE LECZNICZYM NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ
 13. W SPRAWIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 14. W SPRAWIE W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
 15. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI
 16. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY PRZYGOTOWYWANIU, PODAWANIU I PRZECHOWYWANIU LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNE
 17. W SPRAWIE SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
 18. W SPRAWIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA PODMIOTU LECZNICZEGO WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZE ZWŁOKAMI PACJENTA W PRZYPADKU ŚMIERCI PACJENTA
 19. W SPRAWIE ZADAŃ SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY, KTÓRYCH WYKONYWANIE PRZEZ OSOBY NIEBEDĄCE LEKARZAMI WYMAGA POSIADANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
 20. O PRAWACH PACJENTA
 21. W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 22. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 23. W SPRAWIE ORGANIZACJI PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
 24. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 25. W SPRAWIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I SANITARNYCH DLA POMIESZCZEŃ, W KTÓRYCH MOŻNA WYKONYWAĆ PRAKTYKĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, ORAZ WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY UMOŻLIWIAJĄCY UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 26. W SPRAWIE STANDARDÓW KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH I WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH
 27. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PROWADZENIA STUDIÓW DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I UKOŃCZYŁY LICEUM MEDYCZNE LUB SZKOŁĘ POLICEALNĄ ALBO SZKOŁĘ POMATURALNĄ, KSZTAŁCĄCĄ W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 28. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 29. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
 30. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 31. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z LECZENIA SZPITALNEGO
 32. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO
 33. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ
 34. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
 35. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 36. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
 37. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI
 38. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH
 39. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
 40. W SPRAWIE WZORÓW DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY, LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 41. W SPRAWIE WYKAZU ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ORAZ SPOSOBU FINANSOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WYMAGANYCH MIĘDZYNARODOWYMI PRZEPISAMI ZDROWOTNYMI
 42. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
 43. W SPRAWIE NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH ORAZ KRYTERIÓW ICH ROZPOZNAWANIA
 44. W SPRAWIE KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
 45. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKRESU NIEZBĘDNYCH INFORMACJI GROMADZONYCH PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU REJESTROWANIA TYCH INFORMACJI ORAZ ICH PRZEKAZYWANIA PODMIOTOM ZOBOWIĄZANYM DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 46. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH OBJĘTYCH WPISEM DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOKONYWANIA WPISÓW, ZMIAN W REJESTRZE ORAZ WYKREŚLEŃ Z TEGO REJESTRU
 47. W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU PROWADZENIA REJESTRU UKARANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ SPOSOBU I TRYBU WYKONANIA PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 48. MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 49. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH
 50. W SPRAWIE STAŻU ADAPTACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ
 51. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRZYJĘCIA ORAZ WYPISANIA ZE SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
 52. W SPRAWIE SPOSOBU STOSOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ DOKONYWANIA OCENY ZASADNOŚCI JEGO ZASTOSOWANIA
 53. W SPRAWIE WARUNKÓW, SPOSOBU I TRYBU ZAOPATRYWANIA PACJENTÓW SZPITALA W ZNAKI IDENTYFIKACYJNE ORAZ SPOSOBU POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ICH BRAKU
 54. W SPRAWIE ZAKRESU ZADAŃ LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 55. W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 56. W SPRAWIE LECZENIA KRWIĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ PACJENCI ZE WSKAZANIAMI DO LECZENIA KRWIĄ I JEJ SKŁADNIKAMI
 57. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA ZRANIENIE OSTRYMI NARZĘDZIAMI UŻYWANYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 58. W SPRAWIE WYKAZU WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE – wchodzi w życie z dniem 24.08.2015r.
 59. W SPRAWIE WZORÓW DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY, LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 60. W SPRAWIE WZORÓW OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ KONSULTANTÓW W OCHRONIE ZDROWIA
 61. W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI NAD NOWORODKIEM
 62. W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, WYKAZU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WYKAZU WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYKAZU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
 63. W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO W ŁAGODZENIU BÓLU PORODOWEGO
 64. W SPRAWIE RECEPT WYSTAWIANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
 65. W SPRAWIE MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH I ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
 66. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 67. W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
 68. W SPRAWIE INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH KOORDYNATOROWI SYSTEMU UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAWODACH REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCIACH REGULOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY
 69. W SPRAWIE OKREŚLENIA KWALIFIKACJI ORAZ STAŻU PRACY WYMAGANYCH OD OSÓB ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI ORAZ WYKAZU STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I PRACOWNIACH TYCH JEDNOSTEK
 70. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ