Poznań

Prawo

Rozporządzenia

Ostatnia aktualizacja rozporządzeń – 7.05.2019r.

 

 1. W SPRAWIE RODZAJU I ZAKRESU ŚWIADCZEŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, DIAGNOSTYCZNYCH, LECZNICZYCH I REHABILITACYJNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ALBO POŁOŻNĄ SAMODZIELNIE BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO
 2. W SPRAWIE WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DORAŹNIE DOSTARCZANE W ZWIĄZKU Z UDZIELANYM ŚWIADCZENIEM ZDROWOTNYM, ORAZ WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWÓW PRZECIWWSTRZĄSOWYCH, RATUJĄCYCH ŻYCIE
 3. W SPRAWIE SKŁADU KOMISJI, TRYBU ORZEKANIA O NIEZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZAWIESZANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU ALBO OGRANICZENIA WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH
 4. W SPRAWIE WZORÓW DOKUMENTÓW O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ – >
 5. W SPRAWIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 6. W SPRAWIE WYKAZU DZIEDZIN PIELĘGNIARSTWA ORAZ DZIEDZIN MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ PROWADZONA SPECJALIZACJA I KURSY KWALIFIKACYJNE
 7. W SPRAWIE WYKAZU DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) – STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ
 8. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO W MOWIE I W PIŚMIE, NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIA ZAWODÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 9. W SPRAWIE RODZAJÓW, ZAKRESU I WZORÓW DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA
 10. W SPRAWIE KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 11. W SPRAWIE SPOSOBU PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA NIEKTÓRE STANOWISKA KIEROWNICZE W PODMIOCIE LECZNICZYM NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ
 12. W SPRAWIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 13. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
 14. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI
 15. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY PRZYGOTOWYWANIU, PODAWANIU I PRZECHOWYWANIU LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNE
 16. W SPRAWIE SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
 17. W SPRAWIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA PODMIOTU LECZNICZEGO WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZE ZWŁOKAMI PACJENTA W PRZYPADKU ŚMIERCI PACJENTA
 18. W SPRAWIE ZADAŃ SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY, KTÓRYCH WYKONYWANIE PRZEZ OSOBY NIEBEDĄCE LEKARZAMI WYMAGA POSIADANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
 19. W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ z dnia 08.09.2015r.
 20. W SPRAWIE ORGANIZACJI PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
 21. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 22. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 23. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PROWADZENIA STUDIÓW DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I UKOŃCZYŁY LICEUM MEDYCZNE LUB SZKOŁĘ POLICEALNĄ ALBO SZKOŁĘ POMATURALNĄ, KSZTAŁCĄCĄ W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 24. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 25. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
 26. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 27. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z LECZENIA SZPITALNEGO
 28. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO
 29. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ
 30. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
 31. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 32. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
 33. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI
 34. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH
 35. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
 36. W SPRAWIE WZORÓW DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY, LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 37. W SPRAWIE WYKAZU ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ORAZ SPOSOBU FINANSOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WYMAGANYCH MIĘDZYNARODOWYMI PRZEPISAMI ZDROWOTNYMI
 38. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
 39. W SPRAWIE NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH ORAZ KRYTERIÓW ICH ROZPOZNAWANIA
 40. W SPRAWIE KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
 41. W SPRAWIE ZAKRESU NIEZBĘDNYCH INFORMACJI GROMADZONYCH PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU REJESTROWANIA TYCH INFORMACJI ORAZ ICH PRZEKAZYWANIA PODMIOTOM ZOBOWIĄZANYM DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 42. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH OBJĘTYCH WPISEM DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOKONYWANIA WPISÓW, ZMIAN W REJESTRZE ORAZ WYKREŚLEŃ Z TEGO REJESTRU
 43. W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU PROWADZENIA REJESTRU UKARANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ SPOSOBU I TRYBU WYKONANIA PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 44. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH
 45. W SPRAWIE STAŻU ADAPTACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ
 46. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRZYJĘCIA ORAZ WYPISANIA ZE SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
 47. W SPRAWIE SPOSOBU STOSOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ DOKONYWANIA OCENY ZASADNOŚCI JEGO ZASTOSOWANIA
 48. W SPRAWIE WARUNKÓW, SPOSOBU I TRYBU ZAOPATRYWANIA PACJENTÓW SZPITALA W ZNAKI IDENTYFIKACYJNE ORAZ SPOSOBU POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ICH BRAKU
 49. W SPRAWIE ZAKRESU ZADAŃ LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 50. W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
 51. W SPRAWIE LECZENIA KRWIĄ I JEJ SKŁADNIKAMI W PODMIOTACH LECZNICZYCH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 52. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA ZRANIENIE OSTRYMI NARZĘDZIAMI UŻYWANYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 53. W SPRAWIE WYKAZU WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE
 54. W SPRAWIE WZORÓW OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ KONSULTANTÓW W OCHRONIE ZDROWIA
 55. W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI NAD NOWORODKIEM
 56. W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH ORDYNOWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ WYKAZU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, NA KTÓRE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ SKIEROWANIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
 57. W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO W ŁAGODZENIU BÓLU PORODOWEGO
 58. W SPRAWIE RECEPT WYSTAWIANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
 59. W SPRAWIE MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH I ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
 60. W SPRAWIE DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU REGULOWANEGO ALBO PODEJMOWANIA LUB WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 61. W SPRAWIE INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH KOORDYNATOROWI SYSTEMU UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAWODACH REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCIACH REGULOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY
 62. W SPRAWIE OKREŚLENIA KWALIFIKACJI ORAZ STAŻU PRACY WYMAGANYCH OD OSÓB ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI ORAZ WYKAZU STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I PRACOWNIACH TYCH JEDNOSTEK
 63. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 64. W SPRAWIE STANDARDÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKÓW STUDIÓW: LEKARSKIEGO, LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO, FARMACJI, PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA
 65. W SPRAWIE RECEPT
 66. W SPRAWIE RODZAJÓW ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 67. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21.12.2017R W SPRAWIE WYKAZU LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, DLA KTÓRYCH USTALONO URZĘDOWĄ CENĘ
 68. W SPRAWIE SPOSOBU USTALANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 69. W SPRAWIE STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO WOBEC OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 70. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRZYJĘCIA ORAZ WYPISANIA ZE SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO