- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Prawo

Rozporządzenia

Ostatnia aktualizacja rozporządzeń – 19.01.2024 r.

 

 1. W SPRAWIE RODZAJU I ZAKRESU ŚWIADCZEŃ ZAPOBIEGAWCZYCH, DIAGNOSTYCZNYCH, LECZNICZYCH I REHABILITACYJNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ALBO POŁOŻNĄ SAMODZIELNIE BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO
 2. W SPRAWIE WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DORAŹNIE DOSTARCZANE W ZWIĄZKU Z UDZIELANYM ŚWIADCZENIEM ZDROWOTNYM, ORAZ WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWÓW PRZECIWWSTRZĄSOWYCH, RATUJĄCYCH ŻYCIE
 3. W SPRAWIE SKŁADU KOMISJI, TRYBU ORZEKANIA O NIEZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZAWIESZANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU ALBO OGRANICZENIA WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH
 4. W SPRAWIE WZORÓW DOKUMENTÓW: PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ, OGRANICZONE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, OGRANICZONE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ
 5. W SPRAWIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 6. W SPRAWIE WYKAZU DZIEDZIN PIELĘGNIARSTWA ORAZ DZIEDZIN MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ PROWADZONA SPECJALIZACJA I KURSY KWALIFIKACYJNE
 7. W SPRAWIE WYKAZU DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) – STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ
 8. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO W MOWIE I W PIŚMIE, NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIA ZAWODÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 9. W SPRAWIE RODZAJÓW, ZAKRESU I WZORÓW DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA
 10. W SPRAWIE KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – wejście w życie 5 września 2023 r.
 11. W SPRAWIE SPOSOBU PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA NIEKTÓRE STANOWISKA KIEROWNICZE W PODMIOCIE LECZNICZYM NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ
 12. W SPRAWIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 13. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
 14. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI
 15. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY PRZYGOTOWYWANIU, PODAWANIU I PRZECHOWYWANIU LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNE
 16. W SPRAWIE SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW
 17. W SPRAWIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA PODMIOTU LECZNICZEGO WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZE ZWŁOKAMI PACJENTA W PRZYPADKU ŚMIERCI PACJENTA
 18. W SPRAWIE ZADAŃ SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY, KTÓRYCH WYKONYWANIE PRZEZ OSOBY NIEBEDĄCE LEKARZAMI WYMAGA POSIADANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
 19. W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ z dnia 08.09.2015r.
  1. W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ z dnia 14.10.2015r.
  2. W SPRAWIE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  z dnia 29.08.2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681) 
  3. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  z dnia 29.08.2018  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1682) 
  4. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMAGAJĄCYCH USTALENIA ODRĘBNEGO SPOSOBU FINANSOWANIA z dnia 9.08.2018 (Dz.U.2018, poz. 1558)
  5. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ z dnia 08.09.2015 (Dz.U.2019, poz. 34)
  6. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ z dnia 27.08.2019 (Dz.U.2019, poz. 1628)
  7. W SPRAWIE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ z dnia 27.08.2019 (Dz.U.2019, poz. 1629)
  8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (2304)
  11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (2305)
  12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 263.)
  13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 05 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1926.)
  19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2003.)
  20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2175)
  21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 stycznia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz.236)
  22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 789)
  23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1203.)
  24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1562.)
  25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 198.)
  26. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2023 poz. 2186)
  27. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2644.)
  28. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2645.)
 20. W SPRAWIE ORGANIZACJI PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
 21. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 22. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 23. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PROWADZENIA STUDIÓW DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I UKOŃCZYŁY LICEUM MEDYCZNE LUB SZKOŁĘ POLICEALNĄ ALBO SZKOŁĘ POMATURALNĄ, KSZTAŁCĄCĄ W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
 24. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
 25. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ
 26. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 27. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z LECZENIA SZPITALNEGO
 28. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO
 29. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ
 30. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
 31. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 32. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
 33. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI
 34. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH
 35. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
 36. W SPRAWIE WYKAZU ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWEJ KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ
 37. W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
 38. W SPRAWIE NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH ORAZ KRYTERIÓW ICH ROZPOZNAWANIA
 39. W SPRAWIE KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
 40. W SPRAWIE ZAKRESU NIEZBĘDNYCH INFORMACJI PRZETWARZANYCH PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU REJESTROWANIA TYCH INFORMACJI ORAZ ICH PRZEKAZYWANIA PODMIOTOM ZOBOWIĄZANYM DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 41. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DANYCH OBJĘTYCH WPISEM DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOKONYWANIA WPISÓW, ZMIAN W REJESTRZE ORAZ WYKREŚLEŃ Z TEGO REJESTRU
 42. W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU PROWADZENIA REJESTRU UKARANYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ SPOSOBU I TRYBU WYKONANIA PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 43. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH
 44. W SPRAWIE STAŻU ADAPTACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ
 45. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRZYJĘCIA ORAZ WYPISANIA ZE SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
 46. W SPRAWIE SPOSOBU STOSOWANIA I DOKUMENTOWANIA ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ DOKONYWANIA OCENY ZASADNOŚCI JEGO ZASTOSOWANIA
 47. W SPRAWIE ZAKRESU ZADAŃ LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 48. W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
 49. W SPRAWIE LECZENIA KRWIĄ I JEJ SKŁADNIKAMI W PODMIOTACH LECZNICZYCH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 50. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA ZRANIENIE OSTRYMI NARZĘDZIAMI UŻYWANYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 51. W SPRAWIE WYKAZU WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE
 52. W SPRAWIE WZORÓW OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ KONSULTANTÓW W OCHRONIE ZDROWIA
 53. W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ
 54. W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH ORDYNOWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ WYKAZU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, NA KTÓRE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ SKIEROWANIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
 55. W SPRAWIE STANDARDÓW POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO W ŁAGODZENIU BÓLU PORODOWEGO
 56. W SPRAWIE RECEPT WYSTAWIANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
 57. W SPRAWIE DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU REGULOWANEGO ALBO PODEJMOWANIA LUB WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 58. W SPRAWIE INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH KOORDYNATOROWI SYSTEMU UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAWODACH REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCIACH REGULOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY
 59. W SPRAWIE OKREŚLENIA KWALIFIKACJI ORAZ STAŻU PRACY WYMAGANYCH OD OSÓB ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI ORAZ WYKAZU STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I PRACOWNIACH TYCH JEDNOSTEK
 60. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 61. W SPRAWIE STANDARDÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKÓW STUDIÓW: LEKARSKIEGO, LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO, FARMACJI, PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA
 62. W SPRAWIE RECEPT
 63. W SPRAWIE RODZAJÓW ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 64. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21.12.2017R W SPRAWIE WYKAZU LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, DLA KTÓRYCH USTALONO URZĘDOWĄ CENĘ
 65. W SPRAWIE STANDARDÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA, LEKARZA DENTYSTY, FARMACEUTY, PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ, DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO, FIZJOTERAPEUTY I RATOWNIKA MEDYCZNEGO
 66. W SPRAWIE STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO WOBEC OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 67. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRZYJĘCIA ORAZ WYPISANIA ZE SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
 68. W SPRAWIE STANDARDÓW W ZAKRESIE OGRANICZEŃ PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PACJENTOM INNYM NIŻ Z PODEJRZENIEM LUB ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE ZAWÓD MEDYCZNY MAJĄCE BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PACJENTAMI Z PODEJRZENIEM LUB ZAKAŻENIEM TYM WIRUSEM
 69. W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU FINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONYWANYCH W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
 70. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA DŁUŻSZEGO OKRESU POBIERANIA DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W CELU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
 71. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE POWOŁANIA PODZESPOŁÓW MERYTORYCZNYCH DO SPRAW OPRACOWANIA ZMIAN W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 72. W SPRAWIE CHORÓB ZAKAŹNYCH POWODUJĄCYCH POWSTANIE OBOWIĄZKU HOSPITALIZACJI, IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH, KWARANTANNY LUB NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO
 73. W SPRAWIE WZORÓW DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 74. W SPRAWIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW LECZNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 75. W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 76. W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PACJENTEM PODEJRZANYM O ZAKAŻENIE LUB ZAKAŻONYM WIRUSEM SARS-COV-2
 77. W SPRAWIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
 78. W SPRAWIE KWALIFIKACJI OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIA KWALIFIKACYJNE I SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO COVID-19
 79. W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „STANDARD SZPITALNEGO ŻYWIENIA KOBIET W CIĄŻY I W OKRESIE POPORODOWYM – DIETA MAMY”
 80. W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW NA REALIZACJĘ RECEPT ORAZ RAMOWEGO WZORU UMOWY NA REALIZACJĘ RECEPT
 81. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMAGAJĄCYCH USTALENIA ODRĘBNEGO SPOSOBU FINANSOWANIA
 82. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA ZE ZWŁOKAMI I SZCZĄTKAMI LUDZKIMI
 83. W SPRAWIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA
 84. W SPRAWIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z NARAŻENIEM W CELACH MEDYCZNYCH, POLEGAJĄCĄ NA UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU RENTGENODIAGNOSTYKI, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ LUB DIAGNOSTYKI ZWIĄZANEJ Z PODAWANIEM PACJENTOM PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH
 85. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE MINIMALNEJ LICZBY MIEJSC SZKOLENIOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA JEDNEGO MIEJSCA SZKOLENIOWEGO ORAZ MAKSYMALNEJ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W 2022R.
 86. W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „PROFILAKTYKA 40 PLUS”
 87. W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ELEKTRONICZNYCH STETOSKOPÓW W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCÓW ZAKAŻONYCH WIRUSEM SARS-COV-2
 88. W SPRAWIE ODWOŁANIA NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
 89. W SPRAWIE PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO ZAKUPU PRODUKTÓW LECZNICZYCH W HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH
 90. W SPRAWIE ODWOŁANIA NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII
 91. W SPRAWIE OGŁOSZENIA NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
 92. W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU FINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 93. W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ
 94. W SPRAWIE ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE ORAZ ZLECENIA NAPRAWY WYROBU MEDYCZNEGO
 95. W SPRAWIE MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH I ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
 96. W SPRAWIE METODY ZAPOBIEGANIA COVID-19
 97. W SPRAWIE USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
 98. W SPRAWIE NADANIA STATUTU NARODOWEMU FUNDUSZOWI ZDROWIA
 99. W SPRAWIE REGULAMINU NACZELNEJ KOMISJI BIOETYCZNEJ DO SPRAW BADAŃ KLINICZNYCH
 100. W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW DO POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 101. W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z WCZESNYM ZAPALENIEM STAWÓW
 102. W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „RECEPTA NA RUCH”
 103. W SPRAWIE KOMISJI BIOETYCZNEJ ORAZ ODWOŁAWCZEJ KOMISJI BIOETYCZNEJ
 104. W SPRAWIE STANDARDÓW ORGANIZACYJNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WYKONYWANYCH W MATERIALE BIOLOGICZNYM, UMOŻLIWIAJĄCYCH PODJĘCIE SZYBKIEJ DECYZJI TERAPEUTYCZNEJ
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram