- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Składki członkowskie / opłaty

 

Informacji na temat składek członkowskich udziela Skarbnik ORPiP w Poznaniu:

tel. 61/8620 953, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 15.00 do 19.00.

Prosimy o podawanie w tytule przelewu jakiego okresu dotyczy wpłacana kwota oraz numer prawa wykonywania zawodu.

 

Konto OIPiP w Poznaniu:
Santander Bank Polska S.A. 31 O/Poznań
nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602

 

Inne opłaty w 2021r.:

  • Opłaty za wpis do rejestru pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej (RPWDL) w 2021r. wynosi 109 zł. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 54,50 zł.
  • Opłata za wpis do rejestru OIPiP podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w 2021r. wynosi 325 zł.
  • opłata za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej wynosi 84,00 zł  – dotyczy cudzoziemców studiujących w Polsce na studiach niepolskojęzycznych