Poznań

Prawo wykonywania zawodu

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
Ustawa
o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1-07-2011r.
Ustawa
o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15-07-2011r.
WNIOSEK
o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
+ arkusz zgłoszeniowy

Dział Rejestru i Prawa wykonywania zawodu

Anna Piekarska
Agnieszka Urbaniak
Mikołaj Zerbst

 

pn.- pt. 730-1600

tel. 61/ 8620-954 lub 955

e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

linki do innych Izb

Wpis do rejestru OIPiP w Poznaniu pielęgniarki /położnej posiadającej zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu wydane przez inną OIPiP
WNIOSEK
o wpis do rejestru pielęgniarek/ położnych OIPiP w Poznaniu+ arkusz zgłoszeniowy
Skreślenie z rejestru pielęgniarek /położnych
OIPiP w Poznaniu w związku
z przeniesieniem się
na teren działania innej OIPiP
WNIOSEK
o skreślenie z listy członków OIPiP w Poznaniu
Wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu z powodu jego utraty

WNIOSEK

o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

+ arkusz zgłoszeniowy

Zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na czas nieokreślony
OŚWIADCZENIE
o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
OŚWIADCZENIE
o ponownym podjęciu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
Informacja o zmianie danych osobowych Pielęgniarki /położnej
FORMULARZ
o zmianie danych osobowych: nazwiska, adresu, miejsca zatrudnienia

 

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU DLA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE
Przyznanie ograniczonego lub prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego UE oraz wpisanie do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15-07-2011r Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej niebędącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej WNIOSEK
+ ARKUSZ ZŁOSZENIOWY

Dział Rejestru i Prawa wykonywania zawodu

Anna Piekarska
Agnieszka Urbaniak
Mikołaj Zerbst

 

pn.- pt. 730-1600

tel. 61/ 8620-954 lub 955

e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

linki do innych Izb

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych WNIOSEK
+ ARKUSZ ZŁOSZENIOWY
Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej