- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Prawo wykonywania zawodu

Prosimy składać wnioski co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem Okręgowej Rady/Prezydium ORPiP w Poznaniu (nie dotyczy aktualizacji danych, wniosku o wydanie zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji, oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu).

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
Informacja o zmianie danych osobowych Pielęgniarki /położnej
Arkusz aktualizacyjny
o zmianie danych osobowych: nazwiska, adresu, miejsca zatrudnienia
Ustawa
o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1-07-2011r.
 
Ustawa
o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15-07-2011r.

Dział Rejestru i Prawa wykonywania zawodu

Tomasz Niewiadomski
Agnieszka Urbaniak
Mikołaj Zerbst

 

pn.- pt. 730-1600

tel. 61/ 8620-954 lub 955

e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

linki do innych Izb

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej  (wydanie prawa wykonywania zawodu po raz pierwszy) WNIOSEK
o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
Wpis do rejestru OIPiP w Poznaniu pielęgniarki /położnej posiadającej zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu wydane przez inną OIPiP WNIOSEK
o wpis do rejestru pielęgniarek/ położnych OIPiP w Poznaniu + arkusz aktualizacyjny
Skreślenie z rejestru pielęgniarek /położnych
OIPiP w Poznaniu w związku
z przeniesieniem się
na teren działania innej OIPiP
WNIOSEK
o skreślenie z listy członków OIPiP w Poznaniu

 
Wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu z powodu jego utraty WNIOSEK

o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
+ arkusz aktualizacyjny

Wymiana na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (dotyczy osób, które nie dokonały wymiany PWZ jak również osoby, którym w obecnie obowiązującym druku w wyniku wielokrotności wpisów adnotacji urzędowych brakuje miejsca oraz w przypadku oczywistych omyłek pisarskich) WNIOSEK
o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
arkusz aktualizacyjny
Zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na czas nieokreślony
 OŚWIADCZENIE
o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
OŚWIADCZENIE
o ponownym podjęciu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Uznanie kwalifikacji zawodowych dla polskich pielęgniarek ubiegających się o pracę na terenie UE (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczenia).

Zasady uznania kwalifikacji zawodowych dla polskich pielęgniarek ubiegających się o pracę na terenie UE

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadane kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej (w tym o niekaralności zawodowej) oraz o przebiegu pracy zawodowej

 

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU DLA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE
Przyznanie ograniczonego lub pełnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie niebędącej obywatelem państwa członkowskiego UE oraz wpisanie do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15-07-2011r Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej niebędącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej WNIOSEK

Dział Rejestru i Prawa wykonywania zawodu

Tomasz Niewiadomski
Agnieszka Urbaniak
Mikołaj Zerbst

 

pn.- pt. 730-1600

tel. 61/ 8620-954 lub 955

e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

linki do innych Izb

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej WNIOSEK
Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych
Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej