Poznań

Ustawy

Ostatnia aktualizacja ustaw – 8.08.2019r.

 1. o zawodach pielęgniarki i położnej |Dokument|
 2. o samorządzie pielęgniarek i położnych |Dokument|
 3. o działalności leczniczej |Dokument|
 4. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży  |Dokument|
 5. o publicznej służbie krwi |Dokument|
 6. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych |Dokument|
 7. o państwowym ratownictwie medycznym |Dokument|
 8. o służbie medycyny pracy |Dokument|
 9. o ochronie zdrowia psychicznego |Dokument|
 10. o państwowej inspekcji pracy |Dokument|
 11. o związkach zawodowych |Dokument|
 12. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych |Dokument|
 13. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji |Dokument|
 14. o swobodzie działalności gospodarczej |Dokument|
 15. prawo o szkolnictwie wyższym |Dokument|
 16. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń |Dokument|
 17. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi |Dokument|
 18. o przeciwdziałaniu narkomanii |Dokument|
 19. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |Dokument|
 20. o pomocy społecznej |Dokument|
 21. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta |Dokument|
 22. o konsultantach w ochronie zdrowia |Dokument|
 23. o systemie powiadamiania ratunkowego |Dokument|
 24. o systemie informacji w ochronie zdrowia |Dokument|
 25. kodeks pracy |Dokument|
 26. kodeks cywilny |Dokument|
 27. kodeks spółek handlowych |Dokument|
 28. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych |Dokument|
 29. O ZDROWIU PUBLICZNYM |Dokument|
 30. O podstawowej opiece zdrowotnej |Dokument|
 31. O ochronie danych osobowych |Dokument|