Poznań

Ustawy

 1. o zawodach pielęgniarki i położnej |Dokument|
 2. obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 25.02.2016r. W sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych |Dokument|
 3. o samorządzie pielęgniarek i położnych |Dokument|
 4. o działalności leczniczej |Dokument|
 5. o planowaniu rodziny |Dokument|
 6. o publicznej służbie krwi |Dokument|
 7. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych |Dokument|
 8. o państwowym ratownictwie medycznym |Dokument|
 9. o służbie medycyny pracy |Dokument|
 10. o ochronie zdrowia psychicznego |Dokument|
 11. o państwowej inspekcji pracy |Dokument|
 12. o związkach zawodowych |Dokument|
 13. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych |Dokument|
 14. o informowaniu pracowników |Dokument|
 15. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej |Dokument|
 16. o swobodzie działalności gospodarczej |Dokument|
 17. prawo o szkolnictwie wyższym |Dokument|
 18. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń |Dokument|
 19. o wychowaniu w trzeźwości |Dokument|
 20. o przeciwdziałaniu narkomanii |Dokument|
 21. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |Dokument|
 22. o pomocy społecznej |Dokument|
 23. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta |Dokument|
 24. o konsultantach w ochronie zdrowia |Dokument|
 25. o systemie powiadamiania ratunkowego |Dokument|
 26. o systemie informacji w ochronie zdrowia |Dokument|
 27. kodeks pracy |Dokument|
 28. kodeks cywilny |Dokument|
 29. kodeks spółek handlowych |Dokument|
 30. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych |Dokument|