- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Ustawy

Ostatnia aktualizacja ustaw – 6.10.2021

 1. o zawodach pielęgniarki i położnej |Dokument|
 2. o samorządzie pielęgniarek i położnych |Dokument|
 3. o działalności leczniczej |Dokument|
 4. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi |Dokument|
 5. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu |Dokument|
 6. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży  |Dokument|
 7. o publicznej służbie krwi |Dokument|
 8. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych |Dokument|
 9. o państwowym ratownictwie medycznym |Dokument|
 10. o służbie medycyny pracy |Dokument|
 11. o ochronie zdrowia psychicznego |Dokument|
 12. o państwowej inspekcji pracy |Dokument|
 13. o związkach zawodowych |Dokument|
 14. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych |Dokument|
 15. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji |Dokument|
 16. o swobodzie działalności gospodarczej |Dokument|
 17. prawo o szkolnictwie wyższym |Dokument|
 18. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń |Dokument|
 19. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi |Dokument|
 20. o przeciwdziałaniu narkomanii |Dokument|
 21. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |Dokument|
 22. o pomocy społecznej |Dokument|
 23. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta |Dokument|
 24. o konsultantach w ochronie zdrowia |Dokument|
 25. o systemie powiadamiania ratunkowego |Dokument|
 26. o systemie informacji w ochronie zdrowia |Dokument|
 27. kodeks pracy |Dokument|
 28. kodeks cywilny |Dokument|
 29. kodeks spółek handlowych |Dokument|
 30. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – tekst jednolity |Dokument|
 31. o zdrowiu publicznym |Dokument|
 32. o podstawowej opiece zdrowotnej |Dokument|
 33. o ochronie danych osobowych |Dokument|
 34. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych |Dokument|
 35. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |Dokument|