- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Szkolenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 65
tel. 061 8620 952, 8620 969 – Dział Szkoleń
fax 061 8620 951 e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

Plan szkoleń na II półrocze 2021 roku  organizowanych przez OIPiP w Poznaniu

 

Lp. Nazwa szkolenia Planowany termin rozpoczęcia Liczba uczestników Wymagane dodatkowe  kursy specjalistyczne do zakończenia specjalizacji
1. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” dla pielęgniarek 11.12.2021r.

(Poznań )

25 a) resuscytacja krążeniowo-  oddechowa

b) EKG

 

2. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego” dla  położnych 19.11.2021r.

(Poznań )

 

25

a) resuscytacja krążeniowo-    oddechowa noworodka

b) leczenie ran dla położnych

 

3. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwo psychiatryczne ” dla pielęgniarek 03.12.2021r.

(Gniezno)

25 a) resuscytacja krążeniowo-  oddechowa

 

4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo  anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii”  dla położnych 14.01.2022r.

Lub po zebraniu grupy

(Poznań)

 

25

a) resuscytacja krążeniowo-  oddechowa

 

 b) EKG 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach/kursach jest zapisanie się poprzez System Monitorowania Kształcenia . 

Wymagany kurs specjalistyczny z zakresu „Wywiad i badanie fizykalne” do czasu zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych  każdej specjalizacji :

 

Pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

 

Ukończenie kursu RKO i EKG nie dotyczą pielęgniarek które są :

 

–  pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o

     Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub

–  posiadają dyplom ratownika medycznego lub

–  zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

 

Bliższych informacji udziela Dział Szkoleń OIPiP: tel.  61 8620 952, 506 562 167

e-mail: szkolenia2@oipip-poznan.pl

 

Koszty szkoleń będą podane w terminie późniejszym. Prosimy o przelewanie pieniędzy na konto OIPiP w Poznaniu: Santander Bank Polska S.A. 4 O/Poznań nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602,  podając w tytule przelewu jakiego kursu dotyczy wpłata.

Podane w tabeli terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako Organizator szkoleń może przeprowadzić wszystkie kursy i szkolenia wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, według programów zamieszczonych na stronie CKPPiP, po zebraniu wymaganej ilości uczestników. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są na bieżąco.

1* Koszt szkolenia dla pielęgniarki / położnej, która jest członkiem OIPiP w Poznaniu i opłaca minimum 3 lata regularnie składkę członkowską. Kwota nie będzie podlegać refundacji.

2* Koszt kursu dla pielęgniarki / położnej, która nie jest członkiem OIPiP w Poznaniu, bądź opłaca składkę krócej niż 3 lata, bądź opłatę wnosi pracodawca.

UWAGA !!! Od dnia 01.07.2017 na kursy dla pielęgniarek i położnych można się zgłaszać wyłącznie poprzez system SMK (System Monitorowania Kształcenia). Szczegółowe informacje: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Poniżej umieszczone są archiwalne wnioski o zakwalifikowanie do kursów.

Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego

Zaświadczenie o opłacaniu składek

NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ PODYPLOMOWYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził nowe programy szkoleń podyplomowych (specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla pielęgniarek i położnych, które są dostępne pod linkiem:

http://www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=programy_ksztalcenia_-_nowe&podstrona=szkolenia_specjalizacyjne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu jako organizator kształcenia podyplomowego prowadzi ciągły nabór na powyższe szkolenia. Warunkiem organizacji i rozpoczęcia danego rodzaju kursu jest zebranie 20-osobowej grupy chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami w Dziale Szkoleń OIPiP w Poznaniu.

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOTYCZĄCY EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH DLA TYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE POCZĄWSZY OD DNIA 1 LIPCA 2017 R.