Poznań

Podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem  Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia 

Podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem  Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia 

Po trwających pół roku negocjacjach, 9 lipca o godzinie 22:47, strony zawarły porozumienie.

Strony zawarły porozumienie  w zakresie:

  1. Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
  2. Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;
  3.  Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
  4. Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
  5. Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów.

Treść Porozumienia

 

Informacja pobrana ze strony MZ: https://www.gov.pl/zdrowie/podpisano-porozumienie-z-pielegniarkami-i-poloznymi