- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

W sprawie wysokości opłat w 2024 roku

W sprawie wysokości opłat w 2024 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA RZECZ

SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ROKU 2024

 

Pielęgniarka i Położna posiadająca prawo wykonywania zawodu ma ustawowy obowiązek do regularnego opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego – art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021 poz. 628 z późn. zm.). Wysokość miesięcznej składki członkowskiej została ustalona Uchwałą Nr 18 oraz 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie  z dnia 20 stycznia 2016 r.

 

Miesięczna wysokość składki członkowskiej w 2024 r. wynosi:

 

 • dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także nie prowadzących działalności gospodarczej, a wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia

 

wynosi 1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

 

 • w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (z wyłączeniem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia), w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

 

wynosi od dnia 01.01.2024 r.  58,26 zł miesięcznie

 

 1. 0,75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 22.01.2024 r.

 

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

 

 1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
 2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły oświadczenie odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem – dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022 poz. 2702 z późn. zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian, które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze),
 3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 4. przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
 6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 7. pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 8. niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

 

 • Jednocześnie informuję, że zmianie ulegają opłaty związane z wpisem do rejestru OIPiP podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i wynoszą od dnia 01.01.2024 r. 447 zł (tj. 6 % przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2023 r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 22.01.2024 r.),

 

 • opłaty związane z wpisem do rejestru pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej i wynoszą od dnia 01.01.2024 r. 149 zł (tj. 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2023 r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 22.01.2024 r.). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 74,50 zł,

 

 • opłaty za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej i wynoszą:

– w okresie od 01.01.2024-30.06.2024 127,26 zł
– w okresie od 01.07.2024-31.12.2024 129 zł
(3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 2020r. poz. 2207).

Skarbnik ORPIP w Poznaniu

Renata Szafranek

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram