- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Akty prawne

dotyczące indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) (więcej….)
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) – art. 1,2,3,5,8,11,13,14,16,19,20,22,23,24,25,100,102,103,104,105,106,107,108,110,11,112,113 (więcej….)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) (więcej….)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz. 739) (węcej….)
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729) (węcej….)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram