- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Prawo

Opinie prawne

 • Opinia prawna w przedmiocie kontynowania wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej po dniu 1 lipca 2023 r.  (…więcej)
 • Opinia prawna dotycząca udzielania informacji z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (…więcej)
 • Opinia prawna Pana Pawła Dudkiewicza – Radcy Prawnego NIPiP dotycząca możliwości udzielania pomocy socjalnej (materialnej) przez jednostki samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych członkom rodzin pielęgniarek i położnych (…więcej)
 • Czy pielęgniarka oddziałowa, przełożona może być zatrudniona na umowie kontraktowej? (…więcej)
 • Opinia prawna dotycząca zakresu związania okręgowych rad pielęgniarek i położnych uchwałami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych?(…więcej)
 • Czy pielęgniarka w gabinecie zabiegowym lekarza POZ może podawać pacjentom na zlecenie specjalisty leki biologiczne?(…więcej)
 • Opinia prawna dotycząca stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400) względem pielęgniarek i położnych bezpośrednio uczestniczących w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez „podwykonawców” świadczeniodawców posiadających umowy na ich realizację z Narodowym Funduszem Zdrowia(…więcej)
 • Opinia w sprawie sposobu podziału środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych (…więcej)
 • Opinia w sprawie delegowania Pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały np. zachowawcze, zabiegowe, intensywnej opieki medycznej, izbę przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy(…więcej)
 • Czy pielęgniarka operacyjna ma uprawnienia do uczestniczenia w czasie zabiegu operacyjnego jako asysta operatora?(…więcej)
 • Czy pielęgniarka operacyjna zatrudniona w bloku operacyjnym może być oddelegowana w czasie dyżuru na inny oddział szpitala, a następnie w razie potrzeby wzywana do operacji? (…więcej)
 • Czy rejestry pielęgniarek i położnych prowadzących działalność w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, które nie zostały dostosowane do wymogów ustawy o działalności leczniczej do dnia 31 grudnia 2012 r. straciły ważność 1 stycznia 2013 r.?(…więcej)
 • Opinia w przedmiocie wykonywania przez pielęgniarki i położne badań diagnostycznych na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometodą (morfologia, CRP. bilirubina) w oddziale noworodków oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej (…więcej)
 • Opinia prawna dotycząca sposobu egzekucji niezapłaconych składek członkowskich na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych (…więcej)
 • Opinia prawna odnośnie obowiązywania uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 września 2008 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych(…więcej)
 • Opinia prawna odnośnie kwestii interpretacji art. 16 ustawy z dnia 1.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych(…więcej)
 • Odpowiedź z Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia wraz z pismem NRPiP w sprawie wyjaśnienia zasad prowadzenia grupowych praktyk pielęgniarek i położnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (…więcej)
 • Czy pielęgniarka poz realizując, na zlecenie lekarskie, świadczenia w zakresie zakładania opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia oraz wykonywania wlewów dożylnych w domu pacjenta musi mieć ukończone kursy specjalistyczne w zakresie leczenia ran i resuscytacji krążeniowo-oddechowej? (…więcej)
 • Jakie są regulacje prawne dotyczące czasu pracy pielęgniarki pracującej w Zakładzie Radiologii w przypadku oddelegowania na oddział wewnętrzny? (…więcej)
 • Opinia w sprawie zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną (…więcej)
 • Jaki jest zakres wymaganych kompetencji dla pielęgniarki, która zamierza wykonywać szczepienia ochronne? (…więcej)
 • Czy pielęgniarka zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi ma obowiązek przenoszenia, transportowania zwłok? (…więcej)
 • Czy istnieją regulacje prawne dotyczące udziału oraz kwalifikacji pielęgniarek, które wykonują czynności związane z podawaniem środka cieniującego (kontrastu)? (…więcej)
 • Czy położna w wyniku ukończenia odpowiednich form kształcenia podyplomowego może wykonywać zadania właściwe wyłącznie dla pielęgniarki? (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie braku konieczności uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, która pełni funkcję kierownika niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (…więcej)
 • Jakich informacji o uczniu można udzielić dyrektorowi szkoły? (…więcej)
 • Informacja w sprawie braku konieczności odbycia przez pielęgniarkę zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie pierwszej pomocy medycznej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie możliwości utworzenia i prowadzenia szkoły rodzenia (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie możliwości zawarcia umowy na realizację świadczeń medycznych w ramach prowadzonego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie zmiany grupy zaszeregowania i podwyższenia wynagrodzenia w przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarkę/ położną (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie przerwy w wykonywaniu zawodu przez pielęgniarki zatrudnione na stanowisku dyspozytora medycznego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (…więcej)
 • Opinia prawna dotycząca przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie zatrudnienia pielęgniarki w oddziale neonatologicznym (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego? (…więcej)
 • Informacja w sprawie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej po roku 2010 (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie zatrudnienia położnej w domach pomocy społecznej (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie zatrudnienia położnej w domach pomocy społecznej (…więcej)
 • Opinia w przedmiocie pobrania i transportu materiału do badań laboratoryjnych w domu pacjenta przez pielęgniarki poz (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie przeprowadzania procedury konkursowej na stanowisko lekarza kierującego oddziałem (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarki do zakładania cewnika do pęcherza moczowego u mężczyzn (…więcej)
 • Opinia w sprawie następstw niektórych uregulowań prawnych wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr217, poz. 1588) (…więcej)
 • W sprawie niektórych przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (…więcej)
 • W sprawie uprawnień samorządu pielęgniarek i położnych, związanych z udziałem w ustalaniu warunków pracy i płacy (…więcej)
 • Czy istnieje możliwość zawieszenia prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej? (…więcej)
 • Jakie zaświadczenie, na cele uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich, powinno zostać wydane pielęgniarce, która nie dokonała wymiany prawa wykonywania zawodu oraz nie figuruje w nowym rejestrze pielęgniarek? (…więcej)
 • Wytyczne w zakresie stosowania penicyliny i środków penicylinopochodnych, z uwzględnieniem warunków, w jakich mogą być stosowane. (…więcej)
 • Czy istnieje możliwość zaliczenia trzymiesięcznego przeszkolenia po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu jako stażu pracy uprawniającego do przyjęcia na kurs specjalistyczny? (…więcej)
 • Od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa 2005/36/WE? (…więcej)
 • Opinia w sprawie możliwości prowadzenia indywidualnych praktyk pielęgniarskich w zakładach opieki zdrowotnej (…więcej)
 • Informacja w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do studiów pomostowych. (…więcej)
 • Czy pielęgniarka, która nie ukończyła kursu specjalistycznego z zakresu endoskopii może asystować przy wykonywaniu badań na oddziale i w pracowni? (…więcej)
 • Czy legalnym jest zatrudnienie pielęgniarki na cywilno-prawnej umowie kontraktowej w szpitalu, w którym przebywać ona będzie na urlopie bezpłatnym za zgodą dyrektora podmiotu leczniczego? (…więcej)
 • Czy konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej będzie ważny, jeśli w skład komisji konkursowej wejdzie Dyrektor szpitala, pełniący rolę swojego własnego przedstawiciela? (…więcej)
 • Czy ukończenie przez położną kursu specjalistycznego szczepienia ochronne dla pielęgniarek uprawnia ją do kompleksowego udzielania świadczeń w gabinecie zabiegowym? (…więcej)
 • Czy wyższa szkoła zawodowa w Polsce ma uprawnienia do kształcenia cudzoziemców posiadających dyplomy „Miedsiestra, Młodszy specjalista”, felczer, położna, na kierunku – pielęgniarstwo w ramach tzw. studiów pomostowych? (…więcej)
 • Opinia prawna dotycząca kontynuacji odbywania specjalizacji przez pielęgniarki u innego organizatora kształcenia. (…więcej)
 • Opinia prawna w zakresie dopuszczalności wykonywania świadczeń przewidzianych dla zawodu pielęgniarki przed zdaniem egzaminu państwowego przez studentów szkół pielęgniarskich (…więcej)
 • Kto zapewnia środki ochrony osobistej przed zakażeniem koronawirusem pielęgniarkom/ pielęgniarzom zatrudnionym w ramach umowy o pracę, udzielającym świadczeń zdrowotnych w POZ – w gabinecie i domu pacjenta? (…więcej)
 • Opinia prawna dotycząca oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem (…więcej)
 • Opinia prawna dotycząca przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych. (…więcej)
 • Czy studiując pielęgniarstwo a będąc chorym na schorzenie schizofrenia po zakończeniu studiów i obronie będę mogła wykonywać pracę w tym zawodzie? (…więcej)
 • Czy istnieje spis osób wyłączonych z tego obowiązku przeniesienia pielęgniarki do szpitala zakaźnego celem zwalczania epidemii np. ze względu na stan zdrowia czy wychowywanie dziecka? (…więcej)
 • Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19. (… więcej)
 • Opinia prawna w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego. (… więcej)
 • Opinia prawna w sprawie zatrudniania pielęgniarki przez lekarza w indywidualnej praktyce (…więcej)
 • Opinie doradcy podatkowego NIPiP w sprawie udzielania bezzwrotnych nieopodatkowanych zapomóg losowych członkom samorządu (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek i położnych w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach leczniczych (…więcej)
 • Opinia prawna w sprawie biernego prawa wyborczego do organów samorządu pielęgniarek i położnych w kontekście zaległości w opłacaniu składek członkowskich (…więcej)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram