- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Kto zapewnia środki ochrony osobistej przed zakażeniem koronawirusem pielęgniarkom/ pielęgniarzom zatrudnionym w ramach umowy o pracę, udzielającym świadczeń zdrowotnych w POZ – w gabinecie i domu pacjenta?

Kto zapewnia środki ochrony osobistej przed zakażeniem koronawirusem pielęgniarkom/ pielęgniarzom zatrudnionym w ramach umowy o pracę, udzielającym świadczeń zdrowotnych w POZ – w gabinecie i domu pacjenta?

Pytanie:

Kto zapewnia środki ochrony osobistej  przed zakażeniem koronawirusem  pielęgniarkom/ pielęgniarzom zatrudnionym w ramach umowy o pracę,  udzielającym świadczeń zdrowotnych w POZ – w gabinecie    i domu pacjenta?

Środki ochrony indywidualnej  zapewnia pracodawca  zgodnie  przepisami kodeksu pracy wskazanymi poniżej:

Art.  207

  • 1.  Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.
  • 2.  Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

  • 21.  Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.
  • 3.  Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.