- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Ustawy

Ostatnia aktualizacja ustaw – 6.12.2023

 1. o zawodach pielęgniarki i położnej |Dokument|
 2. o samorządzie pielęgniarek i położnych |Dokument|
 3. o działalności leczniczej |Dokument|
 4. o podstawowej opiece zdrowotnej |Dokument|
 5. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych |Dokument|
 6. o konsultantach w ochronie zdrowia |Dokument|
 7. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |Dokument|
 8. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi |Dokument|
 9. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu |Dokument|
 10. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży  |Dokument|
 11. o publicznej służbie krwi |Dokument|
 12. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych |Dokument|
 13. o Państwowym Ratownictwie Medycznym |Dokument|
 14. o służbie medycyny pracy |Dokument|
 15. o ochronie zdrowia psychicznego |Dokument|
 16. o Państwowej Inspekcji Pracy |Dokument|
 17. o związkach zawodowych |Dokument|
 18. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych |Dokument|
 19. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji |Dokument|
 20. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce |Dokument|
 21. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń |Dokument|
 22. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi |Dokument|
 23. o przeciwdziałaniu narkomanii |Dokument|
 24. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych |Dokument|
 25. o pomocy społecznej |Dokument|
 26. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta |Dokument|
 27. o systemie powiadamiania ratunkowego |Dokument|
 28. o systemie informacji w ochronie zdrowia |Dokument|
 29. Kodeks pracy |Dokument|
 30. Kodeks cywilny |Dokument|
 31. Kodeks spółek handlowych |Dokument|
 32. o zdrowiu publicznym |Dokument|
 33. o ochronie danych osobowych |Dokument|
 34. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych |Dokument|
 35. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta |Dokument|
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram