- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Projekt dotyczący wielolekowości w leczeniu seniorów „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”

Projekt dotyczący wielolekowości w leczeniu seniorów „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”

Projekt „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” dotyczy problemu ageismu – dyskryminacji seniorów w dostępie do należytych usług leczniczych w Polsce, czego przykładem jest zjawisko wielolekowości. Leczenie przez wielu specjalistów i przyjmowanie dziennie od 2 do 10, często wykluczających się, leków ma poważne konsekwencje dla zdrowia osób starszych. W polskim systemie ochrony zdrowia brakuje zintegrowanego podejścia do osób starszych, a współczynnik geriatrów na liczbę osób starszych jest najniższy w Europie.

Projekt proponuje monitoring systemu ochrony zdrowia pod kątem praktyki leczenia farmakologicznego osób starszych oraz dyskryminacji seniorów w dostępie do usług leczniczych. Wyniki monitoringu zostaną opublikowane w raporcie i wykorzystane do działań rzeczniczych i edukacyjnych. Projekt obejmuje powołanie Krajowego Komitetu Ekspertów ds. Praw Pacjenckich Seniorów i Geriatrii. Komitet wypracuje rekomendacje i regulacje prawne dla  środowiska medycznego. W proces ich przygotowania bezpośrednio włączeni zostaną przedstawiciele organizacji medycznych i pacjenckich, zorganizowani w zespół konsultacyjny. Ponadto, przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna obejmująca akcje informacyjne, broszurę informacyjną, webinaria, konferencje prasowe, sympozjum eksperckie. W ramach projektu powstanie podręcznik dla lekarzy, w formie umożliwiającej wprowadzenie do aplikacji na smartfonie. Podjęte zostaną także działania na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych na poziomie centralnym służących realizacji praw pacjenckich seniorów.

Zakładamy, że przeprowadzone działania wywołają zmiany społeczne w postaci:

– zwiększenia wiedzy w społeczeństwie na temat patologii procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce oraz możliwości niwelowania zjawiska u osób ze środowiska medycznego oraz pacjenckiego w całym kraju,

– wywołania publicznej debaty na temat przestrzegania praw osób starszych w ochronie zdrowia,

– podjęcia współpracy 10 różnych instytucji i organizacji na rzecz wypracowania praktycznych narzędzi, realnie zwiększających efektywność świadczeń opieki zdrowotnej oraz jakość i dostępność usług medycznych dla osób starszych w Polsce i wpływających na niwelowanie barier w dostępie osób starszych do świadczeń medycznych wysokiej jakości.


Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie internetowej www.fundacjafcis.pl oraz na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.com/dlazdrowejilepszejstarosci

Projekt „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Realizatorzy projektu: Instytut dla Zdrowej i Lepszej Starości, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

Patroni medialni projektu: Radio Białystok, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, TVP 3 Białystok, Kurier Poranny, Rzeczpospolita, Wrota Podlasia.

Patroni honorowi: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Lekarska.

Koordynator: dr Eliza Szadkowska, tel. kom. 662085729

Instytut dla Zdrowej i Lepszej Starości, e-mail: institutehboa@gmail.com

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, e-mail: fundacja.fcis@gmail.com, kontakt@fundacjafcis.pl

Rzecznik prasowy: Dominik Sołowiej, kontakt@fundacjafcis.pl, tel. kom. 510245289