- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Prawo wykonywania zawodu

Prosimy składać wnioski co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem Okręgowej Rady/Prezydium ORPiP w Poznaniu (nie dotyczy aktualizacji danych, wniosku o wydanie zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji, oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu). Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia. Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu powinno się zakończyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych ustawą.

Terminy najbliższych planowanych posiedzeń Prezydium/Rady (…więcej)

UWAGA!
Obszar działania OIPiP w Poznaniu obejmuje miasto Poznań oraz następujące powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński; (patrz mapka na dole strony).

mPWZ, czyli elektroniczne Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej w aplikacji mObywatel (…więcej)

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
Informacja o zmianie danych osobowych
pielęgniarki/położnej
Arkusz aktualizacyjny
o zmianie danych osobowych: nazwiska, adresu, miejsca zatrudnienia
Dział Prawa Wykonywania Zawodu i Rejestru

Czynny:  pn.- pt. 730-1600

tel. 61/ 8620-955 lub 954

e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

Agnieszka Urbaniak:

pn.- pt. 800-1600

Mikołaj Zerbst:

pn.- pt. 730-1530

Tomasz Niewiadomski:

wtorek, środa 1200-1600

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej  (wydanie prawa wykonywania zawodu po raz pierwszy) WNIOSEK
o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej  KOMUNIKAT
Wpis do rejestru OIPiP w Poznaniu pielęgniarki/położnej posiadającej zaświadczenie
o prawie wykonywania zawodu wydane przez inną OIPiP
WNIOSEK
o wpis do rejestru pielęgniarek/położnych
OIPiP w Poznaniu

+ arkusz aktualizacyjny
Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych
OIPiP w Poznaniu w związku
z przeniesieniem się na teren działania innej OIPiP
WNIOSEK
o skreślenie z listy członków OIPiP w Poznaniu
+ arkusz aktualizacyjny
Wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu
z powodu jego utraty
WNIOSEK
o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
+ arkusz aktualizacyjny
Wymiana na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (dotyczy osób, które nie dokonały wymiany PWZ jak również osoby, którym w obecnie
obowiązującym druku w wyniku wielokrotności wpisów adnotacji urzędowych brakuje miejsca oraz w przypadku oczywistych omyłek pisarskich)
WNIOSEK
o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
arkusz aktualizacyjny
Zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na czas nieokreślony
OŚWIADCZENIE
o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
OŚWIADCZENIE
o ponownym podjęciu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Uznanie kwalifikacji zawodowych dla polskich pielęgniarek ubiegających się o pracę na terenie UE (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczenia).

Zasady uznania kwalifikacji zawodowych
dla polskich pielęgniarek ubiegających się
o pracę na terenie UE

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadane kwalifikacje zgodne    z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej (w tym o niekaralności zawodowej) oraz o przebiegu pracy zawodowej

 

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU DLA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE
Przyznanie ograniczonego lub pełnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie niebędącej obywatelem państwa członkowskiego UE oraz wpisanie do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej niebędącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej WNIOSEK
Dział Prawa Wykonywania Zawodu i Rejestru

Czynny:  pn.- pt. 730-1600

tel. 61/ 8620-955 lub 954

e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

Agnieszka Urbaniak:

pn.- pt. 800-1600

Mikołaj Zerbst:

pn.- pt. 730-1530

Tomasz Niewiadomski:

wtorek, środa 1200-1600

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej WNIOSEK
Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych
Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

 

UPROSZCZONY DOSTĘP DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ DLA CUDZOZIEMCÓW
Przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej dla cudzoziemców
Jak uzyskać decyzję Ministra Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/jestes-pielegniarka-lub-polozna WNIOSEK Dział Prawa Wykonywania Zawodu i Rejestru

Czynny:  pn.- pt. 730-1600

tel. 61/ 8620-955 lub 954

e-mail: sekretariat@oipip-poznan.pl

Agnieszka Urbaniak:

pn.- pt. 800-1600

Mikołaj Zerbst:

pn.- pt. 730-1530

Tomasz Niewiadomski:

wtorek, środa 1200-1600

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą  WNIOSEK

 

OBSZAR DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram