- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Prawo

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej (węcej….)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram