- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Pielęgniarki i Położne w UE

Pielęgniarki i Położne w UE

Podstawowym dokumentem, który jest niezbędny w procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest odpowiednie zaświadczenie wydawane przez właściwą Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych zgodną z przynależnością członkowską pielęgniarki/położnej.

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, reguluje zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych podzielonych ze względu na kryterium posiadanego wykształcenia do pobrania tutaj.

Pielęgniarki i położne, które zamierzają wykonywać zawód na terenie UE powinny złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami UE.

Wniosek  o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadane kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej (w tym o niekaralności zawodowej) oraz o przebiegu pracy zawodowej do pobrania tutaj.

Załączniki do wniosku:

  1. Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w których jest informacja o okresie zatrudnienia oraz o rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą / zleceniodawcą.
  2. Dowód osobisty lub paszport do wglądu.
  3. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu).
  4. Kserokopia dyplomu szkoły medycznej (oryginał do wglądu).
  5. Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra/licencjata pielęgniarstwa/położnictwa (oryginał do wglądu).
  6. W przypadku, gdy w/w dokumenty zostały wystawione na inne nazwisko należy przedstawić dokument potwierdzający jego zmianę np. odpis aktu małżeństwa (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu).
  7. Potwierdzenie opłacania składek członkowskich na rzecz OIPiP w Poznaniu z ostatnich 3 lat.

Zaświadczenie stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami UE jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Szczegółowe zasady uznania kwalifikacji zawodowych dla polskich pielęgniarek ubiegających się o pracę na terenie UE do pobrania tutaj.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram