- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27, zatrudni osobę na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27, zatrudni osobę na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie, ul. Elizy Orzeszkowej 27, zatrudni osobę na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza.

Zakład udziela stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne osobom dorosłym płci męskiej z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe pielęgniarskie oraz aktualne prawo wykonywania zawodu.

Oferujemy: umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia zgodnie z preferencjami Kandydatki/ta.

Aplikacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres: zol@zolgniezno.com.pl

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy poinformować, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych nam w toku rekrutacji jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. E. Orzeszkowej 27 (zwany w dalszej części upoważnienia „ZOL” (zwany dalej „Administratorem”); Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu rekrutacji (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO oraz art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy), przez okres niezbędny do realizacji celu oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres do dwóch lat, jak i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane. Niektóre podane Pani/Pana dane osobowe również są przetwarzane za Pani/Pana zgodą wyrażoną zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
  6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi: kadrowe, informatyczne i innym podwykonawcom, którzy przetwarzać będą Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłącznie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].
  7. Podane przez Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.