- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Stanowisko nr 54 Prezydium NRPiP z dnia 5.10.2021r. w sprawie przywrócenia obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych oraz wznowienia prac w zakresie wdrożenia norm zatrudnienia w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych dotychczas nieobjętych regulacjami prawnymi