Poznań

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zatrudni: Pielęgniarki i Położne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zatrudni: Pielęgniarki i Położne

– PIELĘGNIARKI do pracy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych.

– POŁOŻNE w oddziale Ginekologiczno- Położniczym.

Gwarantujemy dobre warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia indywidualnie z kandydatami.
Oferty prosimy składać na adres e-mail. kadry@szamotuly.med.pl Kontakt telefoniczny do Naczelnej Pielęgniarki 61-29-26-533

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV było wykorzystywane do innych rekrutacji prowadzonych przez SPZOZ w Szamotułach, to do zgłoszenia należy dołączyć zgodę o następującej treści:

 „Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach  moich danych osobowych  dla potrzeb późniejszych rekrutacji.”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach 64 – 500, ul. Sukiennicza 13.
  2. Podmiot powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając list na adres szpitala z dopiskiem „IOD”, lub wysyłając e-mail na adres: iod@szamotuly.med.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli została wyrażona stosowna zgoda w treści aplikacji.
  4. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit.oraz f) RODO.
  5. Przywołane przepisy pozwalają administratorowi danych na: przetwarzanie danych na podstawie uzyskanej zgody, przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.
  1. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów.
  2. Okres przechowywania danych to okres do: zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, upłynięcia czasu niezbędnego do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących osobie, której dane dotyczą, w wypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla dalszych procesów rekrutacyjnych, do momentu cofnięcia zgody lub upływu jednego roku od udzielenia przedmiotowej zgody.
  3. Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz ich kopii, sprostowania danych, jeśli są niepoprawne lub nieprawdziwe, przeniesienia danych, ograniczania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek konieczne w celu podjęcia działań związanych z procesem rekrutacyjnym; w przypadku niepodania danych prowadzenie procesu rekrutacyjnego będzie niemożliwe,
  5. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.