- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Pismo NRPiP do Ministra Zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw