- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Wydarzenia

Obowiązek informacyjny w sprawie przetwarzania danych osobowych przez OIPiP w Poznaniu

Obowiązek informacyjny

Uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznań.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w OIPiP w Poznaniu pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznań lub email: sekretariat@oipip-poznan.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizacji zadań statutowych.
  5. W związku z przetwarzaniem danych Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  1) podmioty upoważnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na postawie odpowiednich przepisów prawa

  2) podmioty, które przetwarzają Pani / Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.