Poznań

Informacja o szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NIPiP nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie