- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Informacja o szkoleniu certyfikacyjnym na doradców punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), upoważniającym do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS oraz innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs).

Informacja o szkoleniu certyfikacyjnym na doradców punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), upoważniającym do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS oraz innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs).

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministerstwa Zdrowia organizuje
w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie i online, szkolenie certyfikacyjne na doradców punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), upoważniające do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS oraz innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs).

 

Realizatorem szkolenia jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, która została

wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby mające podstawową wiedzę na temat HIV/AIDS/STIs, doświadczenie zawodowe w kontaktach z klientem, potwierdzone oświadczeniem uczestnika, oraz posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie): medyczne (lekarze, diagności laboratoryjni, pielęgniarki), psychologiczne, pedagogiczne lub inne pochodne.

W szkoleniu udział mogą wziąć również studenci ostatniego roku wyżej wymienionych kierunków studiów, którzy w chwili przystąpienia do egzaminu końcowego będą legitymowali się dyplomem ukończenia studiów.

 

W programie szkolenia uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące medycznych, psychospołecznych
i prawnych aspektów HIV/AIDS/STIs, używania substancji psychoaktywnych i uzależnień, poradnictwa okołotestowego, epidemiologii oraz diagnostyki zakażeń.

 

Szkolenie składać się będzie z kilku etapów. Obejmować będzie szkolenie za pośrednictwem platformy

e-learning, udostępnionej przez Krajowe Centrum ds. AIDS, zajęcia teoretyczne (online), warsztatowe (stacjonarne), stacjonarną superwizję oraz staż w placówkach testowania. Szkolenie zakończone będzie egzaminem pisemnym (online) i ustnym (stacjonarnym), których zdanie warunkuje otrzymanie certyfikatu doradcy. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Harmonogram szkolenia:

 • szkolenie za pośrednictwem platformy e-learning (www.hiv-aids.edu.pl) udostępnionej przez Krajowe Centrum ds. AIDS (online)
 • 21-23 czerwca 2024 oraz 28-30 czerwca 2024 – zajęcia teoretyczne (online) w wymiarze 36 godzin
 • 2-4 sierpnia 2024 – zajęcia warsztatowe (stacjonarne) w wymiarze 18 godzin odbędą się
  w Warszawie
 • 20-godzinny staż w placówkach testowania, określonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Uczestnik musi odbyć staż w okresie pomiędzy zajęciami teoretycznymi a warsztatowymi (10 godzin) i przed terminem superwizji (10 godzin)
 • 7 lub 8 września 2024 – jednodniowe spotkanie superwizyjne (stacjonarne) odbędzie się
  w Warszawie
 • 14 września 2024 – planowany jest egzamin certyfikacyjny pisemny (online)
 • 28 września 2024 – planowany jest egzamin certyfikacyjny ustny (stacjonarny), który odbędzie się w Warszawie

 

Realizator w dniach 2-4 sierpnia 2024 r. (zajęcia warsztatowe) zapewnia
całodzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie dla osób spoza Warszawy. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie.

 

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 750 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie na adres Fundacji wypełnionego wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie, oświadczenia o posiadanym wykształceniu oraz zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie zawodowe w kontaktach z klientem.

 

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 24 maja 2024 r. na adres e-mail: reshumanae@reshumanae.org.pl

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby spełniające warunki formalne dotyczące wykształcenia poproszone zostaną 5 czerwca 2024
o godz. 18.00
o wypełnienie testu kwalifikującego (online), sprawdzającego podstawowy poziom wiedzy w zakresie HIV/AIDS/STIs. Wynik testu stanowić będzie podstawę ostatecznego zakwalifikowania na szkolenie. Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, szczególnie branym pod uwagę, będą listy intencyjne od koordynatorów punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają pisemne potwierdzenie o kwalifikacji z prośbą
o dokonanie wpłaty za szkolenie w wysokości 750,00 zł na konto Fundacji „Res Humanae”.

 

Informacje dotyczące szkolenia i formularz wniosku o zakwalifikowanie dostępne są na stronie internetowej Fundacji: https://reshumanae.org.pl/szkolenie_pkd/

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram