- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2021 rok

Nabór 8/2021

Terminy przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2021 roku zostały określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na dni :

5, 12, 19, 26 lipiec 2021 roku 2, 9, 16, 23 sierpień 2021 roku
1, 6, 13, 20, 27 wrzesień 2021 roku 4, 11, 18, 25 październik 2021 roku
2, 8, 15, 22 listopad 2021 roku 1, 6, 13 grudzień 2021 roku

 

MŁODSZA PIELĘGNIARKA / MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego;

Jednostka Ilość etatów Miejsce składania dokumentacji
Zakład Karny w Krzywańcu 4 Zakład Karny w Krzywańcu
66-010 Nowogród Bobrzański
Email: zk_krzywaniec@sw.gov.pl
Telefon: 68 328 40 06 Fax: 68 32 76 640
Areszt Śledczy w Poznaniu 2 Areszt Śledczy w Poznaniu
ul. Młyńska 1 61-729 Poznań
Email: as_poznan@sw.gov.pl
Telefon: 61 856 83 22, 61 856 83 23  Fax: 61 85 68 252
Zakład Karny we Wronkach 1 Zakład Karny we Wronkach
ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki
Email: zk_wronki@sw.gov.pl
Telefon: 67 254 50 09; 67 254 96 03 Fax: 67 25 45 015

 

Wymagania ogólne stawiane wszystkim kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu o przyjęcie do służby
  ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata (SKŁADANE DO JEDNOSTKI, W KTÓREJ CHCE SIĘ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ);
 • wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną;
 • świadectwa pracy lub służby ( kserokopie );
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne ( kserokopie );
 • kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej – jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 • oświadczenie kandydata dot. RODO.

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty
lub w wersji elektronicznej w niżej wymienionym terminie:

do 30 czerwca 2021 roku z dopiskiem „Nabór 8 / 2021” – decyduje
data wpływu do jednostki.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 30 czerwca 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii zaleca się przesyłanie  dokumentacji w formie elektronicznej lub przesyłki pocztowej na adres poszczególnych jednostek. Ewentualnie można dostarczyć dokumentację do dowolnej jednostki penitencjarnej. Na chwilę obecną test wiedzy przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia przebiegu poszczególnych etapów.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w  jednostkach, do których prowadzony jest nabór oraz pod numerem telefonu 797-517-992.
W przypadku nie prowadzenia naboru do jednostki znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania istnieje możliwość złożenia aplikacji do innej jednostki.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań, email: oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Komorowski, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO,
tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.