- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

W sprawie wysokości opłat w 2023 roku

W sprawie wysokości opłat w 2023 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  ORAZ INNYCH OPŁAT W ROKU 2023

 

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału kwota składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych:

 • dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także nie prowadzących działalności gospodarczej, a wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia

wynosi 1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

 • w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (z wyłączeniem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia), w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

wynosi od dnia 01.01.2023 r.

52,24 zł miesięcznie

tj. 0,75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20.01.2023 r.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

 1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
 2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem,
 3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 4. przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
 6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 8. niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

 

 • Jednocześnie informuję, że zmianie ulegają opłaty związane z wpisem do rejestru OIPiP podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i wynoszą od dnia 01.01.2023 r. 400 zł  (tj. 6 % przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2022 r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20.01.2023 r.),

 

 • opłaty związane z wpisem do rejestru pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej i wynoszą od dnia 01.01.2023 r. 134 zł (tj. 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2022 r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20.01.2023 r.). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 67 zł,

 

 • opłaty za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej i wynoszą od dnia 01.01.2023 r. 104,70 zł (3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 2020r. poz. 2207) – dotyczy cudzoziemców studiujących w Polsce na studiach niepolskojęzycznych.

 

                                                                                                                      Skarbnik ORPIP w Poznaniu

                                                                           Wiesław Morek

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram