- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Prawo

Jaka jest procedura postępowania konkursowego ?

Konkurs ogłasza:

 • podmiot, który utworzył zakład w przypadku konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
 • kierownik zakładu, w przypadku konkursu na pozostałe stanowiska z wyjątkiem: konkursu na stanowisko ordynatora-kierownika kliniki oraz ordynatora-kierownika oddziału klinicznego ogłasza i przeprowadza rektor właściwej państwowej uczelni medycznej lub państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na zasadach określonych w statucie uczelni. Rektor powołuje ordynatora. kierownika kliniki oraz ordynatora-kierownika oddziału klinicznego, po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika zakładu opieki zdrowotnej.

Podmiot, który utworzył zoz lub kierownik zakładu:

 • ogłasza zamiar prowadzenia postępowania konkursowego do właściwych organów samorządowych, czy naukowych celem wydelegowania przez nie określonych członków komisji, powołuje komisję konkursową i wszczyna w ten sposób postępowanie konkursowe,
 • zapewnia niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji,
 • powiadamia przewodniczącego komisji o jej składzie osobowym,
 • ustala z przewodniczącym komisji dalszą procedurę postępowania konkursowego,
 • po ustaleniu z przewodniczącym komisji, powiadamia pisemnie kandydatów i członków komisji o terminach posiedzeń komisji,
 • zamieszcza ogłoszenie o konkursie zgodnie z zapisami § 9 rozporządzenia w sprawie zasad przeprowadzania konkursowego
 • przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem,
 • powiadamia pisemnie o wynikach konkursu osoby, których kandydatury były rozpatrywane, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej,
 • nawiązuje stosunek pracy z osobą wybraną na podstawie umowy o pracę,
 • w razie nie nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem uzasadnienie na piśmie przekazuje komisji konkursowej,
 • przed nawiązaniem stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko: ordynatora i przełożonej pielęgniarek lub pielęgniarki oddziałowej zasięga opinii związków zawodowych działających w zakładzie.

Komisja konkursowa:

 • jest powołana przez właściwy podmiot do przeprowadzania postępowania konkursowego,
 • opracowuje regulamin konkursu i treść ogłoszenia o konkursie, który zatwierdza, a przewodniczący komisji przedkłada właściwemu podmiotowi,
 • może prowadzić prace, jeżeli w posiedzeniach komisji bierze udział co najmniej połowa liczby osób powołanych w skład komisji, w tym jej przewodniczący
 • podczas posiedzenia rozpatrującego zgłoszone kandydatury (wymagana liczba kandydatur . co najmniej dwie) sprawdza:

– prawidłowość ogłoszenia o konkursie,

– prawidłowość zawiadomienia członków komisji i kandydatów,

– analizuje dokumenty złożone przez kandydatów zgodnie z § 12 ust. 1-3 rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania konkursowego

– dochowanie zasady bezstronności członków komisji wobec kandydatów,

– przeprowadza indywidualne rozmowy z każdym z kandydatów,

– dokonuje wyboru kandydata na stanowisko objęte konkursem w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów,

 • w razie odrzucenia wszystkich kandydatur lub nie wyłonienia kandydata uznaje, że konkurs nie doprowadził do wyłonienia kandydata,
 • sporządza protokół postępowania konkursowego,
 • przedkłada protokół podmiotowi, który utworzył zakład lub kierownikowi zakładu
 • może być zmieniona, gdy z żadnym z kandydatów wybranych w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów nie nawiązano stosunku pracy,
 • ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osobą wskazaną przez właściwy podmiot.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram