- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Komisja Europejska, notą z dnia 8 września 2022 r. przedstawiła nowe stanowisko w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego

Komisja Europejska, notą z dnia 8 września 2022 r. przedstawiła nowe stanowisko w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego

Komisja Europejska, notą z dnia 8 września 2022 r. (w załączeniu) przedstawiła nowe stanowisko w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego.

 

Najważniejsze informacje z noty KE: (…)

Obywatele UE

Uznawanie brytyjskich kwalifikacji posiadanych przez obywateli UE, różni się w zależności od tego, czy przedstawiciel danego zawodu uzyskał kwalifikacje przed czy po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu z UE, czyli przed lub po 31 grudnia 2020 r.

 • Kwalifikacje uzyskane przed dniem 31 grudnia 2020 r.

W przypadku, gdy kwalifikacje zostały uzyskane przed końcem okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu, zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Jeżeli kwalifikacje te zostały wydane w czasie, gdy Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim UE (do dnia 31 stycznia 2020 r.) lub w okresie przejściowym określonym w Umowie o wystąpieniu kwalifikacje są uznawane za dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c tej dyrektywy. Mogą one być wykorzystywane, jako dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji we wszystkich systemach uznawania kwalifikacji określonych w dyrektywie 2005/36/WE, a wnioskodawcy mogą w każdej chwili złożyć wniosek o uznanie tych kwalifikacji zawodowych.

 • Kwalifikacje uzyskane po 1 stycznia 2021 r.

Kwalifikacje zawodowe uzyskane po zakończeniu okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu z UE, są kwalifikacjami z państw trzecich na mocy dyrektywy 2005/36/WE. Zastosowanie ma art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 3. W związku z tym wnioskodawca musi uzyskać wstępne uznanie w państwie członkowskim zgodnie z krajowymi przepisami i procedurami. W przypadku zawodów, które korzystają z automatycznego uznawania na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia, wstępne uznanie powinno być zgodne z minimalnymi wymogami w zakresie kształcenia określonymi w dyrektywie.

Jeżeli przedstawiciel danego zawodu chce, aby jego kwalifikacje zostały uznane w innym państwie członkowskim na mocy prawa UE, po wstępnym uznaniu w jednym państwie członkowskim musi uzyskać trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym państwie członkowskim.

 

W przeciwnym razie uznanie kwalifikacji przebiega z krajowymi przepisami i procedurami.

 

Dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych z ww. noty KE wynikają następujące wnioski:

 

 

 • Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce na podstawie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (uznanie w systemie automatycznym i w systemie ogólnym).
 2. Powyższe osoby ( obywatelka polska posiadająca tytuł registered nurse – adult) mogą ubiegać się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej na analogicznych zasadach jak obywatele innych państw członkowskich UE – a więc stosuje się wobec ww. osób w szczególności zapisy art. 29 lub art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2022r. poz. 551 ze zm.)
 3. osoby mogą złożyć do OIPiP wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej właściwy dla osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek i wymagane dokumenty są określone w załączniku nr 3 do uchwały Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
 4. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. nie muszą dokonywać w Polsce nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.
 • Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

 

 1. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. i nie zostały one następnie uznane w innym państwie członkowskim UE mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce tylko na podstawie polskich przepisów.
 2. W powyższym przypadku obywatele polscy w celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej muszą spełnić wymagania określone w art. 28 i 31 ustawy o zawodach pielęgniarki lub położnej.
 3. W powyższym przypadku obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. muszą dokonać nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram