Strona gwna
Aktualnoci
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoy
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielgniarki i Poonej
O Izbie
Orodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielgniarki i Poone w UE
Zamwienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowo
Uchway
XXV-lecie Samorzdu Pielgniarek i Poonych
Linki
Kontakt
Galeria

 

Zacznik nr 4 do Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9.05.2012r.

w sprawie standardw ksztacenia dla kierunkw studiw: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielgniarstwa i poonictwa (Dz.U.2012.631)

 

Standardy ksztacenia dla kierunku studiw:

Pielgniarstwo

 

A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

I. WYMAGANIA OGLNE

1. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielgniarstwo trwaj nie krcej ni 6 semestrw.

2. Liczba godzin zaj i praktyk nie moe by mniejsza ni 4720.

3. Liczba punktw ECTS wynosi nie mniej ni 180.

4. Studia maj profil praktyczny.

5. Kierunek studiw mieci si w obszarze ksztacenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

II. OGLNE EFEKTY KSZTACENIA

Dyplom licencjata pielgniarstwa uzyskuje absolwent studiw pierwszego stopnia na kierunku pielgniarstwo, ktry:

1) w zakresie wiedzy posiada:

a) szczegow wiedz z zakresu pielgniarstwa,

b) ogln wiedz z zakresu innych nauk medycznych,

c) znajomo regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszcych si do wykonywania zawodu pielgniarki;

2) w zakresie umiejtnoci potrafi:

a) korzysta z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczestwa i wysokiego poziomu opieki,

b) udziela wiadcze w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,

c) sprawowa caociow i zindywidualizowan opiek nad pacjentem niepenosprawnym i umierajcym,

d) samodzielnie wykonywa zawd, zgodnie z zasadami etyki oglnej i zawodowej oraz holistycznego podejcia do pacjenta, uwzgldniajcego poszanowanie i respektowanie jego praw,

e) organizowa prac wasn; nawizywa wspprac w zespoach opieki zdrowotnej oraz inicjowa i wspiera dziaania spoecznoci lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji spoecznych:

a) skutecznie i z empati porozumiewa si z pacjentem,

b) posiada wiadomo czynnikw wpywajcych na reakcje wasne i pacjenta,

c) posiada wiadomo koniecznoci permanentnego, ustawicznego ksztacenia si.

Absolwent studiw pierwszego stopnia na kierunku pielgniarstwo jest przygotowany do podjcia studiw drugiego stopnia.

III. SZCZEGӣOWE EFEKTY KSZTACENIA

A. NAUKI PODSTAWOWE (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia)

W zakresie wiedzy absolwent:

A.W1. posuguje si mianownictwem anatomicznym;

A.W2. omawia budow ciaa ludzkiego w podejciu topograficznym (koczyna grna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, gowa) oraz czynnociowym (ukad kostno-stawowy, ukad miniowy, ukad krenia, ukad oddechowy, ukad pokarmowy, ukad moczowy, ukady pciowe, ukad nerwowy i narzdy zmysw, powoka wsplna);

A.W3. rozumie neurohormonaln regulacj procesw fizjologicznych oraz procesw elektrofizjologicznych;

A.W4. charakteryzuje specyfikacj i znaczenie gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju;

A.W5. okrela podstawowe reakcje zwizkw nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne wpywajce na przepyw cieczy, a take czynniki oddziaujce na opr naczyniowy przepywu krwi;

A.W6. wyjania podstawy fizykochemiczne dziaania zmysw wykorzystujcych fizyczne noniki informacji (fale dwikowe i elektromagnetyczne);

A.W7. okrela fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania;

A.W8. posiada wiedz z zakresu diagnostyki radiologicznej;

A.W9. rnicuje budow aminokwasw, nukleozydw, monosacharydw, kwasw karboksylowych i ich pochodnych, wchodzcych w skad makroczsteczek obecnych w komrkach, macierzy zewntrzkomrkowej i pynach ustrojowych, rnicuje witaminy;

A.W10. omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu czowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genw, w tym regulacji epigenetycznej;

A.W11. opisuje budow chromosomw oraz molekularne podoe mutagenezy; zna profile metaboliczne podstawowych narzdw;

A.W12. wymienia zasady dziedziczenia rnej liczby cech, dziedziczenia cech ilociowych, niezalenego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajdrowej informacji genetycznej;

A.W13. wylicza enzymy biorce udzia w trawieniu, objania podstawowe defekty enzymw trawiennych oraz okrela skutki tych zaburze;

A.W14. definiuje podstawowe pojcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii;

A.W15. rnicuje epidemiologi zakae wirusami, bakteriami oraz zakae grzybami i pasoytami, z uwzgldnieniem geograficznego zasigu ich wystpowania;

A.W16. charakteryzuje poszczeglne grupy rodkw leczniczych, gwne mechanizmy dziaania, przemiany w ustroju i dziaania uboczne;

A.W17. omawia podstawowe zasady farmakoterapii;

A.W18. charakteryzuje poszczeglne grupy lekw i ich zastosowanie lecznicze oraz zasady leczenia krwi i rodkami krwiozastpczymi;

A.W19. definiuje podstawowe pojcia z zakresu patologii oglnej, w tym zaburze w kreniu, zmian wstecznych, zmian postpowych, zapale i nowotworw;

A.W20. omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii narzdowej ukadu krenia, ukadu oddechowego, trawiennego, moczowo-pciowego i nerwowego;

A.W21. wymienia czynniki chorobotwrcze zewntrzne i wewntrzne, modyfikowanie i niemodyfikowalne.

W zakresie umiejtnoci absolwent:

A.U1. posuguje si w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomo topografii narzdw ciaa ludzkiego;

A.U2. wykazuje rnice w budowie i charakteryzuje funkcje yciowe czowieka dorosego i dziecka;

A.U3. prognozuje kierunek procesw biochemicznych w poszczeglnych stanach klinicznych;

A.U4. konstruuje wzr wykorzystania podstaw wiedzy anatomicznej w badaniu przedmiotowym;

A.U5. rozpoznaje najczciej spotykane pasoyty czowieka na podstawie ich budowy i cykli yciowych oraz objaww chorobowych;

A.U6. szacuje ryzyko ujawnienia si danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpyw czynnikw rodowiskowych;

A.U7. wykorzystuje znajomo praw fizyki do opisu zagadnie z zakresu biologii komrek, tkanek oraz procesw fizjologicznych, w szczeglnoci do wyjanienia wpywu na organizm ludzki czynnikw zewntrznych, takich jak: temperatura, grawitacja, cinienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujce;

A.U8. ocenia wpyw leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzce w poszczeglnych narzdach;

A.U9. rnicuje poszczeglne grupy lekw i ich zastosowanie lecznicze;

A.U10. zna problematyk leczenia krwi i rodkami krwiozastpczymi;

A.U11. opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu jako caoci w sytuacji zaburzenia jego homeostazy;

A.U12. powizuje obrazy uszkodze tkankowych i narzdowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami bada diagnostycznych;

A.U13. wykorzystuje wiedz na temat chorb uwarunkowanych genetycznie w profilaktyce nowotworw oraz diagnostyce prenatalnej;

A.U14. klasyfikuje drobnoustroje, z uwzgldnieniem mikroorganizmw chorobotwrczych i obecnych we florze fizjologicznej;

A.U15. wykorzystuje wiedz na temat funkcjonowania ukadu pasoyt - ywiciel dla prawidowej terapii chorb wywoanych przez pasoyty;

A.U16. szacuje niebezpieczestwo toksykologiczne w okrelonych grupach wiekowych oraz w rnych stanach klinicznych;

A.U17. ocenia szkodliwo dawki promieniowania jonizujcego i stosuje si do zasad ochrony radiologicznej.

B. NAUKI SPOECZNE (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielgniarki)

W zakresie wiedzy absolwent:

B.W1. zna podstawy psychologii w zakresie zachowania i rozwoju czowieka, uwarunkowa jego prawidowego i zaburzonego funkcjonowania;

B.W2. zna problematyk relacji czowiek - rodowisko spoeczne;

B.W3. omawia mechanizmy funkcjonowania czowieka w sytuacjach trudnych;

B.W4. wymienia etapy i prawidowoci rozwoju psychicznego czowieka;

B.W5. rnicuje pojcie emocji i motywacji oraz zna pojcie osobowoci i jej zaburze;

B.W6. charakteryzuje istot i struktur zjawisk zachodzcych w procesie przekazywania i wymiany informacji;

B.W7. definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej;

B.W8. zna techniki redukowania lku i sposoby relaksacji oraz mechanizmy powstawania, dziaania i zapobiegania zespoowi wypalenia zawodowego;

B.W9. omawia majce zastosowanie w pielgniarstwie wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistoci z perspektywy socjologii;

B.W10. omawia wybrane obszary odrbnoci kulturowych i religijnych;

B.W11. charakteryzuje zakres interakcji spoecznej i procesu socjalizacji oraz dziaanie lokalnych spoecznoci i ekosystemu;

B.W12. definiuje pojcia grupy, organizacji, instytucji, populacji, spoecznoci i ekosystemu oraz zna zasady ich funkcjonowania;

B.W13. rnicuje pojcia dewiacji i zaburzenia ze szczeglnym uwzgldnieniem patologii dziecicej;

B.W14. rozumie procesy poznawcze i rnicuje zachowania prawidowe, zaburzone i patologiczne;

B.W15. definiuje i interpretuje zjawisko nierwnoci klasowej, etnicznej i pci oraz dyskryminacji;

B.W16. objania podstawowe pojcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska spoecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania);

B.W17. wykazuje znajomo procesu ksztacenia w ujciu edukacji zdrowotnej;

B.W18. zna problematyk metodyki edukacji zdrowotnej w odniesieniu do dzieci, modziey i dorosych;

B.W19. zna podstawowe pojcia z zakresu prawa i jego miejsce w yciu spoeczestwa, ze szczeglnym uwzgldnieniem praw czowieka i prawa pracy;

B.W20. zna na poziomie podstawowym problematyk ubezpiecze zdrowotnych i ich systemu w Polsce i w Unii Europejskiej, charakteryzuje ubezpieczenia obowizkowe i dobrowolne oraz wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce i w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej;

B.W21. zna podstawy prawne wykonywania zawodw medycznych: prawa i obowizki pielgniarki, struktur organizacyjn i zasady funkcjonowania samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych, zadania samorzdu w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu i wydawania pozwolenia na wykonywanie indywidualnej lub grupowej praktyki pielgniarskiej;

B.W22. rnicuje odpowiedzialno karn, cywiln i pracownicz zwizan z wykonywaniem zawodu pielgniarki;

B.W23. zna Kart Praw Pacjenta, Kart Praw Czowieka i Kart Praw Dziecka;

B.W24. przedstawia genez, zaoenia i zadania zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia;

B.W25. wskazuje kulturowe, spoeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego;

B.W26. zna podstawowe pojcia dotyczce zdrowia i choroby;

B.W27. klasyfikuje czynniki warunkujce zdrowie w ujciu jednostkowym i globalnym;

B.W28. omawia zasady racjonalnego ywienia w wietle najnowszych bada naukowych;

B.W29. charakteryzuje istot profilaktyki i prewencji chorb;

B.W30. omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce;

B.W31. wyjania zaoenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej, rol i zadania pielgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

B.W32. wymienia zasady funkcjonowania rynku usug medycznych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej;

B.W33. okrela swoiste zagroenia zdrowotne wystpujce w rodowisku zamieszkania, edukacji i pracy;

B.W34. omawia struktur i funkcje jednostek opieki zdrowotnej;

B.W35. omawia pojcia: stanowisko pracy, odpowiedzialno, obowizki i uprawnienia, czas pracy, praca zmianowa, rozkad czasu pracy, standard opieki, procedura, algorytm;

B.W36. charakteryzuje podstawowe metody organizacji opieki pielgniarskiej i rodzaje dokumentacji obowizujcej na pielgniarskich stanowiskach pracy;

B.W37. definiuje pojcia: obcienie prac, choroba zawodowa i wypadek przy pracy;

B.W38. wskazuje typowe etapy procesu poszukiwania pracy;

B.W39. opisuje etapy planowania pracy wasnej i ich znaczenie w rozwoju zawodowym;

B.W40. definiuje pojcie jakoci w opiece zdrowotnej i pielgnowaniu, rnicuje kryteria opieki zdrowotnej oraz pielgniarskiej;

B.W41. rnicuje przedmiot etyki oglnej i zawodowej;

B.W42. posiada wiedz z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych w pielgniarstwie (psychologiczno-personalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezalena Tadeusza Kotarbiskiego);

B.W43. charakteryzuje istot podejmowania decyzji etycznych i rozwizywania dylematw moralnych w pracy pielgniarki;

B.W44. zna problematyk etyki normatywnej, w tym aksjologii wartoci, powinnoci i sprawnoci moralnych istotnych w pracy pielgniarki;

B.W45. rozumie tre kodeksu etyki zawodowej pielgniarki;

B.W46. zna jzyk angielski na poziomie biegoci B1 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego.

W zakresie umiejtnoci absolwent:

B.U1. opracowuje zestawienia podstawowych determinantw zdrowia;

B.U2. ocenia wpyw choroby, hospitalizacji i innych sytuacji trudnych na stan fizyczny, psychiczny i funkcjonowanie spoeczne czowieka;

B.U3. projektuje i realizuje w warunkach symulowanych elementarne formy pomocy psychologicznej;

B.U4. prognozuje wpyw choroby i hospitalizacji na stan psychiczny czowieka oraz zalenoci somatopsychiczne;

B.U5. analizuje postawy ludzkie, proces ich ksztatowania i zmiany;

B.U6. ocenia funkcjonowanie czowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt, frustracja);

B.U7. zna psychologiczne aspekty funkcjonowania czowieka w rnych okresach rozwojowych;

B.U8. zna psychospoeczne aspekty wychowania seksualnego i prorodzinnego;

B.U9. kontroluje bdy i bariery w procesie komunikowania si;

B.U10. wykazuje umiejtno aktywnego suchania;

B.U11. wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej w opiece zdrowotnej;

B.U12. tworzy warunki do prawidowej komunikacji pielgniarka - pacjent oraz pielgniarka - personel medyczny;

B.U13. dokonuje wyboru waciwych technik redukowania lku i metod relaksacyjnych;

B.U14. stosuje techniki zapobiegania zespoowi wypalenia zawodowego;

B.U15. analizuje i krytycznie ocenia zjawisko dyskryminacji i rasizmu;

B.U16. kontroluje i koordynuje dziaania zapobiegajce dewiacjom i patologiom wrd dzieci i modziey;

B.U17. zna przepisy prawne dotyczce wykonywania zawodu pielgniarki i udzielania wiadcze zdrowotnych;

B.U18. zna moliwoci stosowania odpowiedzialnoci zawodowej, karnej i cywilnej w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i udzielania wiadcze zdrowotnych;

B.U19. opracowuje projekty pielgniarskich dziaa prozdrowotnych w rodowisku zamieszkania, edukacji i pracy;

B.U20. ocenia globalne trendy dotyczce ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych i demograficznych;

B.U21. interpretuje dziaania w zakresie polityki zdrowotnej i spoecznej prowadzonej przez pastwo na rzecz zdrowia publicznego;

B.U22. dokonuje analizy i oceny funkcjonowania rnych systemw opieki medycznej oraz identyfikowania rde ich finansowania;

B.U23. projektuje metody i formy profilaktyki i prewencji chorb oraz ksztatowania prawidowych zachowa zdrowotnych wobec rnych grup spoecznych;

B.U24. kontroluje czynniki obciajce w pracy pielgniarki oraz sprzyjajce wystpowaniu chorb zawodowych i wypadkw przy pracy;

B.U25. rozwija umiejtnoci aktywnego poszukiwania pracy (metody poszukiwania, curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja);

B.U26. przeprowadza ocen jakoci opieki pielgniarskiej dla potrzeb doskonalenia pielgnowania;

B.U27. rnicuje zakres uprawnie, obowizkw zawodowych i powinnoci moralnych w zindywidualizowanej sytuacji podmiotu opieki;

B.U28. szanuje godno osoby ludzkiej w relacji z podopiecznym i jego rodzin;

B.U29. wie, jak rozwizywa dylematy moralne w praktyce zawodowej;

B.U30. dba o rozwj moralny i ksztatowanie sumienia;

B.U32. analizuje pimiennictwo w jzyku angielskim;

B.U33. porozumiewa si w jzyku angielskim w sposb odpowiadajcy poziomowi biegoci B1 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego.

C. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELGNIARSKIEJ (podstawy pielgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielgniarstwie, zajcia fakultatywne do wyboru: zakaenia szpitalne, jzyk migowy, promocja zdrowia psychicznego)

W zakresie wiedzy absolwent:

C.W1. wskazuje uwarunkowania rozwoju pielgniarstwa z perspektywy czasu (przeszo, teraniejszo, przyszo) na tle transformacji opieki;

C.W2. omawia istot wspczesnego pielgniarstwa w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz proces jego profesjonalizacji;

C.W3. definiuje pielgnowanie oraz okrela w nim miejsce wspierania, pomagania i towarzyszenia;

C.W4. charakteryzuje rol i funkcje zawodowe pielgniarki oraz rol pacjenta w procesie realizacji opieki zdrowotnej;

C.W5. opisuje proces pielgnowania (istota, etapy, zasady stosowania) i primary nursing (istota, odrbnoci) oraz wpyw pielgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielgniarskiej;

C.W6. zna i stosuje klasyfikacje diagnoz pielgniarskich;

C.W7. okrela istot opieki pielgniarskiej opartej o zaoenia teoretyczne F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem, C. Roy i B. Neuman oraz innych teorii klasycznych pielgniarstwa;

C.W8. rnicuje udzia pielgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji;

C.W9. wyjania zakres dziaa pielgniarki w zalenoci od stanu pacjenta, w tym: dugotrwale unieruchomionego, z blem, gorczk, zaburzeniami snu;

C.W10. rnicuje zadania pielgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagroonym chorob, chorym i o niepomylnym rokowaniu;

C.W11. charakteryzuje warunki pracy i zakres zada zawodowych pielgniarki;

C.W12. opisuje istot, cel, wskazania, przeciwwskazania, niebezpieczestwa, obowizujce zasady i struktur wykonywania podstawowych czynnoci pielgniarskich;

C.W13. definiuje zdrowie, promocj zdrowia, profilaktyk, zachowania zdrowotne, styl ycia oraz wskazuje ich podstawy teoretyczne;

C.W14. wyjania paradygmaty zdrowia i ich wpyw na promocj zdrowia i profilaktyk zdrowotn;

C.W15. okrela zakres i charakter zada pielgniarki w promocji zdrowia, zna zasady konstruowania programw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

C.W16. zna strategie promocji zdrowia o zasigu lokalnym, narodowym i ponadnarodowym;

C.W17. charakteryzuje podstawow opiek zdrowotn w Polsce i na wiecie z uwzgldnieniem zada pielgniarki i innych pracownikw ochrony zdrowia;

C.W18. zna system zarzdzania informacj w podstawowej opiece zdrowotnej;

C.W19. wskazuje determinanty i mierniki jakoci podstawowej opieki zdrowotnej;

C.W20. omawia modele opieki rodowiskowo-rodzinnej i formy wiadczenia opieki pielgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;

C.W21. formuuje odrbnoci w opiece rodowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania, ze wzgldu na rodowisko zamieszkania, nauki i pracy;

C.W22. formuuje odrbnoci w opiece rodowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania, ze wzgldu na odbiorc indywidualnego i jego stan, charakterystyk rodziny i spoecznoci lokalnej;

C.W23. realizuje wiadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym wiadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym;

C.W24. ocenia rodowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemw zdrowotnych dzieci i modziey;

C.W25. przygotowuje sprzt i rodki do realizacji opieki pielgniarskiej w rodowisku zamieszkania pacjenta;

C.W26. stosuje standardy i procedury pielgniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej;

C.W27. definiuje zapotrzebowanie (ilociowe i jakociowe) organizmu na skadniki pokarmowe niezbdne do utrzymania ycia w warunkach zdrowia i choroby;

C.W28. wymienia zasady ywienia osb zdrowych w rnym wieku i charakteryzuje istot ywienia dojelitowego i pozajelitowego;

C.W29. zna zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego oraz powikania dietoterapii;

C.W30. omawia badanie podmiotowe oglne i szczegowe, zasady jego prowadzenia i dokumentowania;

C.W31. charakteryzuje techniki badania fizykalnego i kompleksowego badania fizykalnego pacjenta dla potrzeb opieki pielgniarskiej;

C.W32. okrela znaczenie wynikw badania podmiotowego i przedmiotowego w formuowaniu oceny stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb opieki pielgniarskiej;

C.W33. definiuje przedmiot, cel, obszar bada oraz paradygmaty pielgniarstwa;

C.W34. charakteryzuje etapy postpowania badawczego;

C.W35. opisuje metody i techniki bada;

C.W36. okrela zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania;

C.W37. zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony wasnoci intelektualnej;

C.W38. okrela znaczenie etyki w badaniach naukowych;

C.W39. definiuje zakaenia szpitalne, z uwzgldnieniem rde i rezerwuaru drobnoustrojw w rodowisku szpitalnym, drg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakae szpitalnych;

C.W40. wyjania sposoby kontroli szerzenia si, zapobiegania i zwalczania zakae szpitalnych, w tym mikroflory rodowiska szpitalnego;

C.W41. wyjania mechanizm i sposoby postpowania w zakaeniu krwi, zakaeniu oglnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu puc, zakaeniu drg moczowych i zakaeniu grzybiczym;

C.W42. analizuje zagroenia epidemiologiczne w skupiskach ludzi, takich jak szkoy, przedszkola, uczelnie, szpitale, koncerty, koszary wojskowe;

C.W43. wyjania przyczyny zaburze suchu i mowy w kontekcie porozumiewania si i rozumie znaczenie wczesnego ich wykrywania;

C.W44. rozrnia sposoby i rodki komunikowania si osb z uszkodzeniem suchu;

C.W45. rozpoznaje znaki daktylograficzne: statyczne, dynamiczne, liczbowe i idiograficzne w zakresie gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta;

C.W46. zna zasady komunikacji z pacjentem niesyszcym;

C.W47. charakteryzuje teorie rozwojowe zdrowia psychicznego i definiuje zdrowie psychiczne;

C.W48. rozpoznaje zagroenia i pozytywne czynniki w ksztatowaniu zdrowia psychicznego;

C.W49. omawia stres jako determinant rwnowagi biopsychospoecznej organizmu w aspekcie zdrowia psychicznego;

C.W50. wskazuje rol pielgniarki w profilaktyce wypalenia zawodowego, agresji, przemocy i mobbingu w rnych okresach ycia czowieka.

W zakresie umiejtnoci absolwent:

C.U1. proponuje model pielgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie pielgniarstwa;

C.U2. gromadzi informacje metod wywiadu, obserwacji, pomiarw bezporednich i porednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy bada diagnostycznych), badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformuowania diagnozy pielgniarskiej;

C.U3. wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia cia ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi, a take inne testy paskowe;

C.U4. oznacza glikemi za pomoc gleukometru;

C.U5. ustala cele i plan opieki nad czowiekiem chorym lub niepenosprawnym; C.U6. planuje i realizuje opiek pielgniarsk wsplnie z chorym lub niepenosprawnym i jego rodzin;

C.U7. monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego pobytu w szpitalu lub innych placwkach opieki zdrowotnej, midzy innymi przez ocen podstawowych parametrw yciowych: temperatury, ttna, cinienia ttniczego krwi, oddechu i wiadomoci, masy ciaa i wzrostu;

C.U8. dokonuje biecej i kocowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skutecznoci dziaa pielgniarskich;

C.U9. przechowuje leki zgodnie z obowizujcymi standardami;

C.U10. podaje choremu leki rnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza oraz oblicza dawki lekw;

C.U11. pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu si i dbaniu o higien osobist;

C.U12. pielgnuje skr i jej wytwory oraz bony luzowe z zastosowaniem rodkw farmakologicznych i materiaw medycznych, w tym stosuje kpiele lecznicze;

C.U13. dobiera technik i sposoby zakadania opatrunkw na rany, w tym wykorzystuje bandaowanie;

C.U14. wykorzystuje rne techniki karmienia pacjenta;

C.U15. wykonuje zabiegi doodbytnicze - lewatyw, wlewk, kroplwk, such rurk do odbytu;

C.U16. zakada cewnik do pcherza moczowego, monitoruje diurez, usuwa cewnik, wykonuje pukanie pcherza moczowego;

C.U17. ukada chorego w ku w pozycjach terapeutycznych i zmienia te pozycje;

C.U18. wykonuje gimnastyk oddechow i drena zoeniowy, inhalacj i odluzowywanie drg oddechowych;

C.U19. wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masau klasycznego, wiczenia czynne i bierne;

C.U20. zapewnia choremu bezpieczne otoczenie;

C.U21. stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku;

C.U22. wykonuje pukanie oka i ucha;

C.U23. podcza i obsuguje zestawy do kroplowych wleww doylnych;

C.U24. zakada zgbnik do odka i odbarcza treci;

C.U25. stosuje zabiegi przeciwzapalne i baki lekarskie;

C.U26. zakada i usuwa cewnik z y obwodowych;

C.U27. monitoruje, ocenia i pielgnuje miejsce wkucia centralnego, obwodowego i portu naczyniowego;

C.U28. wykonuje pulsoksymetri i kapnometri;

C.U29. asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych: nakuciu jamy brzusznej, opucnej, pobieraniu szpiku i punkcji ldwiowej;

C.U30. pobiera materia do bada laboratoryjnych i bakteriologicznych;

C.U31. wykonuje kpiel noworodka i niemowlcia oraz monitoruje jego rozwj;

C.U32. przygotowuje siebie i sprzt do instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie;

C.U33. prowadzi dokumentacj opieki pielgniarskiej, w tym histori pielgnowania, kart obserwacji, kart gorczkow, ksik raportw, kart profilaktyki i leczenia odleyn;

C.U34. odnotowuje wykonanie zlece w karcie zlece lekarskich;

C.U35. pomaga pacjentowi w adaptacji do warunkw panujcych w szpitalu i w innych przedsibiorstwach podmiotu leczniczego;

C.U36. ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny - "potencja zdrowotny czowieka" z wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrzdowe);

C.U37. rozpoznaje uwarunkowania zachowa zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorb wynikajcych ze stylu ycia;

C.U38. uczy odbiorc usug pielgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowa prozdrowotnych;

C.U39. inicjuje i wspiera jednostk i rodzin w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie rodowiskowej "koalicji na rzecz zdrowia";

C.U40. realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych;

C.U41. opracowuje i wdraa indywidualne programy promocji zdrowia jednostek i rodzin;

C.U42. realizuje wiadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym wiadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym;

C.U43. ocenia rodowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemw zdrowotnych dzieci i modziey;

C.U44. przygotowuje sprzt i rodki do realizacji opieki pielgniarskiej w rodowisku zamieszkania pacjenta;

C.U45. stosuje standardy i procedury pielgniarskie w podstawowej opiece medycznej;

C.U46. ocenia stan odywienia organizmu z wykorzystaniem metod antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego;

C.U47. prowadzi poradnictwo w zakresie ywienia dorosych oraz dzieci zdrowych;

C.U48. stosuje wybrane diety terapeutyczne w otyoci, niedoywieniu, cukrzycy, hyperlipidemii, nadcinieniu ttniczym, chorobach serca i naczy krwiononych, trzustki i wtroby;

C.U49. przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje i interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy pielgniarskiej i jej dokumentowania;

C.U50. rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrbnoci w badaniu noworodka, niemowlcia, osoby dorosej i w wieku geriatrycznym;

C.U51. wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny fizjologicznych funkcji skry, zmysw, gowy, klatki piersiowej, w tym ukadu sercowo-naczyniowego, ukadu oddechowego, gruczow piersiowych, jamy brzusznej, narzdw pciowych, obwodowego ukadu krenia, ukadu miniowo-szkieletowego i ukadu nerwowego;

C.U52. dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich wykorzystywanie w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta;

C.U53. wykonuje badanie fizykalne umoliwiajce wczesne wykrywanie chorb sutka i uczy pacjentw samobadania piersi;

C.U54. uczestniczy w realizacji projektu badawczego;

C.U55. krytycznie analizuje publikowane wyniki bada naukowych;

C.U56. wykorzystuje wyniki bada naukowych w zapewnianiu wysokiej jakoci opieki nad pacjentem;

C.U57. uczestniczy w ksztaceniu zawodowym studentw;

C.U58. opracowuje i realizuje wasny projekt badawczy w ramach bada o charakterze jakociowym;

C.U59. analizuje i opracowuje raporty z bada naukowych (np. artykuy naukowe);

C.U60. postpuje zgodnie z zasadami etyki bada naukowych i ochrony wasnoci intelektualnej;

C.U61. wdraa standardy postpowania zapobiegajcego zakaeniom szpitalnym i zakaeniom w innych przedsibiorstwach podmiotu leczniczego;

C.U62. prowadzi ocen i izoluje chorych potencjalnie zakaonych lub chorych zakanie;

C.U63. bezpiecznie stosuje rodki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne;

C.U64. nawizuje kontakt z osob sabo syszc i niesyszc;

C.U65. posuguje si znakami jzyka migowego w opiece nad pacjentem guchoniemym w celu przygotowania do wiadomego uczestnictwa w procedurach medyczno-opiekuczych;

C.U66. posuguje si jzykiem migowym w zakresie terminologii sytuacyjnej: udzielanie pierwszej pomocy, przekazywanie informacji rodzinie;

C.U67. podejmuje dziaania promujce zdrowie psychiczne i rozpoznaje sieci wsparcia spoecznego;

C.U68. podejmuje dziaania zapobiegajce oraz diagnostyczne dotyczce wystpowania przemocy, agresji, mobbingu i wypalenia zawodowego.

D. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (choroby wewntrzne i pielgniarstwo internistyczne, pediatria i pielgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielgniarstwo chirurgiczne, poonictwo, ginekologia i pielgniarstwo pooniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielgniarstwo w zagroeniu ycia, rehabilitacja i pielgnowanie niepenosprawnych, neurologia i pielgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego)

W zakresie wiedzy absolwent:

D.W1. wymienia objawy zagroenia ycia u pacjentw w rnym wieku;

D.W2. charakteryzuje czynniki ryzyka i zagroe zdrowotnych pacjentw w rnym wieku i stanie zdrowia;

D.W3. wyjania etiopatogenez, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiek pielgniarsk w schorzeniach: ukadu krenia (serca, naczy krwiononych), ukadu oddechowego, ukadu nerwowego, ukadu pokarmowego (odka, jelit, wielkich gruczow), wtroby, trzustki, ukadu moczowego (nerek i pcherza moczowego), ukadu kostno-stawowego, mini, ukadu dokrewnego oraz krwi;

D.W4. zna zasady oceny stanu chorego w zalenoci od wieku;

D.W5. zna zasady diagnozowania w pielgniarstwie internistycznym, geriatrycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, anestezjologicznym, pooniczo-ginekologicznym i opiece paliatywnej;

D.W6. zna zasady planowania opieki nad chorymi w zalenoci od wieku i stanu zdrowia;

D.W7. zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentw w rnym wieku i stanie zdrowia;

DW8. charakteryzuje grupy lekw i ich dziaanie na ukady i narzdy chorego w rnych schorzeniach, w zalenoci od wieku i stanu zdrowia, z uwzgldnieniem dziaa niepodanych, interakcji z innymi lekami i drg podania;

D.W9. charakteryzuje techniki i procedury pielgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zalenoci od jego wieku i stanu zdrowia;

D.W10. zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zalenoci od jego wieku i stanu zdrowia;

D.W11. rnicuje reakcje chorego na chorob i hospitalizacj w zalenoci od jego wieku i stanu zdrowia;

D.W12. zna rol pielgniarki przy przyjciu chorego do przedsibiorstwa podmiotu leczniczego w zalenoci od wieku i stanu zdrowia pacjenta;

D.W13. charakteryzuje proces starzenia si w aspekcie bio-psycho-spoeczno-ekonomicznym;

D.W14. zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej oraz systemu ratownictwa medycznego w Polsce);

D.W15. rnicuje etiopatogenez schorze wieku podeszego: cukrzycy, chorb serca, nadcinienia ttniczego, miadycy, zespow otpiennych, zespou Parkinsona i depresji;

D.W16. charakteryzuje narzdzia i skale oceny wsparcia osb starszych i ich rodzin;

D.W17. zna zasady aktywizacji chorego niepenosprawnego i objtego opiek geriatryczn;

D.W18. wyjania patofizjologi i objawy kliniczne chorb wieku rozwojowego: ukadu oddechowego, ukadu krenia, drg moczowych, ukadu pokarmowego, chorb alergicznych oraz chorb krwi;

D.W19. omawia patofizjologi i objawy kliniczne chorb i stanw zagroenia ycia noworodka i wczeniaka;

D.W20. charakteryzuje podstawy opieki nad wczeniakiem i noworodkiem;

D.W21. wyjania cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej;

D.W22. charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego;

D.W23. zna zasady planowania opieki nad kobiet w ciy fizjologicznej i poogu;

D.W24. identyfikuje etiopatogenez schorze ginekologicznych;

D.W25. zna nastpstwa dugotrwaego unieruchomienia;

D.W26. zna metody, techniki i narzdzia oceny stanu wiadomoci i przytomnoci;

D.W27. zna etiopatogenez i objawy kliniczne podstawowych zaburze psychicznych;

D.W28. zna zasady obowizujce przy zastosowaniu przymusu bezporedniego;

D.W29. zna moliwoci stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami ukadu nerwowego;

D.W30. zna zasady ywienia chorych, z uwzgldnieniem leczenia dietetycznego, wskaza przed- i pooperacyjnych;

D.W31. charakteryzuje czynniki zwikszajce ryzyko okoooperacyjne;

D.W32. zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia;

D.W33. zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania wczesnym i pnym powikaniom;

D.W34. wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby postpowania w okrelonych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie;

D.W35. wyjania dziaania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzysze na rzecz zdrowia;

D.W36. wyjania patofizjologi zaburze wystpujcych w przebiegu chorb, urazw ukadu nerwowego i grocych powika;

D.W37. zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia);

D.W38. charakteryzuje przebieg i sposoby postpowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych;

D.W39. zna formy rehabilitacji zawodowej;

D.W40. zna standardy i procedury postpowania w stanach nagych i zabiegach ratujcych ycie;

D.W41. zna zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w znieczuleniu oglnym i regionalnym;

D.W42. charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego, obejmujce monitorowanie w zakresie podstawowym i rozszerzonym;

D.W43. zna przebieg procesu znieczulania oraz zasady i metody opieki nad pacjentem po znieczuleniu;

D.W44. charakteryzuje metody znieczulenia regionalnego i zadania pielgniarki anestezjologicznej w trakcie i po znieczuleniu regionalnym;

D.W45. rozpoznaje stany zagroenia ycia i opisuje monitorowanie pacjentw metodami przyrzdowymi i bezprzyrzdowymi;

D.W46. objania algorytmy postpowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegw resuscytacyjnych (BLS - basic life support) i zaawansowanego podtrzymywania ycia (ALS - advanced life support);

D.W47. zna zasady profilaktyki zakae w oddziaach intensywnej terapii i na bloku operacyjnym;

D.W48. opisuje procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych i katastrofach oraz w sytuacjach szczeglnych, takich jak skaenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne;

D.W49. zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej;

D.W50. zna patofizjologi, objawy kliniczne i powikania chorb nowotworowych;

D.W51. zna procedur postpowania z ciaem pacjenta zmarego.

W zakresie umiejtnoci absolwent:

D.U1. gromadzi informacje, formuuje diagnoz pielgniarsk, ustala cele i plan opieki, wdraa interwencje pielgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki;

D.U2. rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorcw opieki w rnym wieku i stanie zdrowia;

D.U3. prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentw w rnym wieku i stanie zdrowia, dotyczce wad rozwojowych, chorb i uzalenie;

D.U4. motywuje chorego i jego opiekunw do wejcia do grup wsparcia spoecznego;

D.U5. prowadzi profilaktyk powika w przebiegu chorb;

D.U6. organizuje izolacj chorych zakanie w miejscach publicznych i w warunkach domowych;

D.U7. ocenia rozwj psychofizyczny dziecka, wykonuje testy przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju;

D.U8. diagnozuje stopie ryzyka rozwoju odleyn i dokonuje ich klasyfikacji;

D.U9. pobiera materia do bada diagnostycznych;

D.U10. ocenia stan oglny pacjenta w kierunku powika po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powika pooperacyjnych;

D.U11. doranie podaje tlen, modyfikuje dawk sta insuliny szybko i krtko dziaajcej;

D.U12. przygotowuje chorego do bada diagnostycznych pod wzgldem fizycznym i psychicznym;

D.U13. dokumentuje sytuacj zdrowotn pacjenta, jej dynamik zmian i realizowan opiek pielgniarsk;

D.U14. doranie unieruchamia zamania koci, zwichnicia i skrcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu;

D.U15. prowadzi edukacj w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagroenia zdrowia;

D.U16. rozpoznaje stany nagego zagroenia zdrowia;

D.U17. wykonuje defibrylacj automatyczn (AED) i bezprzyrzdowe udranianie drg oddechowych;

D.U18. instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie uytkowania sprztu pielgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz rodkw pomocniczych;

D.U19. prowadzi ywienie enteralne i parenteralne dorosych i dzieci z wykorzystaniem rnych technik, w tym pompy obrotowo-perystaltycznej;

D.U20. rozpoznaje powikania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielgnacyjnego;

D.U21. pielgnuje pacjenta z przetok, rurk intubacyjn i tracheotomijn;

D.U22. prowadzi rozmow terapeutyczn;

D.U23. doranie tamuje krwawienia i krwotoki;

D.U24. prowadzi rehabilitacj przykow i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizacj z wykorzystaniem elementw terapii zajciowej;

D.U25. prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans pynw pacjenta;

D.U26. przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego czonkom zespou terapeutycznego;

D.U27. asystuje lekarzowi w trakcie bada diagnostycznych i leczniczych;

D.U28. prowadzi dokumentacj opieki nad chorym: kart obserwacji, zabiegw pielgniarskich i raportw, kart rejestru zakae szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleyn oraz kart informacyjn z zaleceniami w zakresie samoopieki;

D.U29. ocenia poziom blu, reakcj chorego na bl i nasilenie blu oraz stosuje postpowanie przeciwblowe;

D.U30. tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania;

D.U31. przewiduje skutki postpowania pacjenta z okrelonymi zaburzeniami psychicznymi;

D.U32. dostosowuje interwencje pielgniarskie do rodzaju problemw pielgnacyjnych;

D.U33. przygotowuje i podaje leki rnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza.

W zakresie kompetencji spoecznych absolwent:

D.K1. szanuje godno i autonomi osb powierzonych opiece;

D.K2. systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i ksztatuje umiejtnoci, dc do profesjonalizmu;

D.K3. przestrzega wartoci, powinnoci i sprawnoci moralnych w opiece;

D.K4. wykazuje odpowiedzialno moraln za czowieka i wykonywanie zada zawodowych;

D.K5. przestrzega praw pacjenta;

D.K6. rzetelnie i dokadnie wykonuje powierzone obowizki zawodowe;

D.K7. przestrzega tajemnicy zawodowej;

D.K8. wspdziaa w ramach zespou interdyscyplinarnego w rozwizywaniu dylematw etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;

D.K9. jest otwarty na rozwj podmiotowoci wasnej i pacjenta;

D.K10. przejawia empati w relacji z pacjentem i jego rodzin oraz wsppracownikami.

IV. ORGANIZACJA STUDIW

Proces ksztacenia moe by zorganizowany w formie kursw (przedmiotw) odpowiadajcych poszczeglnym dyscyplinom nauk medycznych (np. anatomii, fizjologii, patologii, chirurgii czy radiologii), kursw zintegrowanych, czcych cz pielgniarsk z kliniczn tej samej dyscypliny (np. pielgniarstwo chirurgiczne i chirurgia) oraz wielodyscyplinarnych moduw powiconych okrelonym tematom (np. opieka geriatryczna). Moduowa konstrukcja programu ksztacenia stwarza moliwo bardziej rwnomiernego obcienia studentw przez przypisanie moduom takiej samej, powtarzalnej wartoci punktowej ECTS (np. 5, 6, 10).

Nauczanie przedmiotw (treci kierunkowych lub zawodowych) z zakresu podstaw opieki pielgniarskiej i opieki specjalistycznej, przedmiotw dotyczcych w swojej treci opieki pielgniarskiej (opieki sprawowanej przez pielgniark i obszarw funkcjonowania pielgniarstwa i zawodu pielgniarki) oraz zajcia praktyczne prowadz nauczyciele akademiccy posiadajcy prawo wykonywania zawodu pielgniarki lub poonej oraz co najmniej roczn praktyk zawodow zgodn z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajciami.

Promotorem pracy licencjackiej (kazuistycznej) moe by nauczyciel akademicki posiadajcy prawo wykonywania zawodu pielgniarki i co najmniej tytu zawodowy magistra.

1. MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ PUNKTW ECTS

Grupy szczegowych efektw ksztacenia

Godziny

Punkty ECTS

A. Nauki podstawowe

480

16

B. Nauki spoeczne z jzykiem angielskim

360 + 120 = 480

16

C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielgniarskiej

600

24

D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej

860

34

Zajcia praktyczne

1100

55

Praktyki zawodowe

1200

30

Egzamin dyplomowy

-

5

Razem

4720

180

Na studiach pierwszego stopnia jest realizowany jzyk angielski na poziomie biegoci B1 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego, ktry jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie mniejszym ni 120 godzin. Naley mu przypisa nie mniej ni 4 punkty ECTS.

Uczelnia moe realizowa program ksztacenia bez udziau nauczyciela akademickiego w zakresie:

1) nauk podstawowych i nauk spoecznych - po 25% wymiaru godzin w kadym z tych zakresw (nie wicej ni 240 godzin);

2) teoretycznych i praktycznych podstaw opieki pielgniarskiej i opieki specjalistycznej oraz podstaw klinicznych - po 35% wymiaru godzin w kadym z tych zakresw (nie wicej ni 511 godzin).

Za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, skadajcego si z czci teoretycznej i praktycznej, student otrzymuje 5 punktw ECTS.

2. KSZTACENIE PRAKTYCZNE

Ksztatowanie umiejtnoci praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone ksztatowaniem tych umiejtnoci w warunkach symulowanych - w pracowniach umiejtnoci pielgniarskich.

Ksztacenie praktyczne moe odbywa si w oparciu o baz wasn uczelni lub w przedsibiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem ksztacenia praktycznego - zaj praktycznych i praktyk zawodowych - powinny by oddziay: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlce, patologii noworodka), neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki dugoterminowej, poonicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasigu regionalnym, w orodkach pielgniarskiej opieki domowej, rodowiskowej i szkolnej oraz hospicja. Zajcia praktyczne s realizowane pod kierunkiem i bezporednim nadzorem nauczyciela akademickiego. Praktyki zawodowe s realizowane pod kierunkiem osoby prowadzcej praktyk (pielgniarki), pracownika danego przedsibiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzr nad realizacj praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w uczelni.

3. ZAJCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

W trakcie ksztacenia praktycznego - zaj praktycznych i praktyk zawodowych - w zakresie podstaw opieki pielgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiw pierwszego stopnia nabywa umiejtnoci obejmujce:

1) samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki oglnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejcia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;

2) rozpoznawanie warunkw i potrzeb zdrowotnych pacjenta;

3) promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy spoecznej;

4) rozpoznawanie problemw pielgnacyjnych pacjenta;

5) planowanie i sprawowanie opieki pielgnacyjnej nad pacjentem;

6) samodzielne udzielanie w okrelonym zakresie wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynnoci ratunkowych;

7) podejmowanie wsppracy z czonkami zespou terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielgnowania;

8) samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie wiadcze opiekuczo-pielgnacyjnych;

9) organizowanie rodowiska opieki szpitalnej i domowej;

10) organizowanie i planowanie pracy na wasnym stanowisku pracy;

11) przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

Zakres ksztacenia praktycznego

Zajcia praktyczne

Punkty ECTS

Praktyki zawodowe

Punkty ECTS

1

2

3

4

5

1. Podstawy pielgniarstwa

80 godzin/

2 tygodnie

4

120 godzin/

3 tygodnie

3

2. Promocja zdrowia

20 godzin/

1/2 tygodnia

1

-

-

3. Podstawowa opieka zdrowotna

120 godzin/

3 tygodnie

6

200 godzin/

5 tygodni

5

4. Poonictwo, ginekologia i pielgniarstwo pooniczo-ginekologiczne

80 godzin/

2 tygodnie

4

40 godzin/

1 tydzie

1

5. Pediatria i pielgniarstwo pediatryczne

160 godzin/

4 tygodnie

8

160 godzin/

4 tygodnie

4

6. Choroby wewntrzne i pielgniarstwo internistyczne

120 godzin/

3 tygodnie

6

160 godzin/

4 tygodnie

4

7. Chirurgia i pielgniarstwo chirurgiczne

120 godzin/

3 tygodnie

6

160 godzin/

4 tygodnie

4

8. Rehabilitacja i pielgnowanie niepenosprawnych

80 godzin/

2 tygodnie

4

80 godzin/

2 tygodnie

2

9. Geriatria i pielgniarstwo geriatryczne

80 godzin/

2 tygodnie

4

80 godzin/

2 tygodnie

2

10. Neurologia i pielgniarstwo neurologiczne

80 godzin/

2 tygodnie

4

80 godzin/

2 tygodnie

2

11. Psychiatria i pielgniarstwo psychiatryczne

80 godzin/

2 tygodnie

4

40 godzin/

1 tydzie

1

12. Anestezjologia i pielgniarstwo w zagroeniu ycia

40 godzin/

1 tydzie

2

40 godzin/

1 tydzie

1

13. Opieka paliatywna

40 godzin/

1 tydzie

2

40 godzin/

1 tydzie

1

Razem

1100 godzin/

27,5 tygodnia

55

1200 godzin/

30 tygodni

30

W ramach ksztacenia praktycznego s realizowane efekty ksztacenia zawarte w grupach C i D szczegowych efektw ksztacenia.

Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca ksztacenie.

4. INNE WYMAGANIA

Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowizkowym. Uczelnie medyczne zapewniaj studentom bezpatny dostp do obiektw sportowych, umoliwiajc uprawianie sportu, uczestniczenie w zajciach rekreacyjnych oraz ksztatowanie prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie.

V. SPOSOBY OCENY EFEKTW KSZTACENIA

Sprawdzenie osignicia zaoonych efektw ksztacenia wymaga zastosowania zrnicowanych form oceniania studentw, adekwatnych do obszarw, ktrych dotycz te efekty.

Efekty ksztacenia w zakresie wiedzy mona sprawdza za pomoc egzaminw pisemnych lub ustnych.

Jako formy egzaminw pisemnych mona stosowa eseje, raporty, krtkie ustrukturyzowane pytania oraz testy: wielokrotnego wyboru (MCQ - Multiple Choice Questions), wielokrotnej odpowiedzi (MRQ - Multiple Response Questions), wyboru Tak/Nie i dopasowania odpowiedzi.

Egzaminy ustne powinny by standaryzowane oraz ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyszym ni sama znajomo faktw (poziom zrozumienia, umiejtno analizy, syntezy, rozwizywania problemw).

Sprawdzenie osignicia efektw ksztacenia w zakresie umiejtnoci praktycznych, zarwno tych, ktre dotycz komunikowania si, jak i proceduralnych (manualnych), wymaga bezporedniej obserwacji studenta demonstrujcego umiejtno w czasie tradycyjnego egzaminu lub egzaminu standaryzowanego (OSCE - Objective Structured Clinical Examination) i jego modyfikacji (Mini-Cex).

Egzamin OSCE jest w szczeglnoci wskazany jako forma sprawdzania caoci umiejtnoci praktycznych lub klinicznych nabytych w trakcie ksztacenia praktycznego w zakresie podstaw opieki pielgniarskiej i opieki specjalistycznej. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielgniarstwo kocz si egzaminem dyplomowym, skadajcym si z czci teoretycznej i praktycznej. Egzamin dyplomowy, po zoeniu pracy dyplomowej, powinien obejmowa sprawdzenie wiedzy i umiejtnoci praktycznych zdobytych w caym okresie studiw.

B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

I. WYMAGANIA OGLNE

1. Studia drogiego stopnia na kierunku pielgniarstwo trwaj nie krcej ni 4 semestry.

2. Liczba godzin zaj i praktyk nie moe by mniejsza ni 1300.

3. Liczba punktw ECTS wynosi nie mniej ni 120.

4. Studia maj profil praktyczny.

II. OGLNE EFEKTY KSZTACENIA

Dyplom magistra pielgniarstwa uzyskuje absolwent studiw drogiego stopnia na kierunku pielgniarstwo, ktry:

1) posiada specjalistyczn wiedz z zakresu pielgniarstwa i innych nauk medycznych;

2) w zakresie umiejtnoci potrafi:

a) rozwizywa problemy zawodowe, szczeglnie zwizane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikajcych ze specyfiki zada zawodowych i warunkw ich realizacji,

b) okrela standardy profesjonalnej opieki w kadym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdraa je do praktyki zawodowej,

c) prowadzi badania naukowe w zakresie swojej specjalnoci oraz upowszechnia ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielgniarskiej, podnoszenia jakoci wiadcze oraz prowadzenia wymiany informacji,

d) organizowa i nadzorowa opiek pielgniarsk, z uwzgldnieniem przyjtych teorii i koncepcji opieki,

e) organizowa prac podwadnych i wasn zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, zabezpieczajc interesy pacjentw, pracownikw i organizacji,

f) wykorzystywa przepisy prawa w dziaalnoci zawodowej oraz stosowa je w praktyce w zarzdzaniu organizacj, jej czci lub zespoem pracowniczym (pielgniarek i poonych),

g) opracowywa zaoenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentw na opiek pielgniarsk,

h) opracowywa i wdraa do praktyki zawodowej narzdzia monitorowania i oceny jakoci opieki pielgniarskiej,

i) dokonywa wyboru i stosowa okrelone metody, techniki organizatorskie i techniki zarzdzania w badaniu, rozwizywaniu problemw organizacyjnych i usprawnianiu pielgniarstwa,

j) dokonywa wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia si oraz stosowa wybrane z nich, w zalenoci od specyfiki treci nauczania oraz celu, ktry naley osign,

k) opracowywa programy edukacji zdrowotnej i realizowa je w odniesieniu do wybranego rodowiska spoecznego, z uwzgldnieniem potrzeb spoecznoci lokalnych.

Absolwent studiw drogiego stopnia na kierunku pielgniarstwo jest przygotowany do podjcia studiw trzeciego stopnia (doktoranckich).

III. SZCZEGӣOWE EFEKTY KSZTACENIA

A. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NAUK SPOECZNYCH (teoria pielgniarstwa, pielgniarstwo europejskie, zarzdzanie w pielgniarstwie, badania naukowe w pielgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii)

W zakresie wiedzy absolwent:

A.W1. dokonuje analizy teorii i modeli pielgnowania, ich tworzenia i funkcjonowania w pielgniarstwie oraz wskazuje wymagania zwizane z tworzeniem modeli i teorii: poznawczych i systemowych;

A.W2. interpretuje zagadnienia dotyczce paradygmatu pielgniarstwa i jego filozofii oraz holistycznego wymiaru opieki pielgniarskiej;

A.W3. omawia midzynarodowe klasyfikacje praktyki pielgniarskiej;

A.W4. zna przepisy prawne dotyczce zawodu, systemw ksztacenia i nabywania kwalifikacji zawodowych pielgniarki w Polsce i w Unii Europejskiej;

A.W5. charakteryzuje systemy opieki pielgniarskiej w Unii Europejskiej i wyjania zasady funkcjonowania pielgniarstwa na wiecie;

A.W6. rnicuje systemy ksztacenia przed- i podyplomowego pielgniarek w poszczeglnych krajach Unii Europejskiej;

A.W7. zna rol i obszary dziaania pielgniarskich stowarzysze i organizacji midzynarodowych oraz krajowych, np. Polskiego Towarzystwa Pielgniarskiego (PTP), International Council of Nurses (ICN), European Federation of Nurses (EFN), Europejskiej Grupy Pielgniarek Badaczy (WENR);

A.W8. omawia procedur uznawania kwalifikacji zawodowych pielgniarek w Unii Europejskiej;

A.W9. zna rol WHO i ICN w rozwoju pielgniarstwa;

A.W10. charakteryzuje system opieki zdrowotnej i podsystem pielgniarstwa;

A.W11. zna specyfik funkcji kierowniczych, istot delegowania zada i proces podejmowania decyzji;

A.W12. rnicuje style zarzdzania oraz cechy przywdztwa;

A.W13. zna zasady zarzdzania strategicznego oraz podstawowe metody analizy strategicznej;

A.W14. charakteryzuje marketing usug zdrowotnych;

A.W15. zna zasady rekrutacji kandydatw do pracy i planowania zasobw ludzkich w organizacjach zdrowotnych;

A.W16. definiuje proces adaptacji spoecznej i zawodowej, pojcie kultury organizacyjnej oraz modele zarzdzania jakoci;

A.W17. rnicuje zakres obowizkw, odpowiedzialnoci i uprawnie zawodowych w zalenoci od zakresu kompetencji;

A.W18. wyjania pojcia dotyczce obcienia fizycznego i psychicznego, ktre wynikaj z warunkw rodowiska pracy;

A.W19. charakteryzuje istot procesu zmian w organizacji, opisuje techniki organizatorskie i techniki zarzdzania dla oceny jakoci funkcjonowania organizacji;

A.W20. definiuje pielgniarstwo jako nauk o zdrowiu;

A.W21. definiuje gwne pojcia metodologii jako nauki oraz charakteryzuje metodyk postpowania badawczego;

A.W22. zna struktur pracy naukowej oraz kryteria doboru pimiennictwa do bada;

A.W23. zna przepisy prawne dotyczce ochrony praw autorskich i zasady etyczne w pielgniarskich badaniach naukowych;

A.W24. zna programy i testy statystyczne do opracowania wynikw bada;

A.W25. definiuje zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) oraz w pielgniarstwie (evidence based nursing practise);

A.W26. zna zasady przygotowywania publikacji do pielgniarskich czasopism naukowych;

A.W27. charakteryzuje warunki organizowania i planowania dziaalnoci dydaktycznej;

A.W28. omawia cele i zadania dydaktyki medycznej oraz ksztacenia medycznego;

A.W29. wyjania genez, rozwj i cechy nowoczesnego modelu nauczania-uczenia si;

A.W30. zna cele ksztacenia zawodowego (klasyfikacja, taksonomia, operacjonalizacja celw ksztacenia zawodowego);

A.W31. zna rol treci ksztacenia oraz teorii ich doboru;

A.W32. wyjania klasyfikacj i zastosowanie metod nauczania w ksztaceniu medycznym;

A.W33. zna zasady pomiaru dydaktycznego, kontroli i oceny w procesie dydaktycznym;

A.W34. okrela istot, cele i uwarunkowania ksztacenia ustawicznego;

A.W35. wyjania funkcjonowanie czowieka w aspekcie psychicznym i spoecznym; teori zachowania w ujciu systemowym oraz mechanizmy powstania wybranych zaburze funkcjonowania jednostek;

A.W36. wymienia i charakteryzuje gwne kierunki i szkoy terapeutyczne, istot psychoterapii, jej etapy i cele oraz podstawowe pojcia i definicje psychoterapeutyczne, zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia;

A.W37. rozrnia i omawia interwencje i metody psychoterapeutyczne, istot psychoanalizy, neopsychoanalizy i terapii behawioralnej oraz podejcie poznawcze i podejcie humanistyczno-egzystencjalne w psychoterapii;

A.W38. wymienia i opisuje cechy i funkcje relacji psychoterapeutycznej w praktyce pielgniarskiej.

W zakresie umiejtnoci absolwent:

A.U1. korzysta z wybranych teorii i modeli pielgnowania w praktyce pielgniarskiej;

A.U2. posuguje si klasyfikacj diagnoz pielgniarskich;

A.U3. analizuje obszary dziaania pielgniarstwa polskiego, europejskiego i wiatowego;

A.U4. stosuje w pracy zawodowej przepisy prawa europejskiego dotyczce pielgniarstwa;

A.U5. korzysta z informacji oraz danych przekazywanych przez midzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielgniarskie;

A.U6. okrela, zgodnie ze strategi europejsk, kierunek bada naukowych w pielgniarstwie;

A.U7. ocenia wady i zalety rnych stylw zarzdzania oraz wyjania rnice midzy motywowaniem a przywdztwem;

A.U8. analizuje zwizek midzy:

a) formuowaniem celw a planowaniem,

b) organizowaniem i realizacj zada a wyborem okrelonej koncepcji motywowania,

c) rezultatem pracy a systemem kontroli;

A.U9. objania ograniczenia formalnoprawne, organizacyjne i psychologiczne wprowadzania zmian w systemie opieki zdrowotnej i podsystemie pielgniarstwa;

A.U10. organizuje rekrutacj pracownikw oraz planuje proces adaptacji dla nowo przyjtych;

A.U11. konstruuje plan doskonalenia podyplomowego oraz model kariery zawodowej;

A.U12. przeprowadza proces oceniania pracownikw;

A.U13. tworzy regulaminy pracy pielgniarskiej kadry kierowniczej;

A.U14. przygotowuje jednostk organizacyjn na potrzeby oceny jakoci;

A.U15. przygotowuje jako wiadczeniodawca usug pielgniarskich umow cywilnoprawn oraz dokumentacj potrzebn do zawarcia kontraktu z patnikiem na wiadczenia z zakresu opieki pielgniarskiej;

A.U16. stosuje evidence based nursing practise w praktyce zawodowej wasnej lub kierowanego zespou;

A.U17. planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielgniarstwa oraz badania oceniajce system opieki zdrowotnej i potrzeby zdrowotne spoeczestwa;

A.U18. przeprowadza badania naukowe w pielgniarstwie z zastosowaniem skal i narzdzi badawczych;

A.U19. prowadzi badania w oparciu o metody ilociowe i jakociowe (w tym przegld pimiennictwa, metaanaliz, sonda diagnostyczny, badanie randomizowane, studium przypadku);

A.U20. opracowuje baz danych w oparciu o materia badawczy, dokonuje statystycznej analizy oraz interpretuje wyniki bada;

A.U21. dokonuje analizy porwnawczej uzyskanych przez siebie wynikw bada z wynikami innych badaczy;

A.U22. dobiera i ocenia formy i metody nauczania w pielgniarstwie;

A.U23. planuje pomiar wynikw nauczania i uczenia si;

A.U24. analizuje relacj pielgniarka (psychoterapeuta) - pacjent;

A.U25. ocenia zasoby indywidualne w pracy pielgniarki (psychoterapeuty);

A.U26. omawia podstawowe zjawiska w psychoterapii;

A.U27. wspuczestniczy w psychoterapii grupowej;

A.U28. stosuje zachowania terapeutyczne w ramach interwencji pielgniarskich, z wykorzystaniem elementarnej psychoterapii;

A.U29. przeprowadza psychoedukacj grupow pacjenta i jego rodziny (opiekunw).

B. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielgniarstwo specjalistyczne: opieka pielgniarska w chorobach przewlekych nerek, opieka pielgniarska w chorobach przewlekych ukadu oddechowego, opieka pielgniarska nad chorym z cukrzyc, opieka pielgniarska nad chorym z przetok jelitow, opieka pielgniarska nad chorym ze schorzeniami naczy, pielgnowanie pacjenta z ranami przewlekymi, opieka pielgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielgniarska nad chorym psychicznie i jego rodzin)

W zakresie wiedzy absolwent:

B.W1. omawia rodzaje, wskazania i uyteczno nowoczesnych technik diagnostycznych;

B.W2. definiuje nage stany zagroenia ycia;

B.W3. zna najczciej stosowane zabiegi resuscytacyjne;

B.W4. charakteryzuje zasady opieki pielgniarskiej nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej;

B.W5. objania specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w intensywnej opiece neurochirurgicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej;

B.W6. zna patofizjologi oraz zasady postpowania w leczeniu najczciej wystpujcych przewlekych ran: odmroe, owrzodzenia ylnego, owrzodzenia niedokrwiennego, odleyn, zespou stopy cukrzycowej, powikanej rany urazowej;

B.W7. rnicuje metody nieoperacyjnego i operacyjnego leczenia przewlekych ran, w rym wyjania rol hiperbarii tlenowej oraz terapii podcinieniowej w tym procesie;

B.W8. zna strefy histopatologiczne urazu termicznego, kwalifikacj ran oparzeniowych, skadowe leczenia cikiego oparzenia oraz zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakaonej rany oparzeniowej;

B.W9. charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytkw tkankowych oraz stosowanych zabiegw z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej;

B.W10. zna zasady funkcjonowania stacji dializ oraz technik nerkozastpczych;

B.W11. opisuje specjalistyczn opiek pielgniarsk nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastpczego;

B.W12. zna zasady domowego leczenia respiratorem;

B.W13. charakteryzuje specjalistyczn opiek nad chorym w przewlekych schorzeniach ukadu oddechowego;

B.W14. zna sytuacj epidemiologiczn cukrzycy w Polsce i na wiecie;

B.W15. charakteryzuje profesjonaln opiek pielgniarsk nad chorym z cukrzyc i zespoem metabolicznym;

B.W16. charakteryzuje profesjonaln opiek pielgniarsk nad chorym z przetok jelitow;

B.W17. charakteryzuje profesjonaln opiek pielgniarsk nad chorym z chorob nowotworow;

B.W18. charakteryzuje profesjonaln opiek pielgniarsk nad chorym z chorobami krwi;

B.W19. zna epidemiologi, etiopatogenez, obraz kliniczny i nowoczesne metody leczenia stwardnienia rozsianego;

B.W20. zna procedury przeszczepu szpiku kostnego;

B.W21. charakteryzuje profesjonaln opiek pielgniarsk nad przewlekle chorym psychicznie i jego rodzin, w tym okrela zasady pomocy i wsparcia w ramach wiadcze medyczno-spoecznych oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom (opiekunom) oraz zasady pozyskiwania rodkw na rozwj dziaa w ramach psychiatrii rodowiskowej.

W zakresie umiejtnoci absolwent:

B.U1. wykorzystuje nowoczesne techniki obrazowania;

B.U2. przygotowuje chorego do bada specjalistycznych, rozpoznaje powikania i zapewnia opiek po ich wykonaniu;

B.U3. rozpoznaje problemy pielgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej;

B.U4. dobiera i stosuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach zagroenia ycia;

B.U5. ocenia i klasyfikuje przewleke rany, aplikuje rodki stosowane w miejscowym leczeniu ran;

B.U6. kontroluje efekty hiperbarii tlenowej oraz podcinieniowego leczenia ran;

B.U7. stosuje wysoko specjalistyczne interwencje w opiece nad chorym z rozlegym i gbokim oparzeniem;

B.U8. wykorzystuje wysokospecjalistyczne techniki nerkozastpcze;

B.U9. realizuje proces pielgnowania pacjenta z przewlekymi chorobami ukadu oddechowego;

B.U10. uczy pacjentw z cukrzyc i ich rodziny preferowanego stylu ycia oraz dobiera indywidualne metody edukacji;

B.U11. uczy pacjentw z przetok jelitow profilaktyki powika oraz doboru rodzaju sprztu stomijnego;

B.U12. realizuje proces pielgnowania pacjenta ze schorzeniami naczy;

B.U13. proponuje dziaania zwizane z profilaktyk, metodami leczenia i pielgnowania chorego w przebiegu operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia chorb naczy;

B.U14. wspuczestniczy w procesie leczenia, pielgnowania i rehabilitacji osb ze stwardnieniem rozsianym;

B.U15. prowadzi edukacj zdrowotn i udziela wsparcia choremu na chorob nowotworow oraz jego opiekunom;

B.U16. charakteryzuje zasady opieki nad chorym umierajcym i jego rodzin;

B.U17. prowadzi edukacj zdrowotn pacjenta z chorobami krwi i jego rodziny;

B.U18. wspuczestniczy w procedurze przeszczepu szpiku kostnego;

B.U19. prowadzi psychoedukacj pacjentw z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunw, stosuje elementy psychoterapii dla osb z zaburzeniami psychicznymi, a take prowadzi treningi umiejtnoci spoecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej;

B.U20. rozpoznaje sytuacj yciow pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji spoecznej;

B.U21. wskazuje moliwoci pomocy i wsparcia w ramach wiadcze medyczno-spoecznych oferowanych osobie z zaburzeniami psychicznymi i jej opiekunom;

B.U22. nawizuje wspprac i korzysta z pomocy osb znaczcych dla pacjenta.

W zakresie kompetencji spoecznych absolwent:

B.K1. ponosi odpowiedzialno za udzia w podejmowaniu decyzji zawodowych;

B.K2. krytycznie ocenia wasne i cudze dziaania, przy zachowaniu szacunku dla rnic wiatopogldowych i kulturowych;

B.K3. rozwizuje dylematy etyczne w organizacji pracy wasnej i zespou;

B.K4. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu bada;

B.K5. ponosi odpowiedzialno za bezpieczestwo wasne i osb znajdujcych si pod jego opiek;

B.K6. przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespoem terapeutycznym oraz w pracy badawczej;

B.K7. dba o wizerunek wasnego zawodu.

IV. ORGANIZACJA STUDIW

Proces ksztacenia moe by organizowany w formie wieloprzedmiotowych moduw czonych, np. pielgniarstwo specjalistyczne: opieka pielgniarska w chorobach przewlekych nerek, opieka pielgniarska w chorobach przewlekych ukadu oddechowego, opieka pielgniarska nad pacjentem z cukrzyc, opieka pielgniarska nad pacjentem z przetok jelitow i schorzeniami naczy, opieka pielgniarska nad pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi, opieka pielgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielgniarska nad pacjentem chorym psychicznie i jego opiekunem. Moduowa konstrukcja programu ksztacenia stwarza moliwo bardziej rwnomiernego obcienia studentw przez przypisanie moduom takiej samej, powtarzalnej wartoci punktowej ECTS (np. 5, 6, 10).

Nauczanie przedmiotw (treci kierunkowych lub zawodowych) z zakresu opieki specjalistycznej oraz przedmiotw dotyczcych opieki pielgniarskiej (opieki sprawowanej przez pielgniark i obszarw funkcjonowania pielgniarstwa i zawodu pielgniarki) prowadz nauczyciele akademiccy posiadajcy prawo wykonywania zawodu pielgniarki oraz co najmniej roczn praktyk zawodow zgodn z nauczanym przedmiotem.

1. MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ PUNKTW ECTS

Grupy szczegowych efektw ksztacenia

Godziny

Punkty ECTS

A. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk spoecznych

210

17

B. Nauki z zakresu opieki specjalistycznej

215

18

Praktyki zawodowe

160

8

Egzamin magisterski

-

20

Razem

585

63

Na studiach drugiego stopnia jest realizowany jzyk angielski na poziomie biegoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego, ktry jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie mniejszym ni 90 godzin. Naley mu przypisa nie mniej ni 7 punktw ECTS.

Do dyspozycji uczelni pozostawia si 625 godzin zaj (50 punktw ECTS), ktre mog by realizowane jako zajcia obowizkowe albo fakultatywne, uzupeniajce wiedz, umiejtnoci i kompetencje w grupach A i B szczegowych efektw ksztacenia albo poza tymi grupami.

Zajcia fakultatywne powinny stanowi nie mniej ni 10% wszystkich zaj pozostajcych do dyspozycji uczelni. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktw ECTS.

2. KSZTACENIE PRAKTYCZNE

Nieodcznym elementem ksztacenia na studiach drugiego stopnia s praktyki, ktre powinny trwa nie krcej ni 160 godzin (4 tygodnie) i ktrym naley przypisa nie mniej ni 8 punktw ECTS.

W ramach ksztacenia praktycznego s realizowane efekty ksztacenia zawarte w grupach A i B szczegowych efektw ksztacenia. Ksztacenie praktyczne moe by realizowane w specjalistycznych przedsibiorstwach podmiotu leczniczego oraz placwkach owiatowo-wychowawczych.

3. INNE WYMAGANIA

Ksztacenie na studiach drogiego stopnia mog podejmowa osoby, ktre ukoczyy studia pierwszego stopnia na kierunku pielgniarstwo.

Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowizkowym. Uczelnie medyczne zapewniaj studentom bezpatny dostp do obiektw sportowych, umoliwiajc uprawianie sportu, uczestniczenie w zajciach rekreacyjnych oraz ksztatowanie prozdrowotnych postaw, w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie.

V. SPOSOBY OCENY EFEKTW KSZTACENIA

Sprawdzenie osignicia zaoonych efektw ksztacenia wymaga zastosowania zrnicowanych form oceniania studentw, adekwatnych do obszarw, ktrych dotycz te efekty.

Efekty ksztacenia w zakresie wiedzy mona sprawdza za pomoc egzaminw pisemnych lub ustnych.

Jako formy egzaminw pisemnych mona stosowa eseje, raporty, krtkie ustrukturyzowane pytania oraz testy: wielokrotnego wyboru (MCQ - Multiple Choice Questions), wielokrotnej odpowiedzi (MRQ - Multiple Response Questions), wyboru Tak/Nie i dopasowania odpowiedzi.

Egzaminy ustne powinny by standaryzowane oraz ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyszym ni sama znajomo faktw (poziom zrozumienia, umiejtno analizy, syntezy, rozwizywania problemw).

Moliwe jest wykorzystanie opisw przypadkw klinicznych, na podstawie ktrych student ustala i prezentuje plan specjalistycznej opieki pielgniarskiej.

Ocenia si prezentacje i wystpienia indywidualne i zespoowe (prezentacje ustne, prezentacje oparte o przygotowane materiay wizualne z wykorzystaniem rodkw multimedialnych, analiza literatury, w tym w jzyku obcym). Egzamin dyplomowy magisterski, za ktry przyznaje si 20 punktw ECTS, powinien obejmowa sprawdzenie wiedzy i umiejtnoci praktycznych zdobytych w caym okresie studiw drugiego stopnia.

Wyszukaj: