Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE


Art. 10 b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na pielęgniarki i położne obowiązek aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych i nadaje prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Jedną z form kształcenia podyplomowego jest szkolenie specjalizacyjne, zwane również "specjalizacją".

1. ORGANIZATOR KSZTAŁCENIA

Aktualnie na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu uprawnionymi do organizowania szkolenia w formie specjalizacji są trzy jednostki:
- Akademia Medyczna w Poznaniu
- Zakład Usługowy przy Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5 (dawniej Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych) + filie zamiejscowe
- Firma "Servmed" w Poznaniu ul. Kamienicka 7

2. UCZESTNICY SPECJALIZACJI

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:
 • posiada prawo wykonywania zawodu,
 • posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie,
 • została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną na podstawie egzaminu pisemnego
Egzamin pisemny przeprowadza się wówczas, gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora oraz gdy specjalizacja jest dofinansowana ze środków publicznych.

3. TRYB KSZTAŁCENIA

Szkolenie specjalizacyjne może być prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub mieszanym. Uczestnicy kształcenia odbywają szkolenie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę lub na własny wniosek.
Jeśli pielęgniarki, położne otrzymują skierowanie, to przysługują im uprawnienia w zakresie urlopu szkoleniowego i zwrotu kosztów, zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DZ. U. 93.103.472).

4. CZAS TRWANIA SPECJALIZACJI

Obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu kształcenia. Nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. Czas trwania specjalizacji może zostać skrócony do 12 miesięcy, jeżeli pielęgniarka, położna spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
 • posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz jest zatrudniona na stanowisku zgodnym z dziedziną specjalizacji,
 • ukończyła szkołę o specjalności pielęgniarstwo psychiatryczne oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w tej specjalności i ubiega się o tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • ukończyła szkolenie, w tym za granicą, z zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej 3 miesiące i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji,
 • ukończyła specjalizację w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


5. PROGRAM SPECJALIZACJI

Ramowy program określa minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając w szczególności:
- założenia organizacyjno-programowe,
- plan nauczania określający przedmioty i liczbę godzin oraz zawierający rozkład zajęć z uwzględnieniem szkolenia praktycznego,
- programy nauczania poszczególnych przedmiotów, zawierające wykaz umiejętności wynikowych i treści nauczania,
- kwalifikacje kadry dydaktycznej.
Program specjalizacji składa się z dwóch bloków: ogólnozawodowego i specjalistycznego. Blok ogólnozawodowy składa się z następujących modułów:
 • elementy psychologii,
 • dydaktyka z elementami edukacji medycznej,
 • socjologia zdrowia i choroby,
 • etyka, deontologia i prawo,
 • organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia,
 • polityka społeczna i zdrowie publiczne,
 • ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne,
 • teorie pielęgnowania,
 • badania naukowe w pielęgniarstwie,
 • rozwój zawodowy,
 • informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarki, położnej
. Program tego bloku jest taki sam dla wszystkich rodzajów specjalizacji. Organizator kształcenia może zaliczyć moduły, wybrane jednostki modułowe i zwolnić pielęgniarkę, położną z uczestnictwa w zajęciach, jeżeli zostały one zrealizowane (w takim samym wymiarze) w ramach kursów kwalifikacyjnych czy specjalistycznych, prowadzonych począwszy od 1 lipca 1999r.

6. ZAKOŃCZENIE SPECJALIZACJI - EGZAMIN PAŃSTWOWY

Specjalizacja kończy się egzaminem państwowym w formie pisemnej. Do egzaminu państwowego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:
 • odbyła szkolenie specjalizacyjne lub została częściowo z niego zwolniona albo całkowicie,
 • złożyła do państwowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym częściowe lub całkowite zwolnienie z obowiązku odbycia szkolenia,
 • uiściła opłatę za egzamin w kwocie 150 zł.
Z regulaminem egzaminu można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie www.ckppip.edu.pl. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie lub niepomyślnego wyniku, pielęgniarka, położna może przystąpić w następnym najbliższym wyznaczonym terminie dla danej dziedziny, nie później jednak niż w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia specjalizacji.
W razie trzykrotnego uzyskania niepomyślnego wyniku egzaminu państwowego pielęgniarka, położna może ponownie ubiegać się o odbycie szkolenia specjalizacyjnego i przystąpienie do egzaminu państwowego.

7. DZIEDZINY, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ PROWADZONA SPECJALIZACJA

Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
 1. rodzinnego;
 2. w ochronie zdrowia pracujących;
 3. środowiska nauczania i wychowania;
 4. zachowawczego;
 5. geriatrycznego;
 6. kardiologicznego;
 7. nefrologicznego;
 8. diabetologicznego;
 9. pediatrycznego;
 10. chirurgicznego;
 11. operacyjnego;
 12. anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 13. onkologicznego;
 14. psychiatrycznego;
 15. opieki długoterminowej;
 16. neurologicznego;
 17. opieki paliatywnej;
 18. ratunkowego;
oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Specjalizacje dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa:
 • rodzinnego,
 • ginekologicznego,
 • położniczego,
 • w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
.

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych mogą być także wspólnie prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:
 1. neonatologicznego,
 2. epidemiologicznego,
 3. w dziedzinie organizacji i zarządzania.
Na podstawie sondażu przeprowadzonego w placówkach ochrony zdrowia, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określiła priorytety specjalizacji na 2006r. dla kraju i poszczególnych województw:
 • w kraju:
  • pielęgniarstwo ratunkowe,
  • pielęgniarstwo epidemiologiczne,
  • pielęgniarstwo w opiece długoterminowej,
 • w województwie wielkopolskim:
  • pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek,
  • pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla
  • pielęgniarek,
  • pielęgniarstwo położnicze dla położnych,
  • pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek,
  • pielęgniarstwo nefrologiczne dla pielęgniarek,
  • pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek.
Opracowała: T. Kruczkowska

Wyszukaj: