Strona gwna
Aktualnoci
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoy
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
O Izbie
Orodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielgniarki i Poone w UE
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowo
Uchway
Linki
Kontakt
Galeria

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE


Art. 10 b ustawy o zawodach pielgniarki i poonej nakada na pielgniarki i poone obowizek aktualizowania swojej wiedzy i umiejtnoci zawodowych i nadaje prawo do doskonalenia zawodowego w rnych rodzajach ksztacenia podyplomowego. Jedn z form ksztacenia podyplomowego jest szkolenie specjalizacyjne, zwane rwnie "specjalizacj".

1. ORGANIZATOR KSZTACENIA

Aktualnie na obszarze dziaania Okrgowej Izby Pielgniarek i Poonych w Poznaniu uprawnionymi do organizowania szkolenia w formie specjalizacji s trzy jednostki:
- Akademia Medyczna w Poznaniu
- Zakad Usugowy przy Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5 (dawniej Orodek Doskonalenia Kadr Medycznych) + filie zamiejscowe
- Firma "Servmed" w Poznaniu ul. Kamienicka 7

2. UCZESTNICY SPECJALIZACJI

Do szkolenia specjalizacyjnego moe przystpi pielgniarka, poona, ktra:
 • posiada prawo wykonywania zawodu,
 • posiada co najmniej dwuletni sta pracy w zawodzie,
 • zostaa dopuszczona do specjalizacji przez komisj kwalifikacyjn na podstawie egzaminu pisemnego
Egzamin pisemny przeprowadza si wwczas, gdy liczba pielgniarek, poonych ubiegajcych si o dopuszczenie do specjalizacji jest wiksza ni liczba miejsc okrelona przez organizatora oraz gdy specjalizacja jest dofinansowana ze rodkw publicznych.

3. TRYB KSZTACENIA

Szkolenie specjalizacyjne moe by prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub mieszanym. Uczestnicy ksztacenia odbywaj szkolenie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawc lub na wasny wniosek.
Jeli pielgniarki, poone otrzymuj skierowanie, to przysuguj im uprawnienia w zakresie urlopu szkoleniowego i zwrotu kosztw, zawarte w rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunkw podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wyksztacenia oglnego dorosych (DZ. U. 93.103.472).

4. CZAS TRWANIA SPECJALIZACJI

Obejmuje okres niezbdny do zrealizowania programu ksztacenia. Nie moe by krtszy ni 18 miesicy i duszy ni 24 miesice. Czas trwania specjalizacji moe zosta skrcony do 12 miesicy, jeeli pielgniarka, poona spenia co najmniej jeden z nastpujcych warunkw:
 • posiada tytu zawodowy magistra pielgniarstwa lub magistra poonictwa oraz jest zatrudniona na stanowisku zgodnym z dziedzin specjalizacji,
 • ukoczya szko o specjalnoci pielgniarstwo psychiatryczne oraz posiada co najmniej picioletni sta pracy w zawodzie w tej specjalnoci i ubiega si o tytu pielgniarki specjalisty w dziedzinie pielgniarstwa psychiatrycznego
 • ukoczya szkolenie, w tym za granic, z zakresie zgodnym z dziedzin specjalizacji, trwajce co najmniej 3 miesice i posiada co najmniej picioletni sta pracy w zawodzie, w zakresie zgodnym z dziedzin specjalizacji,
 • ukoczya specjalizacj w innej dziedzinie pielgniarstwa lub dziedzinie majcej zastosowanie w ochronie zdrowia.


5. PROGRAM SPECJALIZACJI

Ramowy program okrela minister waciwy do spraw zdrowia, uwzgldniajc w szczeglnoci:
- zaoenia organizacyjno-programowe,
- plan nauczania okrelajcy przedmioty i liczb godzin oraz zawierajcy rozkad zaj z uwzgldnieniem szkolenia praktycznego,
- programy nauczania poszczeglnych przedmiotw, zawierajce wykaz umiejtnoci wynikowych i treci nauczania,
- kwalifikacje kadry dydaktycznej.
Program specjalizacji skada si z dwch blokw: oglnozawodowego i specjalistycznego. Blok oglnozawodowy skada si z nastpujcych moduw:
 • elementy psychologii,
 • dydaktyka z elementami edukacji medycznej,
 • socjologia zdrowia i choroby,
 • etyka, deontologia i prawo,
 • organizacja i zarzdzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia,
 • polityka spoeczna i zdrowie publiczne,
 • ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne,
 • teorie pielgnowania,
 • badania naukowe w pielgniarstwie,
 • rozwj zawodowy,
 • informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielgniarki, poonej
. Program tego bloku jest taki sam dla wszystkich rodzajw specjalizacji. Organizator ksztacenia moe zaliczy moduy, wybrane jednostki moduowe i zwolni pielgniark, poon z uczestnictwa w zajciach, jeeli zostay one zrealizowane (w takim samym wymiarze) w ramach kursw kwalifikacyjnych czy specjalistycznych, prowadzonych poczwszy od 1 lipca 1999r.

6. ZAKOCZENIE SPECJALIZACJI - EGZAMIN PASTWOWY

Specjalizacja koczy si egzaminem pastwowym w formie pisemnej. Do egzaminu pastwowego moe przystpi pielgniarka, poona, ktra:
 • odbya szkolenie specjalizacyjne lub zostaa czciowo z niego zwolniona albo cakowicie,
 • zoya do pastwowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z kart specjalizacji lub dokumentem potwierdzajcym czciowe lub cakowite zwolnienie z obowizku odbycia szkolenia,
 • uicia opat za egzamin w kwocie 150 z.
Z regulaminem egzaminu mona zapozna si na stronie internetowej Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych w Warszawie www.ckppip.edu.pl. W przypadku nieprzystpienia do egzaminu pastwowego w wyznaczonym terminie lub niepomylnego wyniku, pielgniarka, poona moe przystpi w nastpnym najbliszym wyznaczonym terminie dla danej dziedziny, nie pniej jednak ni w cigu 24 miesicy od daty zakoczenia specjalizacji.
W razie trzykrotnego uzyskania niepomylnego wyniku egzaminu pastwowego pielgniarka, poona moe ponownie ubiega si o odbycie szkolenia specjalizacyjnego i przystpienie do egzaminu pastwowego.

7. DZIEDZINY, W KTRYCH MOE BY PROWADZONA SPECJALIZACJA

Specjalizacje dla pielgniarek mog by prowadzone w nastpujcych dziedzinach pielgniarstwa:
 1. rodzinnego;
 2. w ochronie zdrowia pracujcych;
 3. rodowiska nauczania i wychowania;
 4. zachowawczego;
 5. geriatrycznego;
 6. kardiologicznego;
 7. nefrologicznego;
 8. diabetologicznego;
 9. pediatrycznego;
 10. chirurgicznego;
 11. operacyjnego;
 12. anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 13. onkologicznego;
 14. psychiatrycznego;
 15. opieki dugoterminowej;
 16. neurologicznego;
 17. opieki paliatywnej;
 18. ratunkowego;
oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Specjalizacje dla poonych mog by prowadzone w dziedzinie pielgniarstwa:
 • rodzinnego,
 • ginekologicznego,
 • pooniczego,
 • w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
.

Specjalizacje dla pielgniarek i poonych mog by take wsplnie prowadzone w dziedzinach pielgniarstwa:
 1. neonatologicznego,
 2. epidemiologicznego,
 3. w dziedzinie organizacji i zarzdzania.
Na podstawie sondau przeprowadzonego w placwkach ochrony zdrowia, Naczelna Rada Pielgniarek i Poonych okrelia priorytety specjalizacji na 2006r. dla kraju i poszczeglnych wojewdztw:
 • w kraju:
  • pielgniarstwo ratunkowe,
  • pielgniarstwo epidemiologiczne,
  • pielgniarstwo w opiece dugoterminowej,
 • w wojewdztwie wielkopolskim:
  • pielgniarstwo ratunkowe dla pielgniarek,
  • pielgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla
  • pielgniarek,
  • pielgniarstwo poonicze dla poonych,
  • pielgniarstwo operacyjne dla pielgniarek,
  • pielgniarstwo nefrologiczne dla pielgniarek,
  • pielgniarstwo kardiologiczne dla pielgniarek.
Opracowaa: T. Kruczkowska

Wyszukaj: