Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 marca 1999 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 30, poz. 300)

Na podstawie art. 40 ust. 1 z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej określa taryfikator kwalifikacyjny, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
  2. Kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej może zatrudnić osobę posiadającą niższą, nie więcej niż o jedną czwartą, liczbę lat pracy od wymaganej do zatrudnienia na określonym stanowisku, gdy jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy.

§ 2.

  1. Pracownik zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie posiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku (lub stanowisku analogicznym), jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w trakcie których obowiązany jest uzupełnić wymagane kwalifikacje.
  2. Do pracowników, których kwalifikacje określają odrębne przepisy, stosuje się rozporządzenie w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.
  3. Kwalifikacje pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych określają odrębne przepisy.

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wykształceniu:
  1. wyższym medycznym, należy przez to rozumieć tytuł zawodowy nadawany absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinie nauk medycznych,
  2. średnim medycznym, należy przez to rozumieć tytuł zawodowy nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37, poz. 162, z 1993 r. Nr 104, poz. 477, z 1994 r. Nr 88, poz. 412 i z 1995 r. Nr 84, poz. 425).
§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. (poz. 300) Taryfikator kwalifikacyjny

I. PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Lp.
Stanowisko
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie
liczba lat pracy w zawodzie
1
2
3
4
1Zastępca kierownika do spraw lecznictwa: zespołu zakładów, zakładu, jednostki organizacyjnej zespołu zakładówlekarz, lekarz stomatolog5) i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny8
2Naczelna pielęgniarka- wyższe pielęgniarskie2)5
- inne wyższe2) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne
3Ordynator, zastępca ordynatoralekarz, lekarz stomatolog5) i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny8
4Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskimlekarz i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny klinicznej10
5Kierownik komórki organizacyjnej, zastępca kierownika komórki organizacyjnej- wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny5
- wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny7
- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja II stopnia5
- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i specjalizacja I stopnia7
6Kierownik sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr medycznych- wyższe pielęgniarskie2)3
- inne wyższe2) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne
7Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowegowyższe medyczne lub inne wyższe7) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz kurs-szkolenie specjalistyczne9)5
8Kierownik apteki zakładowejmagister farmacji i specjalizacja II stopnia lub I stopnia7
9Zastępca kierownika apteki zakładowejmagister farmacji i specjalizacja I stopnia4
10Inspektor do spraw gospodarki lekiemmagister farmacji i specjalizacja I stopnia3
11Starszy: asystent, specjalista- wyższe medyczne i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub innej dziedzinie medycznej mającej zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku1)5
- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i odpowiednia specjalizacja II stopnia
Starszy asystent farmaceutycznymagister farmacji3
12Starszy koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządówwyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne2
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne5
13Asystent, specjalista- wyższe medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny3
- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i odpowiednia specjalizacja I stopnia
Asystent farmaceutycznymagister farmacji1
14Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządówwyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne1
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne2
15Specjalista terapii uzależnieńwyższe medyczne lub inne wyższe7) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz kurs-szkolenie specjalistyczne9)3
16Inżynier klinicznywyższe techniczne i przeszkolenie specjalistyczne3
17Inspektor ochrony radiologicznej I°według odrębnych przepisów10) 
18Młodszy asystentwyższe medyczne13)1
wyższe medyczne lub inne wyższe8) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej-
19Stażysta: lekarz4), lekarz stomatolog4), farmaceuta4)wyższe medyczne-
20Kapelan szpitalnymagister teologii lub ukończone wyższe seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego-
21Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa, położnictwawyższe pielęgniarskie5
średnie medyczne i specjalizacja9
22Przełożona pielęgniarek, położnych, zastępczyni przełożonej pielęgniarek, położnych- wyższe pielęgniarskie3
- inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne
średnie medyczne i specjalizacja6
23Kierownik izby porodowejlekarz, wyższe pielęgniarskie3
średnie medyczne i specjalizacja7
24Kierownik: żłobka, komórki opiekuńczo-leczniczej, leczniczo-wychowawczej itp.wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej1)3
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne6
25Kierownik centralnej sterylizacjiwyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej1)3
- średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny6
26Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorychwyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku1)3
27Kierownik: zespołu techników medycznych12), techniczny pracowni stomatologicznejśrednie medyczne7
28Pielęgniarka, położna oddziałowa, zastępczyni pielęgniarki, położnej oddziałowejwyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne3 w szpitalu
średnie medyczne i specjalizacja5 w szpitalu
średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny7 w szpitalu
29Inspektor ochrony radiologicznej II° i III°według odrębnych przepisów 
30Pielęgniarka, położna koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek i położnychwyższe pielęgniarskie3
średnie medyczne i specjalizacja7
średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny10
31Starszy felczer, felczerśrednie medyczne-
32Specjalistka: pielęgniarka, położnawyższe pielęgniarskie i specjalizacja2
średnie medyczne i specjalizacja4
33Specjalista technik dentystycznyśrednie medyczne i specjalizacja zawodowa7
34Specjalista technik radioterapiiśrednie medyczne i specjalistyczne uprawnienia zawodowe10)5
35Starsza: pielęgniarka, położnawyższe pielęgniarskie1
średnie medyczne5
36Starsza: pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowawyższe pielęgniarskie1
średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny5
37Starszy pracownik socjalnywyższe o kierunkach określonych odrębnymi przepisami11)-
szkoła pracowników socjalnych5
38Starszy: technik medyczny12), dietetyczka, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, terapeuta zajęciowy (instruktor terapii zajęciowej), higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej, ratownik medyczny, instruktor higienyśrednie medyczne5
39Perfuzjonistaśrednie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne-
40Starszy instruktor terapii uzależnieńśrednie7) oraz kurs - szkolenie specjalistyczne7)3
41Pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowaśrednie medyczne i kurs kwalifikacyjny3
42Pielęgniarka służby medycyny pracyśrednie medyczne i kurs kwalifikacyjny3
43Pielęgniarka, położnaśrednie medyczne1
44Technik medyczny12), dietetyczka, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnej, ratownik medycznyśrednie medyczne, szkoła masażystów12-
45Technik klinicznyśrednie techniczne i przeszkolenie specjalistyczne1
46Pielęgniarka epidemiologicznawyższe pielęgniarskie3
średnie medyczne i kurs doskonalący5
47Stażystka: pielęgniarka4), położna4)wyższe pielęgniarskie-
średnie medyczne-
48Asystentka stomatologicznaśrednie medyczne 
49Starszy statystyk medycznyśrednie medyczne lub inne średnie5
50Kierownik transportu wewnętrznegośrednie medyczne lub inne średnie5
51Pracownik socjalnyszkoła pracowników socjalnych-
52Instruktor terapii uzależnieńpodstawowe oraz kurs - szkolenie specjalistyczne9)-
53Asystentka pielęgniarska6)szkoła asystentek pielęgniarskich-
54Higienistka szpitalna6)zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych-
55Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medycznaśrednie5
56Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medycznaśrednie-
57Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowychśrednie oraz uprawnienia kwalifikacyjne typu E3 miesiące
58Preparator, dezynfektor, wykwalifikowana pomoc stomatologicznaśrednie lub podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe-
59Młodsza pielęgniarka6)kurs młodszych pielęgniarek-
60Przyuczona: pielęgniarka6), dietetyczka6), laborant6)kwalifikacje uzyskane w trybie przepisów przejściowych-
61Przyuczeni: pomoc dentystyczna, dezynfektor i innipodstawowe oraz przeszkolenie zawodowe-
62Sanitariusz szpitalnypodstawowe oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy6 miesięcy
63Starsza: salowa, pomoc laboratoryjnapodstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy3
64Sanitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjna, pomoc aptecznapodstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy-

II. PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI, TECHNICZNI I EKONOMICZNI

1234
1Kierownik zakładu (zespołu zakładów, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów)wyższe6
wyższe i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia3
wyższe i szkolenia zagraniczne3)3
2Zastępca kierownika zakładuwyższe o odpowiednim kierunku5
3Główny księgowywyższe5 w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu
4Zastępca głównego księgowegowyższe4
średnie ekonomiczne8
5Główny specjalista, asystent kierownika zakładuwyższe o odpowiednim kierunku7
6Radca prawnywedług odrębnych przepisów
7Kierownik komórki organizacyjnejwyższe o odpowiednim kierunku3
średnie o odpowiednim kierunku5
8Starszy specjalista, starszy informatykwyższe o odpowiednim kierunku5
Specjalista, informatyk3
9Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów
10Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów
11Inspektor do spraw obronnych i rezerwwyższe2
średnie5
12Inspektor ochrony przeciwpożarowejwedług odrębnych przepisów
13Starszy: inspektor, rewident zakładowy, księgowy, mistrz, technik informatykwyższe o odpowiednim kierunku1
średnie o odpowiednim kierunku5
14Inspektor, księgowy, technik informatyk, mistrz, starszy kasjerwyższe o odpowiednim kierunku-
średnie o odpowiednim kierunku4
15Starszy magazynier, intendent, kasjerśrednie1
16Magazynierśrednie-
podstawowe2
17Kierownik świetlicywyższe o odpowiednim kierunku2
średnie o odpowiednim kierunku5
18Starszy bibliotekarzwedług odrębnych przepisów
19Kierownik kancelarii, starszy referentśrednie o odpowiednim kierunku2
20Bibliotekarzwedług odrębnych przepisów
21Referent, archiwista, sekretarkaśrednie-
22Starsza maszynistkaśrednie-
23Maszynistkaśrednie-
24Telefonistkapodstawowe-

III. PRACOWNICY GOSPODARCZY I OBSŁUGI

1234
1Laborant w kotłowniśrednie chemiczne-
2Konserwator urządzeń technicznychśrednie techniczne lub zasadnicza szkoła zawodowa o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne-
3Starszy mistrzśrednie techniczne lub zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie5
Mistrz-
4Hydraulik ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków i innizasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego-
5Palacz kotłów parowych o nadciśnieniu 0,07 Mpa, wodnych wysokotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymiświadectwo czeladnicze lub zasadnicza szkoła zawodowa i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"6 miesięcy
6Palacz kotłów wodnych nisko- i średniotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymiświadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie palacza i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"6 miesięcy
7Palacz pieców spalania odpadów organicznych, aparaturowy uzdatniania wodypodstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"6 miesięcy
8Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowaniapodstawowe i przyuczenie do zawodu-
9Starszy: dozorca, strażnik, portierpodstawowe i przeszkolenie zawodowe3
10Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy i innipodstawowe i przeszkolenie zawodowe-

Objaśnienia oznaczeń:

1) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik zakładu.

2) Za równorzędne z wykształceniem wyższym może być uznane imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkolenie w ośrodku zagranicznym, trwające co najmniej pół roku i zakończone egzaminem (certyfikat).

3) Dotyczy uznawanych imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkoleń w ośrodkach zagranicznych, trwających co najmniej pół roku i zakończonych egzaminem (certyfikat).

4) Do czasu uzyskania prawa do wykonywania zawodu.

5) Dotyczy zakładu udzielającego wyłącznie świadczeń z zakresu chorób jamy ustnej i twarzoczaszki.

6) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

7) Rodzaj wykształcenia określają zasady naboru na kurs (szkolenie specjalistyczne) w zakresie terapii uzależnień, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

8) Inne wyższe, którego rodzaj pozwalał na podjęcie specjalizacji, określonej zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej.

9) Kurs-szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień, na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

10) Na podstawie zarządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania (Monitor Polski Nr 27, poz. 215 i z 1997 r. Nr 73, poz. 698).

11) Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zmianami).

12) Zgodnie z wykazem zawodów kształconych w szkołach medycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 9).

13) Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu.

Wyszukaj: