Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania


Biuletyn informacyjny OIPiP


Marzec-Kwiecień 2010 r.

Standard opracowany przez zespól Pielęgniarskiego Ośrodka Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej „Panaceum"
z siedzibą w Luboniu ul. Poniatowskiego 20
koordynator Domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej mgr Beata Czekała,
dyrektor mgr Dorota Czajka


METRYCZKA STANDARDU Część I
Numer referencyjny standardu: 1
Temat: Standard domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej Grupa opieki: Podopieczny obłożnie chory, niepełnosprawny, starszy przebywający w środowisku domowym, zakwalifikowany wg kryteriów przez system opieki zdrowotnej do domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej Lokalny adres: Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej „Panaceum" Luboń ul. Poniatowskiego 20 strona internetowa: www.panaceum.poznan.pl E-mail: nzoz@panaceum.poznan.pl tel.i fax: 61 813-12-11 Data wprowadzenia: 01.03.2010 rok Uprawomocnienie standardu: 01.03.2010 rok Przegląd standardu: 01.10.2010 rok Osoba odpowiedzialna: mgr Beata Czekała Dyrekcja placówki: mgr Dorota Czajka

Część II
Wprowadzenie
Oświadczenie standardowe
Kryteria:
1.Kryterium struktury:
a) organizacja pracy,
b) pielęgniarka,
c) sprzęt,
d) środowisko podopiecznego. 2.Kryterium procesu:
a) świadczenia higieniczno - pielęgnacyjne,
b) świadczenia pielęgnacyjno - lecznicze,
c) świadczenia usprawniające,
d) świadczenia diagnostyczne,
e) świadczenia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
f) świadczenia socjalno - organizacyjne,
g) świadczenia z zakresu wsparcia emocjonalnego.
3.Kryterium wyniku:
a) podopieczny,
b) rodzina/opiekunowie,
c) pielęgniarka.
Oświadczam, że obowiązujący standard jest znany i przestrzegany przez wszystkich pracowników domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Dyrektor: mgr Dorota Czajka

Standard domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej
Wprowadzenie
Domowa pielęgniarska opieka długoterminowa obejmuje świadczeniami zdrowotnymi osoby przewlekle i obłożnie chore, niepełnosprawne, unieruchomione, starsze ze znacznie ograniczoną ruchomością, których stan fizyczny oceniany w skali Barthel nie przekracza 40 pkt i przebywających w swoim miejscu zamieszkania. Opiekuje się podopiecznymi w zaawansowanych stadiach chorób przewlekłych i wymagającymi jednej lub kilku wymienionych czynności: stałych kroplowych wlewów dożylnych, wykonywania opatrunków, karmienia przez zgłębnik, przetokę, pielęgnacji przetoki, założenia i usunięcia cewnika, stałego płukania pęcherza moczowego, pielęgnacji rurki tracheosto-mijnej. Współcześnie domowa pielęgniarska opieka długoterminowa jest dziedziną pielęgniarstwa prężnie się rozwijającą czemu sprzyjają warunki demo-graficzno - społeczne i zapotrzebowanie na tę formę świadczeń pielęgniarskich.
Temat:
Domowa pielęgniarska opieka długoterminowa to kompensacyjna pielęgnacja osoby obłożnie i przewlekle chorej, niesprawnej i starszej w środowisku domowym.
Podtemat: domowa pielęgniarska opieka długoterminowa jest zintensyfikowaną działalnością opiekuńczą, pielęgnacyjną i terapeutyczną świadczoną osobie niesprawnej lub niezdolnej częściowo lub całkowicie, na stałe lub przez dłuższy okres czasu do samodzielnej egzystencji spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub wiekiem.
Grupa opieki:
Podopieczny obłożnie chory, niepełnosprawny, starszy przebywający w środowisku domowym, zakwalifikowany wg kryteriów przez system opieki zdrowotnej do domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Oświadczenie standardowe:
Cel:
1. Pielęgnacja oparta na rozpoznaniu deficytu samoopieki, na tkwiących w podopiecznym i środowisku rezerw somatycznych, psychicznych, społecznych, duchowych celem wykorzystania ich do przywrócenia utraconej sprawności.
2. Dobór technik pielęgnacyjnych, sprzętu i środków pomocniczych (wspomagających).
3. Motywowanie i wspieranie psychiczne do działań ukierunkowanych na osiągnięcie samodzielności.
4. Świadczenia w zakresie podstawowej pielęgnacji oraz działania zwiększające adaptację aktualnych warunków życia spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością i postępującym procesem starzenia.
5. Edukacja i organizacja systemu społecznego wsparcia w zakresie zwiększania wydolności opiekuńczo-pielę-gnacyjnej środowiska podopiecznego.
Kryteria struktury:
1. Organizacja pracy:
a) za opiekę odpowiedzialna jest pielęgniarka z wykształceniem wyższym lub średnim i rocznym stażem pracy w lecznictwie stacjonarnym lub ukończoną specjalizacją geriatryczną, kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie: opieki długoterminowej, pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, rodzinnego,
b) dostępność świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00, w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy - w medycznie uzasadnionych przypadkach, nie mniej niż 4 razy w tygodniu,
c) pielęgniarka jednoczasowo nie może opiekować się więcej niż 6 podopiecznymi,
d) dokumentacja pielęgniarska przechowywana i archiwizowana jest w siedzibie Ośrodka (karta czynności pielęgnacyjnych dla pielęgniarki opieki długoterminowej, kwalifikacja pielęgniarska do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową - ocena podopiecznego wg zmodyfikowanej skali Barthel, wywiad pielęgniarski, zgoda pacjenta, skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową, powiadomienie o objęciu opieką),
e) w Ośrodku dostępne są procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach domowych,
f) pielęgniarka korzysta ze skal i testów oceny stanu zdrowia i wydolności samoopiekuńczej podopiecznego, g) w Ośrodku dostępna jest literatura, czasopisma, publikacje, opracowania w zakresie schorzeń i pielęgnacji osób przewlekle i obłożnie chorych, niesprawnych i starszych,
h) pielęgniarka ma dostęp do szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, kursów doskonalących, dokształcających, kwalifikacyjnych, specjalizacji i konferencji naukowych.
2. Pielęgniarka:
Warunkiem efektywnego działania pielęgniarki domowej opieki długoterminowej jest podtrzymanie zdolności do samoopieki i samopielęgnacji podopiecznego i jego środowiska tak długo jak to jest możliwe:
a) posiada kwalifikacje w dziedzinie opieki długoterminowej (wiedzę, umiejętności, cechy osobowości),
b) aktualizuje wiedzę poprzez stałe samokształcenie i dokształcanie instytucjonalne,
c) pielęgniarka posiada cechy charakteru niezbędne w pracy.z podopiecznymi przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi,
d) korzysta z dostępnych narzędzi:
- dokumentacji pielęgniarki domowej opieki długoterminowej,
- skal ocen sytuacji zdrowotnej podopiecznego,
- wyposażenia nesesera pielęgniarki domowej opieki długoterminowej,
e) współpracuje z rodziną / opiekunami podopiecznego, zespołem leczniczo - terapeutycznym, organizacjami wspierającymi opiekę pielęgniarską i środowisko podopiecznego.
3. Sprzęt:
a) wspomagający poruszanie się (balkonik, chodzik, wózek inwalidzki, kule, itp),
b) ogólnousprawniający (masażery, piłeczki, słomki, woreczki z piaskiem, itp),
c) przedmioty ułatwiające czynności życia codziennego (poidełka, kubki, sztućce, talerze, itp),
d) środki niezbędne w utrzymaniu higieny osobistej i zapobieganiu powikłaniom (myjka, materac, poduszka p/odleżynowa, podkład chłonny, pieluchomajtki, wkładki chłonne, itp).
4. Środowisko podopiecznego:
a) rodzina / opiekunowie chętni, sprawni i zaangażowani w działania opiekuńczo - pielęgnacyjne,
b) otoczenie:
- pokój podopiecznego - łóżko z dostępem z obu stron, wyposażenie ograniczone do niezbędnych mebli i przedmiotów, optymalne oświetlenie naturalne i sztuczne, itp,
- łazienka - wyposażona w uchwyty, poręcze, maty antypoślizgowe, siedziska kąpielowe, ze swobodnym dostępem do urządzeń, itp,
- ciągi komunikacyjne pozbawione przeszkód - dywaników, chodniczków, progów, mebli, zbędnych sprzętów, oświetlone w porze nocnej, itp.
Kryteria procesu:
1. Zebranie danych o podopiecznym: wywiad pielęgniarski, dokumentacja i ustalenie diagnozy pielęgniarskiej.
2. Ustalenie procesu pielęgnowania przy współpracy i akceptacji podopiecznego i jego środowiska.
3. Realizacja opieki pielęgniarskiej według ustalonego procesu, adekwatnie do aktualnego stanu zdrowotnego podopiecznego, wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej środowiska i za ich zgodą w zakresie:
a) świadczeń higieniczno-pielęgnacyjnych:
- wykonywanie niezbędnych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
- stosowanie materiałów medycznych i środków pomocniczych w pielęgnacji,
- przygotowanie podopiecznego i środowiska domowego do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie,
niepełnosprawności i zmianach wynikających z procesu starzenia,
b) świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych:
- pomoc w żywieniu i pojeniu, zgłębnikowanie żołądka, karmienie przez sondę żołądkową, przetokę żołądkową, jelitową, pielęgnacja przetoki i stomii, poradnictwo żywieniowe,
- wykonywanie zabiegów kontrolujących i ułatwiających wydalanie: wlewki, lewatywy, założenie suchej rurki dood-bytniczej, użycie basenu, zmiana pie-luchomajtek, założenie, pielęgnacja i usunięcie cewnika, płukanie pęcherza moczowego,
- oklepywanie pleców, pielęgnacja rurki tracheostomijnej, ewakuacja wydzieliny,
- wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych z zastosowaniem ciepła i zimna (kompresy, okłady),
- wykonywanie opatrunków (rany, odleżyny, owrzodzenia troficzne podudzi, odparzenia),
- pielęgnowanie powikłanej stopy cukrzycowej,
- podawanie leków na podstawie i zgodnie ze zleceniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (doustnie,
doodbytniczo, wziewnie, przezskór-nie, przez błony śluzowe, podskórnie, domięśniowo, dożylnie, kroplowe wlewy dożylne),
- wykonywanie i pielęgnowanie kaniu-lacji żył obwodowych,
- zdejmowanie szwów,
- doraźne podawanie tlenu,
- stosowanie baniek próżniowych,
c) świadczeń usprawniających:
- prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej (ćwiczenia bierne, bierno-czynne, czynne),
- prowadzenie aktywizacji ruchowej (siadanie, pionizacja, nauka samodzielnego chodzenia i przy pomocy sprzętu wspomagającego, nauka samoobsługi),
- wykonywanie zabiegów ułatwiających czynności oddechowe: gimnastyka oddechowa, drenaż ułożeniowy, oklepywanie, zmiana pozycji ciała, inhalacje,
- prowadzenie instruktażu w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej kończyny,
d) świadczeń diagnostycznych:
- wykonywanie badania fizykalnego, określanie i ocenianie odchyleń od normy lub stanu poprzedniego,
- dokonywanie oceny stanu ogólnego, świadomości, przebiegu choroby i stanu zdrowienia,
- wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych: temperatury ciała, oddechów, poziomu glikemii w krwi,
ciśnienia tętniczego krwi, tętna,
- obserwowanie występowania i pomiar obrzęków,
- prowadzenie bilansu wodnego i kontrolowanie diurezy,
- pobieranie materiałów do badań diagnostycznych i bakteryjnych (krew, mocz, kat, plwocina, wymazy z nosa, gardła, ran),
e) świadczeń z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia:
- rozpoznawanie i ocenianie ryzyka i zapobieganie powikłaniom,
- rozpoznawanie problemów zdrowotnych i potrzeb pielęgnacyjnych,
- prowadzenie edukacji zdrowotnej i ocenianie poziomu wiedzy, umiejętności, motywacji podopiecznego oraz jego środowiska w zakresie niezbędnym w samoopiece i samopielęgnacji,
f) świadczeń socjalno-organizacyjnych:
- udzielanie pomocy w zapewnieniu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i socjalnej, środków leczniczych, rehabilitacyjnych, ortopedycznych niezbędnych do opieki, pielęgnacji i leczenia podopiecznego w miejscu zamieszkania,
- współpraca z organizacjami wspierającymi działania pielęgniarki domowej opieki długoterminowej na rzecz podopiecznego i środowiska,
g) świadczeń z zakresu wsparcia psychologicznego:
- wspieranie podopiecznego i środowiska z problemami zdrowotnymi, (pomoc w pogodzeniu się z aktualną sytuacją zdrowotną, społeczną, materialną, motywowanie do współdziałania poprawiającego bieżący stan).
Kryteria wyniku:
1. Podopieczny:
a) uzyskał wiedzę i umiejętności niezbędne w samoopiece i samopielęgnacji,
b) zna i akceptuje zasadność działań pielęgniarki i opiekunów,
c) uzyskał optymalną sytuację zdrowotną i osiągnął stan umożliwiający jak najdłuższe lub stałe przebywanie w środowisku domowym, w rodzinie,
d) podwyższył jakość życia i podtrzymał aktywność bio-psycho-społeczno-duchową,
e) współpracuje z rodziną / opiekunami, pielęgniarką w miarę swoich możliwości zdrowotnych,
f) nie ma powikłań wynikających z unieruchomienia.
1. Rodzina/opiekunowie:
a) posiada i stosuje wiedzę i umiejętności w opiece nad podopiecznym,
b) akceptuje sytuację zdrowotną podopiecznego,
c) zmniejszyła/zlikwidowała deficyt wydolności opiekuńczo -pielęgnacyjnej,
d) wypracowała interdyscyplinarne metody współpracy na rzecz podopiecznego i ich samych,
e) potrafi stworzyć warunki lokalowe i zapewnić środki pomocnicze, f) zna perspektywy dalszych działań opiekuńczo - pielęgnacyjnych.
3. Pielęgniarka:
a) na podstawie zebranych danych ustaliła diagnozę pielęgniarską i opracowała proces pielęgnowania,
b) wykonała wszystkie zaplanowane świadczenia zdrowotne, zgodnie z aktualnym stanem podopiecznego, zapewniła bezpieczeństwo, intymność i poszanowanie godności osobistej,
e) na bieżąco udokumentowała wykonane czynności, ocenia efekty podjętych działań,
f) zapobiegła powikłaniom, poprawiła standard życia i samopoczucie podopiecznego,
g) przekazała rodzinie / opiekunom wiedzę, nauczyła wykonywać czynności pielęgnacyjne,
h) skontaktowała z instytucjami wspomagającymi chorych i opiekunów, wsparła środowisko emocjonalnie,
i) stworzyła przyjazną, opartą na wzajemnym zaufaniu atmosferę w środowisku podopiecznego.
ANEKS STANDARDU
Standard opracowany na podstawie struktury standardu w pielęgniarstwie przyjętego przez NRPiP.
1. Wykaz literatury
- Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej,
- Rozporządzenie MZ w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego,
- Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
- dokumentacja pielęgniarki domowej opieki długoterminowej stanowiąca załączniki do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 84/2009/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
- red. J. Twardowska - Rajewska „Senior w domu, opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem", UAM Wyd. Naukowe, Poznań 2007,
- Z. Kawczyńska - Butrym „Rodzina- zdrowie - choroba, koncepcja i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego", Wyd. Czelej. Lublin 2001,
- red. D. Talarska, D. Wieczorowska - Tobis, E. Szwałkiewicz „Opieka nad osobami chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi", PZWL, Warszawa 2009,
- E. Szwałkiewicz, J. Kaussen, poradnik „Opieka długoterminowa w świadczeniach pielęgniarek i opiekunek", Toruń 2006,
- red. M. Kózka „Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego", Wyd. UJ, Kraków 2001,
- R. Ślusarz „Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym", Wyd. NlPiP, Warszawa 2007,
- K. Adamczyk „Pielęgniarstwo neurologiczne" Wyd. Czelej Lublin 2000,
- red. M. Biercewicz, M.T. Szewczyk, R. Ślusarz „Pielęgniarstwo w geriatrii" Wyd. Med. Borgis. Warszawa 2006, - K. Adamczyk „Pielęgniarstwo chorych po udarach mózgu" Wyd. Czelej Lublin 2003,
- red. K. Kędziora-Kornatowska, M. Mu-szalik „Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku" Wyd. Czelej, Lublin 2007,
- red. E. Krajewska - Kułak, H. Rolka, B. Jankowiak „Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia", PZWL, Warszawa 2009,
- red. A. Maciąg, K. Kuszewski, K. Topczewska - Tylińska, J. Michalak „Rola procesów, standardów i procedur w kształtowaniu jakości świadczeń zdrowotnych", Wyd. Alfamedica, Bielsko - Biała 2007,
- „Medi" Forum Opieki Długoterminowej, kwartalnik, Toruń,
- „Pielęgniarstwo XXI wieku" Wyd. Czelej. Lublin 2008,
- strony internetowe dotyczące opieki długoterminowej, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa w niepełnosprawności, gerontologii, geriatrii.
2. Wykaz procedur i algorytmów postępowania pielęgniarskiego
I. Świadczenia higieniczno -pielęgnacyjne:
1. Mycie higieniczne rąk.
2. Zakładanie rękawiczek ochronnych.
3. Słanie łóżka z chorym.
4. Zmiana bielizny pościelowej całkowita.
5. Zmiana bielizny pościelowej częściowa.
6. Zmiana bielizny osobistej.
7. Mycie podopiecznego w łóżku.
8. Kąpiel podopiecznego w wannie.
9. Kąpiel podopiecznego pod prysznicem.
10. Mycie głowy w łóżku.
II. Toaleta jamy ustnej.
12. Golenie zarostu.
II. Świadczenia pielęgnacyjno - lecznicze:
1. Karmienie podopiecznego
2. Pojenie podopiecznego.
3. Zgłębnikowanie żołądka.
4. Karmienie przez sondę żołądkową.
5. Karmienie przez przetokę.
6. Zmiana woreczka stomijnego, pielęgnacja stomii.
7. Wlewka doodbytnicza przeczyszczająca, wlew doodbytni-czy, lewatywa.
8. Założenie suchej rurki do odbytu.
9. Ręczne wydobycie kału.
10. Podanie basenu (kaczki), zakładanie pieluchomajtek.
11. Cewnikowanie pęcherza moczowego.
12. Płukanie pęcherza moczowego.
13. Wymiana worka do moczu.
14. Oklepywanie.
15. Nacieranie.
16. Pielęgnowanie podopiecznego z tracheotomią.
17. Toaleta drzewa oskrzelowego, odsysanie.
18. Okład zimny.
19. Okład ciepły.
20. Założenie i zmiana opatrunku.
21. Podawanie leków doustnych.
22. Założenie czopka.
23. Wlewka doodbytnicza lecznicza.
24. Podanie leków przez skórę.
25. Inhalacja.
26. Zakropienie leku do oka.
27. Zakropienie leku do nosa.
28. Zakropienie leku do ucha.
29. Wstrzyknięcie podskórne.
30. Wstrzyknięcie domięśniowe.
31. Wstrzyknięcie dożylne.
32. Kroplowy wlew dożylny.
33. Założenie i pielęgnowanie obwodowego kontaktu żylnego.
34. Zdejmowanie szwów.
35. Podawanie tlenu.
36. Bańki lekarskie.
III. Świadczenia usprawniające:
1. Ćwiczenia gimnastyczne bierne.
2. Ćwiczenia gimnastyczne czynne.
3. Pomoc przy siadaniu w łóżku.
4. Pomoc przy wstawaniu z łóżka.
5. Gimnastyka oddechowa.
6. Drenaż ułożeniowy.
7. Zmiana pozycji ułożeniowej w łóżku.
8. Hartowanie kikuta amputowanej kończyny.
9. Kształtowanie kikuta amputowanej kończyny.
IV. Świadczenia diagnostyczne:
1. Badanie fizykalne.
2. Ocena stanu świadomości.
3. Pomiar temperatury ciała.
4. Pomiar i obserwacja oddechu.
5. Pomiar glukometrem poziomu glikemii w krwi włośniczkowej.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
7. Pomiar i obserwacja tętna.
8. Obserwacja i pomiar obrzęków.
9. Bilans płynów.
10. Pobranie krwi do badań.
11. Pobranie moczu do badania ogólnego.
12. Pobranie: moczu na posiew, kału do badania, plwociny do badania, wymazu z nosa. wymazu z gardła, wymazu z rany.
3. Wykaz skal i testów stosowanych w Ośrodku
- skala Barthel,
- skala MMSE,
- test kategoryzacji opieki pielęgniarskiej,
- skala Waterloo,
- skala ADL,
- test „wstań i idź",
- test zegara,
- karta kontroli gospodarki wodnej,
- test oceny stanu odżywienia,
- skala niezależności funkcjonalnej pacjenta po udarze mózgu,
- test wg skali Nosger,
- schemat nr 1 PDOD - umiejscowienie odleżyn (opracowany przez ODOM, Szpital Miejski im. J. Strusia, Poznań),
4.Narzędzia pomiaru i kontroli
- przegląd standardu,
- zakres kompetencji pielęgniarki,
- dokumentacja pielęgniarki domowej opieki długoterminowej,
- ankieta satysfakcji podopiecznego,
- ankieta oceny pracownika.

Wyszukaj: