Strona gwna
Aktualnoci
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoy
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielgniarki i Poonej
O Izbie
Orodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielgniarki i Poone w UE
Zamwienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowo
Uchway
XXV-lecie Samorzdu Pielgniarek i Poonych
Linki
Kontakt
Galeria


Biuletyn informacyjny OIPiP


Listopad-Grudzie

WIELODYSCYPLINARNA OPIEKA NAD PACJENTEM ZE SCHORZENIEM NEUROLOGICZNYM cz. II

Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszego rodowiska Okrgowa Rada Pielgniarek i Poonych w Poznaniu zorganizowaa kolejn konferencj z zakresu neurologii, ktra bya kontynuacj poprzedniej (tj. z 13 marca 2008r.)
Tym razem prelegenci omwili problemy pacjentw z chorob Parkinsona i chorob Alzheimera.
Konferencja odbya si 3 padziernika b.r. w kinie „Apollo". Uczestniczyo w niej okoo 400 pielgniarek i poonych z terenu naszej Izby oraz innych (Bydgoszcz, Ciechanw, Kalisz, Kocian, Leszno, Pia, widnica, ary). Jako pierwsza referat zatytuowany „Choroba Parkinsona i Choroba Alzheimera - dwa najwiksze wyzwania neurologii XXI wieku" wygosia lek. med. Elbieta Szczepaniak, dokonujc charakterystyki porwnawczej obu jednostek chorobowych. Postp cywilizacji i rozwoju nauk medycznych powoduje znaczne wyduenie ycia. Choroby degeneracyjne OUN doprowadzajce do znacznego kalectwa intelektualnego i ruchowego s wyzwaces starzenia s nadziej poprawy efektw leczenia tych dwch bardzo powanych chorb, ktre bd odczuwalne zarwno dla chorych, ich rodzin i opiekunw, a w skali makroekonomicznej dla caych spoeczestw.
Drugi temat „Pielgnowanie pacjenta z chorob Parkinsona" zreferowaa mgr Maria Wilkiewicz. Przedstawia 12 najwaniejszych problemw pielgnacyjnych w zaawansowanej fazie choroby, ktrych gwnym rdem s objawy podstawowe i dodatkowe, powikania ruchowe zwizane z dugoletni farmakoterapi jak rwnie reakcje pacjenta na chorob i postpujc niepenosprawno. Gwnym celem opieki pielgniarskiej jest pomoc pacjentowi w jak najduszym utrzymaniu niezalenoci oraz w zaspokojeniu potrzeb poprzez bezporednie oddziaywanie pielgnacyjne, wsparcie, edukacj chorego i jego opiekunw, jak rwnie poprzez wspudzia w procesie leczenia i profilaktyce powika.
Kolejna prelegentka dr n. med. Dorota Warzecha omwia temat „Rehabilitacja w chorobach Parkinsona", zwracajc gwnie uwag na:
- rodzaj zaburze ruchowych, takich jak: bradykineza, akinezja, drenia, sztywno,
- zaburzenia utrzymania postawy ciaa, dyskineza, osabienie siy miniowej,
- zasady usprawniania - uwagi oglne dla fizjoterapeutw i dla pacjentw,
- cele oglne i strategie fizjoterapii.
Rehabilitacja znacznie zmniejsza objawy parkinsonizmu, korzystnie wpywa na stan psychiczny pacjenta, poprawia rwnowag, chd, koordynuje postaw ciaa, opnia zmiany zwyrodnieniowe krgosupa i usprawnia prac narzdw wewntrznych.
Czwartym tematem byy „Problemy pielgnacyjne pacjenta z chorob Alzheimera", ktry prezentowaa mgr Justyna Kiejda.
Gwnymi problemami pielgnacyjnymi u chorych na Alzheimera s:
- zaburzenia mylenia i pamici,
- izolacja spoeczna i bezczynno,
- zaburzenia komunikowania,
- niewaciwe zachowania chorego i deficyt wiedzy oraz umiejtnoci postpowania opiekunw,
- zaburzenia snu i wdrowanie oraz sen w cigu dnia,
- odwodnienie i niedoywienie,
- nietrzymanie moczu i stolca,
- zaparcia,
- obcienie opiekuna.
Powyszy temat w caoci prezentujemy na str. 4-7 Biuletynu.
Podsumowaniem konferencji byo wystpienie mgr Elbiety Fiszbach - Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Chorob Alzheimera, ktra omwia cele i zakres dziaania Stowarzyszenia, pomoc udzielan rodzinom chorych. Stowarzyszenie prowadzi tylko nieodpatn dziaalno statutow na rzecz chorych i ich rodzin. Dziaalno ta obejmuje zadania publiczne w zakresie:
- pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywaniu szans tych rodzin i osb,
- dziaania na rzecz osb niepenosprawnych,
- ochrony i promocji zdrowia,
- nauki, edukacji, owiaty i wychowania.
Stowarzyszenie jest Organizacj Poytku Publicznego i jak wiele tego typu instytucji boryka si z wieloma problemami, gdzie najwikszym z nich jest brak sali na cykliczne spotkania chorych i ich rodzin (1 x w m-cu). Dotychczasowy uyczajcy odmwi dalszego nieodpatnego wynajmowania, a Stowarzyszenia niestety nie sta na kilkuset-zotow odpatno. Trwaj rozmowy na ten temat i miejmy nadziej na pozytywne rozwizanie problemu z korzyci przede wszystkim dla pacjentw.
Na koniec chciaabym serdecznie podzikowa wszystkim uczestnikom za liczny udzia i due zainteresowanie, czego dowodem byo wiele pyta do prelegentw w wyznaczonym czasie.
Sowa podzikowania rwnie pod adresem sponsora - firmy Baxter za wsparcie finansowe.
aowa jedynie naley, e spord zgaszajcych si 35 osb nie uczestniczyo w konferencji, blokujc tym samym miejsca innym chtnym, ktrym zmuszeni bylimy odmwi ze wzgldu na brak miejsc. Wczeniejsza informacja o rezygnacji z uczestnictwa na pewno rozwizaaby ten problem.
Nastpn konferencj Okrgowa Rada planuje zorganizowa w okresie Targw Saldent, na ktr ju dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Przewodniczca Komisji
ds. Ksztacenia i Doskonalenia Zawodowego
mgr Teresa Kruczkowska

Wyszukaj: