Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania

- wyciąg -

 

Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Rozdział 5

Świadczenia pielęgniarki poz

§ 16.

1.      Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki poz są świadczenia określone w części I załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MZ.

2.      Pielęgniarka poz sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym; skierowanie to pielęgniarka poz włącza do prowadzonej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

3.      Opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich realizowanych w warunkach domowych i nie są objęci na podstawie odrębnej umowy, świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, pielęgniarka poz sprawuje zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MZ.

4.      Sprawowanie przez pielęgniarkę poz opieki nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami będącymi podopiecznymi domów pomocy społecznej (DPS) obejmuje:

1)      współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuńczo-terapeutyczny DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkańców;

2)      edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb ustalonych planami opieki;

3)      realizację świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikających z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich.

5.      W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wyłącznie w domu świadczeniobiorcy i jedynie na zlecenie lekarza poz, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, pielęgniarka poz pobiera materiały do badań diagnostycznych. Świadczenie realizuje zgodnie z przekazanymi przez zleceniodawcę standardami jakości opracowanymi przez pracownię diagnostyczną, z którą zleceniodawca współpracuje oraz z zachowaniem zasad określonych w części I załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MZ.

6.      Świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy, realizowane zgodnie z warunkami określonymi w części III załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MZ oraz w zarządzeniu, są dokumentowane w Ankiecie świadczeniobiorcy w profilaktyce gruźlicy, której wzór określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

7.      Świadczenia w monitorowaniu rozwoju zadeklarowanych do pielęgniarki poz dzieci i młodzieży w tym wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy, pielęgniarka poz realizuje zgodnie z warunkami określonymi w części II załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MZ oraz w przepisach dotyczących organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, wydanych na podstawie art. 27 ustawy.

§ 17.

Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców

1.      Maksymalna liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę poz nie powinna przekroczyć 2750 osób.

2.      Pielęgniarka poz może tworzyć listę świadczeniobiorców tylko u jednego świadczeniodawcy poz.

3.      W przypadkach uzasadnionych interesem świadczeniobiorców, dyrektor Oddziału Funduszu na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na odstępstwo od wymogu określonego w ust. 1; dokonane odstępstwo nie może wpłynąć na ograniczenie dostępności do świadczeń dla populacji objętej opieką przez świadczeniodawcę.

§ 18.

Organizacja udzielania świadczeń

i dostępność do świadczeń pielęgniarki poz

1.      Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy w dniach i godzinach oraz z uwzględnieniem zasad organizacji udzielania świadczeń określonych w części I załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MZ, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

2.      Świadczenia pielęgniarskie realizowane są w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe. Dni i godziny przyjęć, w tym czasu przeznaczonego na realizację wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki.

3.      Harmonogram pracy świadczeniodawcy oraz harmonogram pracy pielęgniarki, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz zmiany w tych harmonogramach świadczeniodawca składa do Funduszu z wykorzystaniem Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Złożenie harmonogramów jest warunkiem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

4.      Świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wykonywane są w godzinach dostępności do świadczeń pielęgniarki poz, zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania. Pielęgniarka poz dokumentuje wykonanie zlecenia zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 19.

Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz

1.      Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 8 zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5.

2.      W stosunku do świadczeniobiorcy zadeklarowanego do pielęgniarki poz, stawka kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej właściwej dla świadczeniobiorcy albo charakteru miejsca pobytu świadczeniobiorcy:

1)      osoba w wieku od 0 do 6 roku życia, nie wymieniona w pkt 4 - współczynnikiem 2,0;

2)      osoba w wieku od 7 roku życia do 65 roku życia, nie wymieniona w pkt 4 –współczynnikiem 1,0;

3)      osoba w wieku powyżej 65 roku życia, nie wymieniona w pkt 4 – współczynnikiem 2,0;

4)      podopieczny DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej – współczynnikiem 3,5.

3.      Kwalifikacji świadczeniobiorców do poszczególnych grup, dla których w ust. 2 określone zostały współczynniki korygujące dokonuje się na podstawie bieżącej informacji o aktywnych deklaracjach wyboru w danym okresie sprawozdawczym, sporządzonej na podstawie złożonych przez świadczeniobiorców deklaracji wyboru pielęgniarki poz.

4.      Liczbę świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 2 pkt 4, należy potwierdzać przynajmniej w styczniu i lipcu każdego roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z tych jednostek: informację, sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w umowie, należy przekazywać do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminach do dnia 7 stycznia i dnia 7 lipca każdego roku.

5.      Kapitacyjna stawka roczna, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę poz, dla których warunki umowy ustalają inne zasady finansowania.

6.      Rozliczenia świadczeń, o których mowa w ust. 5 dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 9 pkt 1-3. Ceny jednostkowe jednostek rozliczeniowych świadczeń, o których mowa w ust. 5 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

Rozdział 6

Świadczenia położnej poz

§ 20.

1.      Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń położnej poz są świadczenia określone w części I załącznika Nr 3 do Rozporządzenia MZ.

2.      Wizyty patronażowe położnej poz obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu. Realizując tę opiekę położna poz zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od 4 do 6 wizyt patronażowych.

3.      Wizyty profilaktyczne położnej poz obejmują:

1)      dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką;

2)      zaplanowanie i realizację na rzecz populacji objętej opieką, w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do odbycia porodu i rodzicielstwa, z zachowaniem poniższych zasad:

a)      podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną poz i stanowiący integralną część dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, plan edukacji obejmujący praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa (także w przypadku świadczeń realizowanych w formie grupowej),

b)      wizyty w edukacji przedporodowej realizowane są przez położną poz, począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż:

-          1 raz w tygodniu (okres od poniedziałku do piątku) w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży,

-          2 razy w tygodniu (okres od poniedziałku do piątku) w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

4.      Wizyty położnej poz w opiece pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej i realizowane są przez położną na podstawie skierowania, o którym mowa w § 12 ust. 10 pkt 1 Ogólnych warunków umów, zgodnie z zaleceniami w nim zawartymi.

5.      Położna poz dokumentuje udzielane świadczenia zdrowotne w prowadzonej indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Wykonanie wizyt, o których mowa w ust. 2–4, dodatkowo potwierdza podpisem świadczeniobiorcy/opiekuna.

§ 21.

Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców

1.      Maksymalna liczba świadczeniobiorców, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia, objętych opieką przez jedną położną poz nie powinna przekroczyć 6 600 osób.

2.      W przypadkach uzasadnionych interesem świadczeniobiorców, dyrektor Oddziału Funduszu na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na odstępstwo od wymogu określonego w ust. 1; dokonane odstępstwo nie może wpłynąć na ograniczenie dostępności do świadczeń dla populacji objętej opieką przez świadczeniodawcę.

§ 22.

Organizacja udzielania świadczeń i dostępność do świadczeń położnej poz

1.      Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy w dniach i godzinach oraz przestrzegając zasad organizacji udzielania świadczeń określonych w części I załącznika Nr 3 do Rozporządzenia MZ, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

2.      Świadczenia położnej realizowane są poprzez wizyty ambulatoryjne w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe: dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy położnej.

3.      Harmonogram pracy świadczeniodawcy oraz harmonogram pracy położnej, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz zmiany w tych harmonogramach świadczeniodawca składa do Funduszu z wykorzystaniem Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Złożenie harmonogramów jest warunkiem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

4.      Świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wykonywane są w godzinach dostępności do świadczeń położnej poz zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

§ 23.

Finansowanie świadczeń położnej poz

1.      Finansowanie świadczeń położnej poz na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej, realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 8 zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Kapitacyjna stawka roczna, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje świadczeń udzielanych przez położną poz, dla których warunki umowy ustalają inne zasady finansowania.

3.      Rozliczenia świadczeń, o których mowa w ust. 2 dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 9 pkt 1-3. Ceny jednostkowe jednostek rozliczeniowych świadczeń, o których mowa w ust. 2 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

Rozdział 7

Świadczenia pielęgniarki szkolnej

§ 24.

1.      Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej są świadczenia określone w części I załącznika Nr 4 do Rozporządzenia MZ.

2.      Pielęgniarka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną począwszy od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

§ 25.

Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców

Liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę szkolną ustalana jest odpowiednio do typów szkół określonych w części III załącznika Nr 4 do Rozporządzenia MZ, zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach dla wymaganej dostępności personelu.

§ 26.

Organizacja, dostępność do świadczeń pielęgniarki szkolnej

oraz zasady tworzenia listy uczniów

1.      Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, z uwzględnieniem zasad określonych w § 25 oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy pielęgniarki szkolnej.

2.      Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej, przedkłada oddziałowi Funduszu aktualną na dzień złożenia wniosku informację o szkołach, z którymi zawarł porozumienie o współpracy i charakterystyce populacji uczniów, która w tych szkołach zostanie objęta opieką świadczeniodawcy na podstawie zawartej umowy.

3.      Informację, o której mowa w ust. 2, sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia. Zawarte porozumienia, o których mowa w ust. 2, w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dołącza się do tej Informacji.

§ 27.

Finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej

1.      Finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej, realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 8 zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 – 7.

2.      W stosunku do konkretnego ucznia, stawka kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły, do której uczęszcza uczeń i jego charakterystyki zdrowotnej:

1)      Typ szkoły I – (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane (bez nauki w warsztatach w szkole), szkoła artystyczna na prawach gimnazjum lub liceum, szkoła policealna z tokiem nauki nie dłuższym niż 2,5 roku):

a)      uczeń klasy ogólnej w szkole typu I (typ ucznia I.1) – współczynnikiem 1,0,

b)      uczeń klasy integracyjnej i sportowej w szkole typu I (typ ucznia I.2) – współczynnikiem 1,7,

c)       uczeń z niepełnosprawnością typu A w klasie ogólnej szkoły typu I albo oddziale (klasie) specjalnej w takiej szkole (typ ucznia I.3A) – współczynnikiem 5,0,

d)      uczeń z niepełnosprawnością typu B w klasie ogólnej szkoły typu I albo oddziale (klasie) specjalnej w takiej szkole (typ ucznia I.3B) – współczynnikiem 9,4,

e)      uczeń z niepełnosprawnością typu C w klasie ogólnej szkoły typu I albo oddziale (klasie) specjalnej w takiej szkole (typ ucznia I.3C) –współczynnikiem 25,0;

2)      Typ szkoły II (szkoła prowadząca naukę zawodu z warsztatami w szkole, szkoła sportowa) - uczeń szkoły typu II (typ ucznia II) – współczynnikiem 1,7;

3)      Typ szkoły III (szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży):

a)      uczeń z niepełnosprawnością typu A w szkole typu III (typ ucznia IIIA) –współczynnikiem 5,0,

b)      uczeń z niepełnosprawnością typu B w szkole typu III (typ ucznia IIIB) –współczynnikiem 9,4,

c)       uczeń z niepełnosprawnością typu C w szkole typu III (typ ucznia IIIC) –współczynnikiem 25,0.

3.      Finansowanie świadczeń grupowej profilaktyki fluorkowej realizowane jest na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej, odrębnie określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia;

4.      Kwalifikacji świadczeniobiorców do poszczególnych grup uczniów, dla których w ust. 2 określone zostały współczynniki korygujące oraz do grupy uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową, dokonuje się na podstawie przekazywanej comiesięcznie do oddziału Funduszu Komunikatem szczegółowym NFZ deklaracji POZ/KAOS listy uczniów, o której mowa w § 10 ust. 8 pkt 2.

5.      Przypisania ucznia do typu niepełnosprawności (A, B lub C), z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, świadczeniodawca dokonuje na podstawie wydanego orzeczenia o niepełnosprawności, które znajduje się w dokumentacji szkoły lub jest w posiadaniu ucznia.

6.      Listy uczniów, o których mowa w ust. 4 należy potwierdzać przynajmniej w marcu i październiku każdego roku, podpisaną przez dyrektorów szkół, informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej szkole: informację sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w umowie, należy przekazywać do oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminach do dnia 7 marca i dnia 7 października każdego roku.

7.      Do rozliczania świadczeń w miesiącach lipiec i sierpień przyjmuje się liczby uczniów zweryfikowane na dzień 1 czerwca roku obowiązywania umowy.

 

 

Załącznik nr 3a

WYKAZ ŚWIADCZEŃ POZ

OBOWIĄZUJĄCY DLA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI UMÓW

 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ

SPRAWOZDAWANYCH KOMUNIKATEM XML TYPU ,,SWIAD”

ALBO – W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA  - W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM MONITOROWANIA PROFILAKTYKI (SIMP)

 

L.p.

Kod świadczenia wg NFZ1

Nazwa jednostki sprawozdawanej

1.

Świadczenia lekarza poz

1.1

5.01.00.0000075

porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń pacjentowi w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg kodu klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)

1.2

5.01.00.0000076

porada lekarska udzielona w domu pacjenta w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg kodu klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)

1.3

5.01.00.0000077

porada lekarska udzielona pacjentowi w miejscu udzielania świadczeń z innych przyczyn niż cukrzyca i/lub choroba układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)

1.4

5.01.00.0000078

porada lekarska udzielona w domu pacjenta z innych przyczyn niż cukrzyca i/lub choroba układu krążenia (wymagane rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10; porada finansowana w ramach kapitacji)

1.5

5.01.00.0000046

porada lekarska udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

1.6

5.01.00.0000047

porada lekarska udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

1.7

5.01.00.0000048

świadczenie w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

1.8

5.01.00.0000051

porada kwalifikacyjna do transportu sanitarnego ,,dalekiego” w poz

1.9

5.01.00.0000079

porada lekarska udzielona świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

1.10

5.01.00.0000102*

porada patronażowa lekarza poz zrealizowana w miejscu udzielania świadczeń

1.11

5.01.00.0000103*

porada patronażowa lekarza poz zrealizowana w domu świadczeniobiorcy

1.12

5.01.00.0000104*

bilans zdrowia2

2.

Świadczenia pielęgniarki poz

2.1

5.01.00.0000107*

wizyta patronażowa pielęgniarki poz

2.2

5.01.00.0000054

świadczenie w ramach profilaktyki gruźlicy z uwzględnieniem informacji o efekcie udzielonego świadczenia wg słownika efektów pod objaśnieniami

2.3

5.01.00.0000052

świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

2.4

5.01.00.0000053

świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

2.5

5.01.00.0000080

świadczenie pielęgniarki poz zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony uprawnionego do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osoby uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

3.

Świadczenia położnej poz

3.1

5.01.00.0000089

wizyta patronażowa położnej poz

3.2

5.01.00.0000110

wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w  okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży

3.3

5.01.00.0000111

wizyta w edukacji przedporodowej u kobiety w  okresie od 32 tygodniu ciąży do terminu rozwiązania

3.4

5.01.00.0000091

wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych

3.5

5.01.00.0000055

świadczenie położnej poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub u osoby spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie innego województwa

3.6

5.01.00.0000056

świadczenie położnej poz zrealizowane u osoby spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji

3.7

5.01.00.0000081

świadczenie położnej poz zrealizowane u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony uprawnionego do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osoby uprawnionej jedynie na podstawie ,,Karty Polaka” lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

 

 

Objaśnienia:

1)    kod wskazywany przez świadczeniodawcę przy sporządzaniu sprawozdania

2)    świadczenie kompleksowe obejmujące poradę lekarską udzieloną w związku z badaniem

*)  świadczenia sprawozdawane począwszy od danych za miesiąc luty 2012 r.

 

 

Słownik efektów udzielanych świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy

 

Kod efektu

Nazwa efektu

2011

pacjent skorzystał z edukacji zdrowotnej w ramach świadczenia

2012

pacjent zakwalifikowany do grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania na gruźlicę

2013

pacjent zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę

2014

pacjent przekazany celem dalszej diagnostyki i leczenia lekarzowi poz

 

 

Załącznik nr 3b

WYKAZ ŚWIADCZEŃ POZ OBOWIĄZUJĄCY DLA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ, TRANSPORTU SANITARNEGO W POZ

SPRAWOZDAWANYCH KOMUNIKATEM XML TYPU ,,ZBPOZ”

 

 

L.p.

Kod świadczenia wg NFZ1

Nazwa jednostki sprawozdawanej

Uwagi

1.

Świadczenia lekarza poz

1.1

100101*

liczba porad patronażowych u dzieci do 6 tyg. życia udzielonych w miejscu udzielania świadczeń

 

1.2

100102*

liczba porad patronażowych u dzieci do 6 tyg. życia udzielonych w domu pacjenta

 

1.3

100103*

liczba wykonanych badań bilansowych 2 latków2)

 

1.4

100104*

liczba wykonanych badań bilansowych 4 latków2)

 

1.5

100105*

liczba wykonanych badań bilansowych 6 latków2)

 

1.6

100106*

liczba wykonanych pozostałych badań bilansowych u dzieci i młodzieży2)

 

2.

Świadczenia pielęgniarki poz

2.1

100201*

liczba wizyt patronażowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

 

2.2

100202

liczba pozostałych wizyt domowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

w pozycjach nie należy uwzględniać wizyt sprawozdanych komunikatem ,,SWIAD”

2.3

100203

liczba pozostałych wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie pielęgniarki poz

2.4

100204

liczba pozostałych świadczeń profilaktycznych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

w pozycjach nie należy uwzględniać świadczeń zrealizowanych w ramach wizyt patronażowych sprawozdanych komunikatem ,,SWIAD” oraz wykazanych komunikatem typu ,,ZBPOZ” w pozycji oznaczonej kodem 100210

2.5

100205

liczba świadczeń diagnostycznych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

2.6

100206

liczba świadczeń pielęgnacyjnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

2.7

100207

liczba świadczeń leczniczych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

2.8

100208

liczba świadczeń rehabilitacyjnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

2.9

100211

liczba świadczeniobiorców, u których w okresie sprawozdawczym wykonane zostały testy przesiewowe

 

2.10

100210

liczba iniekcji i zabiegów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

3.

Świadczenia położnej poz

3.1

100302

liczba pozostałych wizyt domowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

w pozycjach nie należy uwzględniać wizyt sprawozdanych komunikatem ,,SWIAD”

3.2

100303

liczba pozostałych wizyt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w gabinecie położnej poz

4.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej

4.1

100401

liczba testów przesiewowych wykonanych w okresie sprawozdawczym w rocznikach określonych dla bilansów zdrowia

 

4.2

100402

liczba badań przesiewowych w pozostałych rocznikach wykonanych w okresie sprawozdawczym

 

4.3

100403

liczba wykonanych w okresie sprawozdawczym i udokumentowanych innych świadczeń profilaktycznych

 

4.4

100404

liczba świadczeń pomocy doraźnej udzielonych uczniom w okresie sprawozdawczym

 

4.5

100405

liczba uczniów, u których wykonane były w okresie sprawozdawczym testy przesiewowe

 

4.6

100406

liczba świadczeń leczniczych i zabiegów wykonanych w okresie sprawozdawczym na podstawie zleceń lekarskich u uczniów z chorobami przewlekłymi

 

4.7

100407

liczba uczniów z chorobami przewlekłymi, u których w okresie sprawozdawczym wykonywane były na podstawie zleceń lekarskich zabiegi i świadczenia lecznicze

 

4.8

100501

liczba uczniów klas I-VI objętych w okresie sprawozdawczym grupową profilaktyką fluorkową

 

5.

Transport sanitarny w poz

5.1

101101

przewozy na odległość ,,tam i z powrotem” do 120 km

 

5.2

101202

przewozy wykonane na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, na odległość ,,tam i z powrotem” od 121 do 400 km

 

5.3

101303

przewozy wykonane na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, na odległość ,,tam i z powrotem” powyżej 400 km

 

5.4

101304

pozostałe przewozy realizowane w ramach umowy

 

 

 

Objaśnienia:

1) kod wskazywany przez świadczeniodawcę przy sporządzaniu sprawozdania

2) świadczenie kompleksowe obejmujące poradę lekarską udzieloną w związku z badaniem

*) świadczenia sprawozdawane wyłącznie za miesiąc styczeń 2012 r.

Wyszukaj: