Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA”,

SOBIESZEWO 17-18 MAJA 2013 r.

Drogie koleżanki, Drodzy koledzy, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w:

VII Międzynarodowej konferencji Naukowej o problematyce z zakresu położnictwa, neonatologii, ginekologii, onkologii, psychologii i chirurgii

Nasze zaproszenie kierujemy do środowisk medycznych: lekarzy, położnych, pielęgniarek, psychologów, studentów i wszystkich którym proponowana tematyka jest bliska a w kręgu ich zainteresowań znajduje się kobieta w zdrowiu i chorobie, jej dziecko i problemy z którymi mogą się zetknąć, a w rozwiązaniu których państwa pomoc jest niezbędna.

Organizatorzy konferencji:

v  Gdański Uniwersytet Medyczny – Katedra Pielęgniarstwa – Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie i Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego

v  Gdański Uniwersytet Medyczny – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii

v  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

v  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

v  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  - Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych

Wiodąca tematyka konferencji:

v  Zakażenia jako problem współczesnej opieki nad kobietą i dzieckiem

v  Onkologia w ginekologii i położnictwie

v  Zasady prawidłowej komunikacji medycznej

v  Dylematy etyczne w położnictwie, neonatologii i ginekologii

v  Interwencja chirurgiczna w okresie ciąży, porodu i połogu

v  Sesja studencka

v  Varia

 

Opłaty konferencyjne

 

v  Opłata za udział w konferencji wynosi 550 pln i zawiera się w niej:

o    1 nocleg 17/18 maja

o    Posiłki

o    Przerwy kawowe

o    Materiały konferencyjne

o    Uroczysta kolacja

v  Wpłat na konferencję należy dokonywać na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku- Gdańsk ul. Wyczółkowskiego 17a

v  Konto  Wielkopolski Bank Kredytowy SA – Oddział w Gdańsku

v  Nr 92 1090 1098 0000 0000 0901 5912

v  Z dopiskiem: VII Konferencja_Sekrety zdrowia kobiety_Gumed_2013

v  Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy dokonać wypełniając kartę rejestracji na stronie internetowej OIPiP- http://www.oipip-gd.home.pl , zamieszczonej w zakładce Konferencje

ZASADY PUBLIKACJI PRAC

Streszczenie referatu należy przygotować w języku polskim i angielskim przesyłając na adres: zppg@gumed.edu.pl z dopiskiem konferencja-Sekrety zdrowia (…) – maj 2013

Całość streszczenia (w danej wersji językowej) nie może przekroczyć jednej strony formatu A4. Do streszczenia należy dołączyć max.  cztery słowa kluczowe.

Wszystkie marginesy (górny, dolny, lewy i prawy), winny wynosić 25 mm.

Do pisania tekstu należy zastosować czcionkę Times New Roman.

Na pierwszej stronie licząc od góry należy podać następujące dane:

§  Autorzy (Imię i Nazwisko) z podkreśleniem nazwiska osoby prezentującej pracę na konferencji (wysokość liter – 12 punktów, tekst pogrubiony)

§  Uczelnia (12 p. tekst normalny)

§  Zakład, katedra, (kierownik jednostki: tytuł: pełne imię i nazwisko) (12 p. N)

§  Adres (12 p. N)

§  Telefon, fax oraz e-mail (12 p. N)

§  TYTUŁ STRESZCZENIA (16 p. B)

§  Słowa kluczowe (12 p. N)

§  Tekst streszczenia

§  Normalna gęstość druku (100%)

§  Odstępy między wierszami – 1,5 (półtora odstępu)

§  Nie stosować dodatkowego odstępu między akapitami

§  Wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu – około 12 mm

§  Obustronne wyrównanie tekstu

Układ pracy

§  Tekst prac oryginalnych powinien posiadać budowę strukturalną i dzielić się na następujące rozdziały:

ü  Wstęp

ü  Materiał i metody

ü  Wyniki

ü  Dyskusja

ü  Wnioski

ü  Piśmiennictwo

§  Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron

§  Objętość prac kazuistycznych – 5 stron, innych – 2 stron

§  Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczony w nawiasach kwadratowych. Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy)

§  W przypadku czasopism obowiązuje układ: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma, rok, zeszyt, tom, numery pierwszej i ostatniej strony.

§  W przypadku cytowania rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwiska redaktorów książki (jeśli występują), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału.

§  Powołując się na fragmenty książek należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki, nazwiska redaktorów (jeśli występują), wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numer strony.

§  W piśmiennictwie nie można umieszczać prac niecytowanych w tekście pracy.

Wymagania i prawa wydawcy

 • Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie wszystkich autorów, że manuskrypt nie był wcześniej publikowany, oraz, że nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.
 • Praca przed przyjęciem do druku podlega recenzji przez dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny.
 • Redakcja może dokonać zmian bez uzgadniania z autorem, dotyczących stylistyki, usunięcia powtórzeń oraz przesunięcia rycin i tabel.

Pełne wersje prac należy przesłać na adres konferencji w wersji: elektronicznej (płyta CD lub nośnik pamięci typu flash) i drukowanej  oraz pocztą elektroniczną  w plikach dokument programu Word 97-2003 na adres: zppg@gumed.edu.pl ( z dopiskiem praca na konferencję)

Streszczenia zostaną wydane w materiałach zjazdowych, natomiast pełne wersje prac w języku angielskim po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego  i pozytywnych recenzji, zostaną zamieszczone w wydanej z okazji konferencji monografii. Za umieszczenie pracy w monografii można uzyskać 7 pkt. KBN.

Prace nadesłane w języku polskim po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji Komitetu Naukowego  zostaną wydrukowane w Problemach Pielęgniarstwa i za umieszczenie pracy w Problemach Pielęgniarstwa można uzyskać 4 pkt. KBN.

Warunkiem opublikowania pracy w monografii jest przestrzeganie n/w terminów oraz dokonanie wpłaty w wysokości 300 pln za druk, na wskazane w komunikacie konto

WAŻNE TERMINY

DO 15 LUTEGO 2013 r. : zgłoszenie uczestnictwa i zgłoszenie streszczenia pracy

DO 30 MARCA 2013 r. : przesłanie pełnej wersji pracy – dotrzymanie tej daty jest warunkiem umieszczenia pracy w monografii i Problemach Pielęgniarstwa

DO 20 KWIETNIA 2013 r. : dokonanie wpłaty na konto konferencji

Wszelkie zapytania związane z konferencją należy wysyłać drogą mailową, na adres: zppg@gumed.edu.pl  bądź  drogą telefoniczną – osoba odpowiedzialna:

Dr n.med. Jolanta Olszewska

jolanta.olszewska@gumed.edu.pl

tel. 693 156 926

KARTA ZGŁOSZENIA
UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

„SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA”

17-18.05. 2013r.

SOBIESZEWO K/ GDAŃSKA, Hotel „Orle”

Nazwisko i imię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres do korespondencji

Ulica

 

Nr domu

 

Kod   pocztowy

Miejscowość

 

Województwo

 

Nr telefonu. /  fax

 

E-mail

 

Stanowisko

 

 

Miejsce pracy

 

 

Dane do wystawienia rachunku

Nazwisko i imię

(Nazwa instytucji)

 

Ulica

 

Nr domu

 

Kod   pocztowy

Miejscowość

 

NIP / Regon

Nr telefonu / fax

 

Opłatę konferencyjną uczestnictwa w wysokości 550 pln, należy uiścić najpóźniej do 20 kwietnia 2013 r. na podany w komunikacie II  nr konta z dopiskiem: Imię i nazwisko, Konferencja- Sekrety zdrowia…Gumed_2013

 

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w pracach Komitetu Organizacyjnego Konferencji, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

................................                                                   ....................................

                miejscowość, data                                                                     podpis

Kartę zgłoszeniową należy przesłać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na adres: zppg@gumed.edu.pl

Uczestnicy zainteresowani wystąpieniem oraz publikacją proszeni są               o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI oraz wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł.

 

KARTA ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Sekrety zdrowia kobiety i jej dziecka

Sobieszewo17-18 maja 2013 r.

 

Nazwisko i imię zgłaszającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł pracy:

(w języku polskim i angielskim)

 

Autorzy:

 

Miejsce pracy:

Nazwa instytucji:

Ulica

Nr domu  i mieszkania

Kod   pocztowy

Miejscowość

E-mail:

Nr telefonu / faxu:

Streszczenie:

 

 

Opłatę za druk w wysokości 300 zł prosimy wpłacić na poniższy nr konta – z dopiskiem Imię i nazwisko, Publikacja – Konferencja „Sekrety zdrowia_Gumed_2013”

Wpłat na konferencję i za druk pracy należy dokonywać na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku- Gdańsk ul. Wyczółkowskiego 17a

Konto  Wielkopolski Bank Kredytowy SA – Oddział w Gdańsku

Nr 92 1090 1098 0000 0000 0901 5912

Z dopiskiem: VII Konferencja_Sekrety zdrowia kobiety_Gumed_2013 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI

17. MAJA (PIĄTEK) 2013

 

930 – 1400

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

1000 - 1200

WARSZTATY

 

 1. Zastosowanie klasyfikacji ICNP w praktyce zawodowej położnej.
  Usage of ICNP classification for midwifery practice

dr Hanna Grabowska

 

 1. Wystąpienia publiczne oraz aktywizujące metody nauczania w edukacji zdrowotnej.
  Public apperance and acticate methods using for health education

dr Hanna Nowakowska

 

 1. Udział położnej w opiece nad ciężarną z cukrzycą.
  Midwives’ role in diabetes education of women with gestational diabetes

mgr Izabela Drygiel

 

1230 – 1330

OBIAD

 

1400 – 1415

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI

 

 

SESJA INAUGURACYJNA

1415 – 1445

Diagnosis and treatment of sexually transmitted diseases (including HIV) during pregnancy.
diagnostyka i leczenie chorób przenoszonych droga płciową (włączając HIV) w czasie ciąży

prof. Susan D. Schaffer – Department of Women’s, Children’s and Family Nursing
University of Florida College of Nursing

 

1445 – 1515

Choroba zakrzepowo – zatorowa u ciężarnych

Venous thromboembolism during pregnancy

prof. Tomasz Opala - Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka,

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

1515 – 1530

 

 

1530 – 1540

Pobranie krwi pępowinowej - ważna decyzja w ciąży

Dr Tomasz Baran PBKM

 

PRZERWA NA KAWĘ

 

 

SESJA I.

MODERATORZY: prof. Jerzy Mielnik, dr Iwona Domżalska – Popadiuk, dr Anna Michalik

 

1540 – 1610

Usage of water during the first and second stage of labor

Zastosowanie wody w czasie pierwszej i drugiej fazy porodu

prof. Jane Houston Department of Women’s, Children’s and Family Nursing
University of Florida College of Nursing

 

1610 – 1625

Diagnostyka preimplantacyjna oraz nowe możliwości badań genetycznych
w rozrodzie nie tylko wspomaganym

prof. Krzysztof Łukaszuk Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego GUMed

 

16251640

 

 

 

1640 - 1655

Aktualne rekomendacje dotyczące postępowania okołoporodowego
z noworodkiem urodzonym z zielonych wód płodowych
dr Iwona Domżalska – Popadiuk
Klinika Neonatologii GUMed

 

Rak błony śluzowej trzonu macicy - możliwości leczenia oszczędzającego.

dr hab. Dariusz Wydra Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i
 Endokrynologii Ginekologicznej, GUMed

 

1655 –1710

 

1710 – 1720

 

DYSKUSJA

WYSTĄPIENIE SPONSORSKIE

 

PRZERWA NA KAWĘ

 

SESJA STUDENCKA

MODERATORZY:  dr Janina Książek, dr hab. Beata Pięta, dr Hanna Nowakowska

 

1720 – 1725

EDUKACJA SEKSUALNA MŁODZIEŻY W OPIECE PRZEDKONCEPCYJNEJ – DOŚWIADCZENIA WŁASNE.

ANNA MALISZEWSKA GUMed

 

 

1740 – 1755

PORÓD POJEDYNCZY O CZASIE POWIKŁANY ZABURZENIAMI PĘPOWINOWYMI - ROLA POŁOŻNEJ
W DIAGNOSTYCE I POSTĘPOWANIU ZESPOŁOWYM

IGA MORACZEWSKA WUMed

 

1810 – 1825

 

 

 1840 – 1855

 

KOJĄCY DOTYK - ZASTOSOWANIE MASAŻU U KOBIET W CIĄŻY I NIEMOWLĄT

MARIA TELEŻYŃSKA, IZABELA STASIEWICZ GUMed

 

POCZUCIE KOHERENCJI A ODPORNOŚĆ NA STRES WŚRÓD POŁOŻNYCH JAKO

PREDYKTORY SAMODZIELNOŚCI ZAWODOWEJ

JOANNA ZAWADZKA, lic. Krystyna Dominiak, lic. Magdalena Łapińska, lic. Michał Milewski GUMed

 

 

2000

 

 

 

BIESIADA

 

PROGRAM KONFERENCJI:

18. MAJA (SOBOTA) 2013

 

 

SESJA II.

MODERATORZY: prof. T. Opala, dr Aleksandra Gaworska – Krzemińska, dr Jolanta Wierzba

                                                                     

930 – 945

Fotografia dnia pracy pielęgniarki – opiekun medyczny szansą,

czy zagrożeniem dla samodzielności i efektywności zawodowej pielęgniarki?

Observation of working day - nursing assistant as a chance or a threat to nurse’s job autonomy and effectiveness
dr Aleksandra Gaworska – Krzemińska
, mgr Katarzyna Sowińska, mgr Katarzyna Kretowicz,

dr  Dariusz Świetlik   Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie GUMed

 

945 – 1000

Skutki prawne zakażeń w położnictwie   

The legal effects of infections in obstetrics

dr n. praw. Anna Dalkowska Sąd Rejonowy w Gdyni

 

1000 – 1015

Idea hospicjum prenatalnego

Idea of prenatal hospice

dr Jolanta Wierzba Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Katedra Pielęgniarstwa GUMed

 

1015 – 1030

Caring for women veterans. Opieka nad kobietami - żołnierzami

dr Jarosław Gradek Psychiatry & Mental Health Nursing Service

Health Science Center University of Florida

 

1030 – 1045

 

1045 – 1100

mgr Renata Piotrkowska Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego GUMed

 

DYSKUSJA

 

1100 – 1115

PRZERWA NA KAWĘ

 

 

 

SESJA III.

MODERATORZY: prof. Krzysztof Łukaszuk, dr Grażyna Iwanowicz – Palus, 

                                   dr Jolanta Olszewska

 

1115 – 1130

 

 

 

1130 – 1145

 

 

Kobieta w obliczu zmagań z niemożnością poczęcia, nawykowymi poronieniami oraz ciążą po leczeniu niepłodności; mgr Hanna Bober
Instytut Macierzyństwa Gdynia

 

Zasady racjonalnej antybiotykoterapii u noworodków i ciężarnych w dobie narastającej oporności

dr Marzenna Bartoszewicz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

1145 – 1200

 

 

 

Doula-wsparcie dla rodzącej i położnej

Doula – support for woman and midwife
dr Paulina Pawlicka,
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

dr Karolina Kardasz Stowarzyszenie Doula w Polsce

 

1200 – 1215

Główne wytyczne dla efektywnej komunikacji z ciężarną z cukrzycą

Main predictors for effective communication process with pregnant woman with gestational diabetes

mgr Izabela Drygiel Oddział kliniczny ginekologii i położnictwa
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. W. Orłowskiego CMKP Warszawa

 

1215 – 1230

Zachowania seksualne młodych kobiet zaszczepionych przeciw zakażeniom ludzkim wirusem brodawczaka (HPV)

Sexual behaviours in young females who have been vaccinated against human papillomavirus (HPV) infections

dr n. o zdr. Beata Bąk Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa Ginekologiczno – Położniczego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

1230 – 1245

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

1300 – 1400

OBIAD

 

Wyszukaj: