- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Biblioteka w siedzibie OIPiP w Poznaniu

Biblioteka w siedzibie OIPiP w Poznaniu

Informacje

Godziny otwarcia:
 • pon.-wt. 8.00-15.00, środa i piątek 8.00-13.00, czw. 8.00-14.00
 • możliwość zarezerwowania wybranej książki przez telefon
Kontakt:
 • Teresa Wiśniewska
 • tel. 61/ 862 09 52, 862 09 69
Księgozbiór |Dokument|

Regulamin

Sposób i zasady korzystania z biblioteki:
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.
 • Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód osobisty i podać dane do karty zapisu,
  • zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
 • Dane osobowe czytelnika podlegają ochronie, zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133 poz. 883).
 • Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i pracy.
 • Czytelnik może telefonicznie zamówić książkę, podając tytuł i autora.
Wypożyczenia:
 • Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo z biblioteki na swoje nazwisko 3 książki, na okres 3 tygodni.
 • Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczanych książek, ale może również zażądać zwrotu tych książek zgodnie z terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwaną pozycję.
Przetrzymywanie książek:
 • Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w niniejszym regulaminie biblioteka może nałożyć karę w kwocie 2 zł od woluminu za każdy tydzień po terminie zwrotu.
 • Za wysłane upomnienia pobierana jest kwota rekompensująca koszty przesyłki pocztowej i druku wg aktualnych cen.
 • Pieniądze z w/w opłat przeznaczone będą na zakup książek do biblioteki.
Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek:
 • Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 • Wysokość odszkodowania ustala Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku, stopnia jej uszkodzenia oraz jej znaczenia dla biblioteki.
 • Czytelnik może, za zgodą wypożyczającego, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę o zbliżonej wartości, przydatną dla zbioru biblioteki.
Przepisy Końcowe:
 • Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
 • Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.
Podstawa prawna:
 • Ustawa o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, art. 10 pkt 2 i 4, art. 4 ust. 1 pkt 14 (DZ. U. Nr 41 poz. 178 z późn. zmianami)
 • Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia